[ad_1]

بیانیه : اداره کل گمرک 17.05.2017 مورخ 25088335 sayılı tasarruflu yazısı BİLGE sisteminde tescil ve onayın birleştirilmesi hakkında olup tescil ve onay işlemlerinin sistem tarafından yerine getirilerek , muayene işlemleri dahil tüm işlemlerin tek memur eliyle yürütülmesi işlemi başlamış bulunmaktadır. Bu sayede beyannamenin tescili sonrasında memurlar eliyle onaylanması uygulaması sona ermiş , tescil aşamasından sonra beyanname sistem üzerinden işlemlerini takip edecek muayene memuruna havale edilmiş oluyor. Böylelikle beyannamelerin onay memuru tarafından onaylanması sürecinde oluşan zaman kaybı ortadan kalmış oluyor.

T.C.

گمرک و تجارت وزارت

گمرک اداره کل

شماره :21558579-166.99

موضوع :BİLGE Sisteminde Tescil ve Onayın Birleştirilmesi

17.05.2017 / 25088335

توزیع از محل به

معلوم است که, Bakanlık Makamının 21.05.2012 مورخ 2012/44 sayılı Onay’ı ile uygun bulunan “Gümrük İdarelerinin Standardizasyonu Eylem Planı”nın 2.2 no.lu maddesi çerçevesinde; “Tescil ve onay işlemlerinin sistem tarafından yerine getirilerek, muayene işlemleri dahil tüm işlemlerin tek memur eliyle yürütülmesi” hususunda çalışmalar devam etmekte olup;

Gelinen aşamada BİLGE işlemlerinde Onay aşamasının kaldırılarak, Tescil ve Onay aşamalarının birleştirilmesi çalışmasının pilot uygulaması 31 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla Ankara Gümrük Müdürlüğünde başlatılmış; 2 Kasım 2016 tarihi itibarıyla Haydarpaşa, 28 Kasım 2016 tarihi itibarıyla da Halkalı Gümrük Müdürlüğüne yaygınlaştırılmış olup halihazırda söz konusu gümrük müdürlüklerinde işlemler bu çerçevede yürütülmektedir.

در این راستا;

– Mevcut sistemde Onay’a bağlı sistemin arka planında çalışan kontrollerin (ambar bekleme süresi kontrolü vb.) yeni sistemde devamının sağlanması,

– Mevcut sistemde Onay aşamasında kabul memuruna gelen Uyarı Mesajlarının muayene memuru ekranına aktarılması,

– Ekonomik Etkili Gümrük Rejimlerinde “rejim bitiş tarihi” girilen durumlarda muayene memurunca mezkur tarih girişinin yapılabilmesine olanak sağlanması,

– Yeni sistemde tescil edilen beyannamelerin, mesai içi veya mesai dışı tescil edildiğine bakılmaksızın, idarede muayene ile görevli personele rastgele yöntemi ile sistem tarafından havale edilmesi; mükellef tarafından fazla mesai ödenerek mesai dışı saatlerde işlem yapılması talep edilmesi halinde ise nöbetçi İdare Amirince havale değişikliği yapılarak yine sistem tarafından nöbette olan personele rastgele havale edilerek işlemlerin gerçekleştirilmesi yönündeki düzenleme yapılması,

- 16.03.2007 / 08258 sayılı Müsteşarlık Onayı ile uygulamaya alınan; ihracatta sistem tarafından belirli risk kriterlerinin altındaki ihracat eşyasının onay memurunca tüm işlemlerinin tamamlandığı beyannameler için; Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce belirlenen mezkur kriterlerin aynı şekilde korunarak, bu kapsamdaki ihracat beyannamelerinin sistemde ayrı bir alanda toplanarak bunların kontrolünün mezkur Onayda belirtildiği şekilde sağlanabilmesi için, İdare Amirinin uygun göreceği memur profillerini “muayene ile görevli memur” olarak tanımlayabilmesine sistem üzerinden imkan sağlanması; bu kapsamdaki beyannamelerin kontrolünün öncelikle Muayene Memurları tarafından yapılması hususu gözetilerek, personel yetersizliği durumlarında muayene ile görevli memur eliyle işlemlerin ikmalinin sağlanması,

– Ayrıca, Bakanlık Makamının 17.11.2016 مورخ 20283105 sayılı Onayı gereği; mükellef tarafından tescil edilen beyannamelerin muayene işlemlerinde tescil sırasına göre değil, mükellefin İdareye fiili başvuruları sırasına göre işlemlerin tekemmül ettirilmesi yönünde gerekli sistem değişikliklerinin yerine getirilmesi,

Hususlarında BİLGE Sistemi üzerinde gerekli düzenlemelerin yapılarak uygulamanın 23.05.2017 tarihi itibarıyla tüm gümrük müdürlüklerine yaygınlaştırılması Müsteşarlık Makamının 16.05.2017 مورخ 24991587 sayılı Onayı ile uygun bulunmuştur.

اطلاعات و نیاز به لطفا.

Mustafa GÜMÜŞ

باکان.

مدیر کل V.

توزیع:

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

[ad_2]