26 جولای 2017 مورخ و 30135 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan اطلاعیه در مورد اجرای نظارت بر واردات (خیر: 2017/11)