بیانیه : Vietnam menşeli 6802.23 و 6802.93 gtip unda sınıflandırılan Granitin ithlatında firma bazında uygulanmakta olan dampinge karşı vergi, Bach Viet Co. Ltd. firması için önlemi etkisiz kılmaya yönelik herhangi bir faaliyetinin bulunmadığı tespit edildiğinden 0 (sıfır) olarak yeniden düzenlenmiştir.

Ekonomi Bakanlığından:

هدف و دامنه

ماده 1 - (1) هدف از این اطلاعیه, 15/12/2017 مورخ 30271 واردات در روزنامه رسمی منتشر شده اطلاعیه در مورد پیشگیری از رقابت ناعادلانه شماره (اطلاعیه شماره:2017/29) ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 6802.23 و 6802.93 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı “granit” ithalatına yönelik olarak başlatılan yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

پشتیبانی

ماده 2 - (1) این اطلاعیه, 14/6/1989 مورخ 3577 قانون شماره در پیشگیری از رقابت ناعادلانه در واردات, 20/10/1999 مورخ 99/13482 تعداد وزیران تصمیم گیری در پیشگیری از رقابت ناعادلانه در واردات و به اثر توسط شورای قرار 30/10/1999 مورخ 23861 در جریده رسمی شماره واردات منتشر شده در تنظیم بر جلوگیری از رقابت ناعادلانه بر اساس.

تعاریف

ماده 3 - (1) این اطلاعیه آخرین;

a) وزارت: Ekonomi Bakanlığını,

ب) مرکز فرماندهی: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

ج) G.T.P.: Gümrük tarife pozisyonunu,

ç) قانون: 14/6/1989 مورخ 3577 شماره قانون منع رقابت ناعادلانه در واردات,

د) تصمیم: 20/10/1999 مورخ 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

الکترونیکی) مقررات: 30/10/1999 مورخ 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

F) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

گرم) ویتنام: Vietnam Sosyalist Cumhuriyetini

ğ) TGTC: Türk Gümrük Tarife Cetvelini

صریح.

Soruşturma konusu eşya

ماده 4 - (1) Soruşturma konusu eşya, 6802.23 و 6802.93 G.T.P. altında yer alan granittir.

(2) Granit, en sert doğal taşlardan birisi olup, خود, güneş, donma gibi pek çok tabiat olayına karşı dayanıklılığı ve estetik bir yapıya sahip olması nedeniyle, günümüzde yapı sektöründe dış cephe ve zemin kaplamada ve mutfak ve banyo tezgâhları gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Granitin bu dayanıklı yapısı nedeniyle, düzgün şekilde kesilmesi ve parlatılması da diğer taşlara nazaran daha zor ve zahmetli bir işlem gerektirmektedir. Genellikle 2-3 cm kalınlığında kesilen plakalar, kullanılacağı zamana kadar plaka olarak saklanmakta ve ihtiyaca göre de ebatlanmakta olup; plaka olarak veya ebatlanmış halde pazarlanmaktadır.

Soruşturma konusu eşyaya ilişkin yürürlükteki mevzuat

ماده 5 - (1) 6802.23 و 6802.93 GTP’leri altında yer alan granitin ÇHC menşeli olanlarının ithalatı, 10/7/2012 مورخ 28349 واردات در روزنامه رسمی منتشر شده اطلاعیه در مورد پیشگیری از رقابت ناعادلانه شماره (اطلاعیه شماره:2012/14) kapsamında 174 ABD Doları/Ton tutarında dampinge karşı önleme tabidir.

(2) از سوی دیگر, 17/2/2016 مورخ 29627 واردات در روزنامه رسمی منتشر شده اطلاعیه در مورد پیشگیری از رقابت ناعادلانه شماره (اطلاعیه شماره: 2016/4) ile ÇHC menşeli eşyaya uygulanan önlem, iki firma hariç tutulmak üzere Vietnam menşeli/çıkışlı anılan eşya ithalatına teşmil edilmiştir.

(3) Bunun yanında, 22/10/2004 مورخ 25621 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (اطلاعیه شماره: 2004/15) kapsamında, 6802.23 و 6802.93 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan “granit”lerin CIF kıymeti 500 ABD Doları/Ton’un altında olanlarının ithalatında ülke ayrımı gözetilmeksizin gözetim uygulanmaktadır.

Başvuru ve soruşturma

ماده 6 - (1) Vietnam’da yerleşik Bach Viet Co. Ltd. firması, Vietnam menşeli granit ithalatına, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (اطلاعیه شماره: 2016/4) ile teşmil edilen dampinge karşı önlemle ilgili olarak yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturması açılması başvurusunda bulunmuştur.

(2) Bahsi geçen firma tarafından yapılan başvuru ve sunulan bilgi ve belgeler üzerinde yapılan değerlendirmeler ışığında, تنظیم 36 ncı maddesi uyarınca, başvuru sahibi firma ve ortaklarının, Vietnam’da yerleşik bulunan önleme konu malın ihracatçı veya üreticileriyle bağlantılı olmadıkları ve önleme konu malı soruşturma dönemini müteakip Türkiye’ye ihraç ettikleri tespit edilmiştir.

(3) تنظیم 36 ncı maddesi hükmü uyarınca, yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturması açılması talebiyle ilgili olarak yerli üreticilerden de görüş talep edilmiş, söz konusu başvuruya ilişkin olarak adı geçen firmanın taleplerinin reddine dayanak teşkil edecek nitelikte bir yanıt alınmamıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması

ماده 7 - (1) Soruşturma açılışını müteakip başvuru sahibi üretici/ihracatçıya ve Türkiye’de yerleşik ithalatçısına/temsilcisine soru formlarına erişimlerini mümkün kılmak üzere bildirimde bulunulmuştur. Ayrıca Vietnam’ın Ankara Büyükelçiliğine de soruşturma açılışına ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.

(2) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır. Tarafların süre uzatımı yönünde herhangi bir talebi bulunmamıştır.

(3) İhracatçı Bach Viet Co. Ltd. firması soru formuna usulüne uygun şekilde yanıt vermiştir. Söz konusu firma ayrıca, soruşturma süresince Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.

(4) Soruşturma döneminde başvuru sahibi firmadan soruşturma konusu ürünü ithal ettiği belirlenen ve kendisine soru formu gönderilen ithalatçı firmadan yanıt alınmıştır.

Yerinde doğrulama soruşturmaları

ماده 8 - (1)تنظیم 21 inci maddesi çerçevesinde başvuru sahibi firmanın Vietnam’daki üretim tesisleri ile idari merkezlerinde 13-15 Mart 2018 tarihleri arasında yerinde doğrulama incelemeleri gerçekleştirilmiştir.

Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

ماده 9 - (1) Bach Viet Co. Ltd. firmasının gerek başvuru aşamasında gerekse soruşturma esnasında sundukları bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, bahse konu firmanın Vietnam’da yerleşik bulunan önleme konu malın ihracatçı veya üreticileriyle bağlantılı olduklarına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı ve önleme konu malı soruşturma dönemini müteakip Türkiye’ye ihraç ettikleri tespit edilmiştir.

(2) Başvuru sahibi firma, soruşturma konusu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (اطلاعیه شماره: 2016/4) kapsamındaki 6802.23 و 6802.93 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı granitlerin üretimini yapmaktadır.

(3) Söz konusu başvuru çerçevesinde, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (اطلاعیه شماره: 2017/29) ile başlatılan yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturması tamamlanmıştır.

تصمیم

ماده 10 - (1) Soruşturma sonucunda başvuru sahibi Vietnam’da yerleşik Bach Viet Co. Ltd. firmasının Yönetmeliğin 36 ncı maddesi çerçevesinde yeni ihracatçı firma olduğu, söz konusu eşyanın üreticisi bulunduğu ve halihazırda soruşturma konusu eşyanın ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemi etkisiz kılmaya yönelik herhangi bir faaliyetinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

(2) Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, anılan firma tarafından üretildiği belirlenen ürünlere ilişkin işlemlerde üretici sertifikası aranarak, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri uyarınca, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (اطلاعیه شماره: 2016/4)’in 10 uncu maddesinde yer alan tablonun aşağıdaki şekilde değiştirilerek uygulanması kararlaştırılmıştır.

“G.T.P. شرح کالا Menşe /Çıkış Ülkesi Firma Dampinge Karşı Önlem
6802.23
6802.93
Granit ویتنام Dong A Granite Stone Co. 0
Enterprise 380 Phu Tai Joint Stock Co.
Bach Viet Co. Ltd.
Diğer 174 ABD Doları/Ton”

کاربرد

ماده 11 - (1) گمرک, 10 uncu maddede G.T.P.’si, eşya tanımı ve menşe/çıkış ülkesi belirtilen eşyanın, بدون تعصب به مفاد قانون دیگر, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

زور

ماده 12 - (1) این بخشنامه باید به اجرا در تاریخ انتشار وارد کنید.

اجرایی

ماده 13 - (1) مفاد این اطلاعیه توسط وزیر اقتصاد اعدام.