[ad_1]

بیانیه : 2018/3 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle 8507 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan kurşun asitli akümülatörlerin ithalatındaki gözetim uygulamasında adet olarak bildirilen birim kg a dönüştürülmüş; gözetim miktarları yeniden düzenlenmiş; Başvuruda istenecek bilgi ve belgelere Kapasite Raporu eklenmiştir.

وزارت اقتصاد:

ماده 1 - 1/3/2018 مورخ 30347 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (اطلاعیه شماره: 2018/3)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 - (1) این اطلاعیه, موقعیت آمار گمرک تعرفه (GTIP) و تعریف از کالاها مشخص شده (تحت ارزش گمرکی در ارزش اسمی فقط آن دسته از واحد داشتن) این شامل قوانین و روش برای برنامه های نظارت به خارج نگر بر واردات انجام.

G.T.İ.P. شرح محصولات واحد ارزش گذاری گمرک (ABD Doları/Kilogram*)
8507.10.20.00.11 Ağırlığı 5 kg’ı geçmeyenler 4
8507.10.20.00.12 Ağırlığı 5 kg’ı geçenler 4
8507.10.80.00.11 Ağırlığı 5 kg’ı geçmeyenler 3,25
8507.10.80.00.12 Ağırlığı 5 kg’ı geçenler 3,25
8507.20.20.00.11 Traksiyoner akümülatörler 3,25
8507.20.20.00.19 دیگران 3,25
8507.20.80.00.00 دیگران 3,25

*Kilogram: Brüt Ağırlık”

ماده 2 - Aynı Tebliğin Ek-2’sinde yer alan “2B- İhracatçı – Üretici Bilgi Formu” ibaresi “2B- İhracatçı – Üretici Bilgi Formu (2E’de belirtilen belgenin ibraz edilmesi durumunda aranmaz.)” olarak değiştirilmiş ve aynı eke 2D- Proforma fatura veya ticari faturanın sureti paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“2E- Kapasite Raporu: Başvuru konusu eşya üretimde kullanılmak ve doğrudan yeniden satışı yapılmamak üzere ithal edilecekse, üretici firmanın geçerli kapasite raporunun aslı ya da noter veya ilgili Sanayi Odası tasdikli sureti. (Söz konusu belgeyi ibraz edemeyen firmalar Ek-2B’de yer alan İhracatçı – Üretici Bilgi Formunu ibraz etmek zorundadır.)"

ماده 3 - این اطلاعیه 31/3/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

ماده 4 - مفاد این اطلاعیه توسط وزیر اقتصاد اعدام.

[ad_2]