کارگزاران گمرک مصطفی صبری داماد نقره تا به حال Gokce AYNACI مرگ.

تاز:0532 362 37 07

rahmet Merhuma Allah'tan, به خصوص به تمام اعضای ما و جامعه، از جمله آداب و رسوم همدردی خود را به خانواده و خواسته های خود را اعلام کرد.

خالصانه

İGMD انجمن