[ad_1]

بیانیه : قانون گمرک 241 inci maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinde belirtilen fazla çalışma ücretleri ve Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü maddesinde yer alan tutarların ve 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının 2017 yılı yeniden değerleme oranına göre yeniden belirlenmesi hakkında Tebliğ

گمرک و وزارت تجارت:

هدف و دامنه

ماده 1 - (1) Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 11/11/2017 مورخ 30237 منتشر شده در روزنامه رسمی شماره Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) ile 2017 yılı için yeniden değerleme oranı % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiş olduğundan 4458 از آداب و رسوم قانون شماره 241 inci maddesi, 29/9/2009 مورخ 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 مقاله و 7/10/2009 مورخ 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 500 سوم و 584 üncü maddelerinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesidir.

4458 sayılı Gümrük Kanununda yer alan usulsüzlük cezasının yeniden belirlenmesi

ماده 2 - (1) 4458 از آداب و رسوم قانون شماره 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 105,00 TL olarak uygulanır.

4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda yer alan çalışma ücretlerinin yeniden belirlenmesi

ماده 3 - (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 در بند نخست از مقاله (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 9,39 TL, diğer işlemler için 22,52 TL, (ب) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 22,52 TL, diğer işlemler için 35,68 TL olarak uygulanır.

Gümrük Yönetmeliğinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesi

ماده 4 - (1) Gümrük Yönetmeliğinin;

a) 500 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tutar 183.000,00 TL, (ب) bendinde belirtilen tutar 935.000,00 TL, (ج) bendinde belirtilen tutar 935.000,00 TL,

ب) 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 105,00 TL

olarak uygulanır.

زور

ماده 5 - (1) این اطلاعیه 1/1/2018 وارد به اجرا در.

اجرایی

ماده 6 - (1) وزیر گمرک و تجارت اجرا مفاد این اطلاعیه.

[ad_2]