[ad_1]

بیانیه : Ülkemize posta veya kargo yoluyla girişi yapılmak istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile zararlı organizmaların; ülkemiz giriş gümrüğünde Ticaret Bakanlığı inspektörlerince resmi kontrole tabi tutulmadan ve kontrol sonucunun uygun bulunması halinde, Gümrük Tek Pencere Sisteminden Uygunluk Yazısı verilmeden ülkemize girişine izin verilmemesi hk.

T.C.

وزارت بازرگانی

گمرک اداره کل

شماره : 18723479-153.18

موضوع : Posta ve Kargo Yoluyla Gelen Bitki ve Bitkisel Ürünler

28.05.2019 / 44682358

توزیع از محل به

علاقه: a) 29.05.2014 مورخ 18723479-153.16/00000668173 نامه ما به تاریخ.

ب) 14.08.2017 مورخ 18723479-305.99/00027301091 نامه ما به تاریخ.

معلوم است که, Ülkemizde ithal ve ihraç edilecek bitki ve bitkisel ürünlerin bitki karantinası kontrolleri 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ve bu Kanuna bağlı olarak hazırlanan ve 03.12.2011 تاریخ و 28131 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bitki Karantinası Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılmaktadır.

Söz konusu Yönetmeliğin “Posta veya kargo ile ürün girişi” başlıklı 14 در مقاله;

"(1) Posta veya kargo ile gelen bitki ve bitkisel ürünlerin, bu Yönetmelik hükümlerine göre kontrolü yapılarak ülkeye girişine izin verilir.

(2) İçerisinde bitki ve bitkisel ürünler bulunan kolilerin üzerine koyu ve büyük harflerle Türkçe ve İngilizce olarak “BİTKİ-PLANT” kelimesi yazılır.” denilmektedir.

Bitki Karantinası Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi ve Bilimsel Çalışma, Deneme ve Çeşit Islahı Amacıyla Bitki, Bitkisel Ürün ve Diğer Maddeler ile Zararlı Organizmaların Ülkeye Girişi ve/veya Ülke İçinde Dolaşımı Hakkında Tebliğ (2014/59) kapsamında ülkemize posta veya kargo yoluyla girişi yapılmak istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile zararlı organizmalara ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden alınan 13.05.2019 tarihli ve E.1442890 sayılı yazı ekte gönderilmekte olup, söz konusu eşyanın Bakanlıkları inspektörlerince resmi kontrole tabi tutulmadan ve kontrol sonucu uygun bulunması halinde taraflarınca “Uygunluk Yazısı” verilmeden Ülkemize girişine izin verilmemesi hususunda,

اطلاعات و نیاز به لطفا.

Mustafa GÜMÜŞ

باکان.

Genel Müdür

توزیع:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

[ad_2]