گمرک اداره کل “Gümrük Kanunu’nun 235/3. Maddesinin Uygulanması” برای قرار دادن متن اینجا کلیک کنید