[ad_1]

12/04/2017 مورخ 30036 روزنامه رسمی

هدف و دامنه

ماده 1 - (1) هدف از این مقررات; 27/10/1999 مورخ 4458 از آداب و رسوم قانون شماره 235 inci maddesine göre el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen araçların sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) این مقررات, قانون موقت 9 uncu maddesinin yürürlük tarihinden önce aynı Kanunun 235 inci maddesine göre el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmiş ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış olan araçları kapsar.

پشتیبانی

ماده 2 - (1) این مقررات, 27/10/1999 مورخ 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

تعاریف

ماده 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araç: Kara ulaşım aracını,

ب) Başvuru sahibi: Aracın malikini,

ج) İlk iktisap: 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (دوم) sayılı listedeki kara ulaşım araçlarından Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş olanlarının kullanılmak üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dâhil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini,

ç) قانون: 4458 sayılı Gümrük Kanununu,

صریح.

Başvuru şekli ve süresi

ماده 4 - (1) قانون 235 inci maddesi uyarınca el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen kara ulaşım araçlarının iadesi ile ilgili olarak Kanunun geçici 9 uncu maddesi hükümlerinden yararlanmak isteyen kişilerin, 31/7/2017 tarihi mesai saati bitimine kadar mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararını veren gümrük idaresine EK-1’de yer alan dilekçe ile başvuruda bulunmaları şarttır.

(2) Başvuru dilekçesinde, aracın tescil belgesi bilgilerine, başvuru yapan kişinin açık adres ve iletişim bilgilerine, ilk iktisapla ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi dairesi bilgisine, varsa mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı örneğine, araca el konulmasına ilişkin evrak suretine yer verilir.

(3) İlk iktisabın gerçekleştiği yer vergi dairesi bilgisi, motorlu taşıtlar vergisi ile görevli herhangi bir vergi dairesinden aracın tescil belgesi ibraz edilmek suretiyle öğrenilir.

(4) Başvurunun iadeli taahhütlü posta veya Acele Posta Servisi yoluyla yapılması durumunda başvuru belgelerinin postaya verildiği tarih, normal posta ile veya şahsen yapılması hâlinde ise başvuruda bulunulan idarenin genel evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınır.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler

ماده 5 - (1) Yapılan inceleme sonucu gerekli şartları sağlamadığı anlaşılan başvurular, eksikliklerin 31/7/2017 tarihine kadar tamamlanması halinde kabul edilir.

(2) Aracın tasfiyesinin tamamlandığının anlaşılması halinde başvuru reddedilir. قانون موقت 9 uncu maddesi kapsamına giren araçların tasfiye işlemleri, anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten, 31/7/2017 tarihi mesai saati bitimine kadar durdurulur.

(3) İlk iktisabın serbest dolaşıma girişten sonra gerçekleştiğinin anlaşılması halinde, gümrük idaresince üç gün içinde, başvuru sahibi tarafından bildirilen aracın ilk iktisabı ile ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi dairesinden, aracın ilk iktisabında ödenen özel tüketim vergisinin bildirilmesi istenir.

Vergi dairesince yapılacak işlemler

MADDDE 6 - (1) 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre yapılan talep üzerine ilgili vergi dairesi, tescil belgesinde ibraz edilen aracın ilk iktisabı ile ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi dairesi bilgisini, ilk iktisapla ilgili işlemlerin vergi dairelerinde gerçekleştirilmediğinin tespiti halinde ise bu durumu üç gün içinde başvuru sahibine bildirir.

(2) 5 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca gümrük idaresi tarafından istenen, aracın ilk iktisabında ödenen özel tüketim vergisi tutarı bilgisi, ilgili vergi dairelerince üç gün içinde gümrük idaresine bildirilir. Ödenen özel tüketim vergisi, taşıtın ilk iktisabı gerçekleştikten sonra verilen düzeltme beyannameleri üzerine veya sair nedenlerle yapılan ek tahakkuklar da dikkate alınarak belirlenir.

(3) قانون موقت 9 uncu maddesi kapsamında işlem yapılması, söz konusu araçların ilk iktisabında ödenen vergilerde bir eksiklik tespit edilmesi halinde, gerekli vergi tarhiyatının yapılmasına ve ceza uygulamasına engel teşkil etmez.

Ödenecek tutarın tespiti ve ödeme

ماده 7 - (1) İlk iktisabın, serbest dolaşıma girişte gerçekleşmesi halinde aracın ithalatında ödenen özel tüketim vergisi tutarı, serbest dolaşıma girişten sonra gerçekleşmesi halinde ise ilgili vergi dairesi tarafından bildirilen ödenen özel tüketim vergisi tutarı esas alınarak hesaplanan %25’lik tutar, başvuru sahibine ilgili gümrük idaresince posta, elektronik posta, faks ve benzeri iletişim yolları ile bildirilir.

(2) Ödeme, başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili gümrük idaresine yapılır.

(3) Gümrük idaresine ibraz edilen belgeler çerçevesinde, araç bilgilerinin de yer aldığı ödemeye ilişkin iki nüsha belge başvuru sahibine verilir.

Aracın iadesi

ماده 8 - (1) Yapılan ödemeyi müteakip ilgili gümrük idaresince gerekli işlemler yapılarak araç sahibine iade edilir. Derdest davalarda, aracın iade edildiği bilgisi gümrük idaresince ilgili mahkemeye bildirilir.

(2) Aracın muhafazası nedeniyle ortaya çıkan masraflar için, başvuru sahibinden yıllık 250 TL tahsil edilir. Aracın kaldığı sürenin tam yıl olmayan kısmı için, belirtilen miktar esas alınarak aylık tutar üzerinden hesaplama yapılır. Bu hesaplamada bir aydan az olan süreler tam ay olarak kabul edilir.

Kendiliğinden yapılan beyanlar

ماده 9 - (1) 27/1/2017 tarihinden önce serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ilk iktisabı gerçekleşmiş araçlarla ilgili olarak, قانون 235 inci maddesi kapsamında el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmesi gereken fiilin gümrük idaresince tespit edilmesinden önce ve dördüncü maddede belirtilen süre içinde gümrük idarelerine kendiliğinden bildirilmesi durumunda 7 nci maddede belirlenen oran %15 olarak uygulanır. Ödeme süresi içinde araca el konulmaz ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilmez.

(2) Ödemenin yapılmaması halinde Kanunun geçici 9 uncu maddesi hükmünden faydalanılamaz.

Diğer hükümler

ماده 10 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında karşılaşılan; gümrük idareleri ile ilgili tereddütleri gidermeye Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, vergi daireleri ile ilgili tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

(2) Başvuru konusu eylemin aynı zamanda 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun geçici 10 uncu maddesi kapsamında bulunması halinde, sadece 5607 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılır.

زور

ماده 11 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

اجرایی

ماده 12 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Maliye Bakanı müştereken yürütür.

[ad_2]