گمرک اداره کل 02.06.2017 tarih, “İGV Geçici Madde Uygulaması” برای قرار دادن متن اینجا کلیک کنید