[ad_1]

بیانیه : 2017/3 sayılı İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliğinin, Yetkilendirme başvurusu ve onayı başlıklı 5 inci maddesinde değişiklik yapıldı ve Tebliğ kapsamında yer alan ithalat işlemleri dışında kalan diğer her türlü başvurularla ilgili madde 10/A eklendi.

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (واردات: 2017/3)’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (13.02.2018 تی. 30331 بازدید کنندگان. R.G.)

وزارت اقتصاد:

ماده 1 - 27/12/2017 مورخ 30283 اطلاعیه شماره الکترونیک کاربرد سیستم در روزنامه رسمی در واردات عملیات منتشر شده (واردات: 2017/3)’nin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(5) Birinci fıkrada sayılan belgelerin asıllarının Genel Müdürlüğe ulaşması ve dördüncü fıkrada açıklanan yetkilendirme başvurusunun yapılması üzerine, başvuru sahibi kişiye başvuru belgelerini elektronik ortamda sisteme yüklemek üzere kısıtlı yetki verilir. Ancak yetkilendirme başvurusunun yapılmasından itibaren on gün içerisinde birinci fıkrada sayılan belgelerin asıllarının Genel Müdürlüğe ulaşmaması halinde, başvuru sahibi firmaya kısıtlı yetki verilmez ve başvuru sahibi firmanın yetkilendirme başvurusu iptal edilir.”

ماده 2 - Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 10/A maddesi eklenmiştir.

“Diğer başvurular

MADDE 10/A – (1) Firmalar tarafından bu Tebliğ kapsamında yer alan ithalat işlemleri dışında kalan diğer her türlü başvuru 1/4/2018 tarihi itibarıyla elektronik imzalı olarak başvuru sahibi firmanın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinden, Ekonomi Bakanlığı KEP adresine (ekonomi@hs01.kep.tr) yapılır.”

ماده 3 - این بخشنامه باید به اجرا در تاریخ انتشار وارد کنید.

ماده 4 - مفاد این اطلاعیه توسط وزیر اقتصاد اعدام.

[ad_2]