[ad_1]

بیانیه : Geçici olarak ithal edilen kara taşıtların Gümrük Kanununun 238-1 inci maddesi uyarınca düzenlenecek para cezası hesaplamasında, TRT Bantrol ücretinin ceza miktarına ekleneceği ve 2015/7757 sayılı Karar eki listede belirtilen oranın dikkate alınması gerektiği hk.

T.C.
وزارت بازرگانی
گمرک اداره کل

شماره : 72093537-225.99
موضوع : Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarında GK 238 Uygulanmasında Bandrol Ücreti

18.10.2019 / 48650825
توزیع از محل به

علاقه: a) 18.05.2018 مورخ 3444306 نامه ما به تاریخ.
ب) 14.03.2019 مورخ 42513799 نامه ما به تاریخ.

علاقه (a)’da kayıtlı yazımızda; 3093 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin 2015/7757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın “Bandrol alma yükümlülüğü” başlıklı 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile “Bandrol ücretlerinin takip ve tahsili” başlıklı 10 uncu maddesinin iptali talebiyle Bakanlığımız aleyhine açılan dava neticesinde, Danıştay 10. Dairenin 20.02.2018 tarihli kararı ile söz konusu maddeler için yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş; علاقه (ب)’de kayıtlı yazımızda TRT bandrolüne tabi eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin geriye dönük ve cari işlemlerde uygulanacak usul ve esaslara yer verilmiştir.

اما, Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (سری بدون: 1) kapsamında geçici olarak ithal edilen kara taşıtlarına ilişkin olarak 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ceza uygulanmasını gerektiren durumlarda, söz konusu para cezasının hesaplanmasında TRT bandrol ücretinin de dahil edilip edilmeyeceği; edilecekse, bahsi geçen Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen oranın mı, yoksa ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek cihazlara ilişkin 2018/499 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen maktu tutarın mı dikkate alınacağı hususunda tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.

Söz konusu cezanın hesaplanmasında, gümrük idarelerince yaygın olarak 2015/7757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oran üzerinden hesaplanan bandrol ücretinin dahil edildiği anlaşılmış olup, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca düzenlenecek ceza kararlarında anılan Bakanlar Kurulu Kararı eki listede belirtilen oranın dikkate alınması gerekmektedir.

اطلاعات و نیاز به لطفا.

Mustafa GÜMÜŞ
باکان.
Genel Müdür

توزیع: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

[ad_2]