[ad_1]

بیانیه : ÇHC ve Vietnam menşeli 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.19, 3926.90.97.90.18 GTİP leri altında sınıflandırılan polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar) ürününe yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

Ticaret Bakanlığından:

هدف و دامنه

ماده 1 - (1) هدف از این اطلاعیه, yerli üreticiler Ekonet Tekstil ve Ambalaj San. و تجارت. Inc., CNC Ambalaj San. و تجارت. Inc.. ve RAD Tekstil San. تیک. Inc.. tarafından, Çin Halk Cumhuriyeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli “polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar)” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına ilişkin yapılan ve yerli üreticiler Ünal Sentetik Dokuma San. و تجارت. Inc.. ve Naksan Plastik ve Enerji San. و تجارت. Inc.. tarafından desteklenen başvuruya istinaden, 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.19, 3926.90.97.90.18 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında sınıflandırılan “polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar)” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

پشتیبانی

ماده 2 - (1) این اطلاعیه, 14/6/1989 مورخ 3577 قانون شماره در پیشگیری از رقابت ناعادلانه در واردات, 20/10/1999 مورخ 99/13482 تعداد وزیران تصمیم گیری در پیشگیری از رقابت ناعادلانه در واردات و به اثر توسط شورای قرار 30/10/1999 مورخ 23861 در جریده رسمی شماره واردات منتشر شده در تنظیم بر جلوگیری از رقابت ناعادلانه بر اساس.

تعاریف

ماده 3 - (1) این اطلاعیه آخرین;

a) وزارت: Ticaret Bakanlığını,

ب) HC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

ج) مرکز فرماندهی: اداره کل واردات وزارت,

ç) GTIP: آداب و رسوم موقعیت آمار تعرفه,

د) İlgili taraf: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde sayılan tarafları,

الکترونیکی) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,

F) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,

گرم) TGTC: نمودار تعرفه گمرک ترکیه به موقعیت های آماری تقسیم می شود,

ğ) ویتنام: Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti’ni,

ساعت) مقررات: 30/10/1999 مورخ 23861 آیین نامه جلوگیری از رقابت ناعادلانه در واردات منتشر شده در روزنامه رسمی شماره

صریح.

Soruşturma konusu ürün

ماده 4 - (1) Soruşturma konusu ürün 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.19, 3926.90.97.90.18 GTİP’leri altında yer alan “polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar)”dır.

(2) Bahse konu GTİP’ler, این فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و الزام آور نیست..

(3) Ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

ماهیت نمایندگی برنامه

ماده 5 - (1) مدارک ارائه شده در مرحله درخواست, başvuruda bulunan firmaların Yönetmeliğin 18 هفتم 20 nci maddeleri çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmış olup, söz konusu firmalar bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

اندازه گیری فعلی

ماده 6 - (1) 15/11/2008 مورخ 27055 واردات در روزنامه رسمی منتشر شده اطلاعیه در مورد پیشگیری از رقابت ناعادلانه شماره (2008/33) çerçevesinde ÇHC ve Vietnam menşeli 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 5407.20.11.90.00, 5407.20.19.90.00 GTİP’leri altında sınıflandırılan “polietilen veya polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat” ithalatına yönelik olarak 1,06 ABD Doları/Kg ve 1,16 ABD Doları/Kg tutarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) 25/12/2012 مورخ 28508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (2008/33)، اصلاح اطلاعیه (اطلاعیه شماره: 2012/28) uyarınca, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/33)’in 25 inci maddesinde yer alan tablo değiştirilerek, mevcut önlem 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.00, 3926.90.97.90.19, 5407.20.11.90.00, 5407.20.19.90.00, 5903.90.91.90.00, 6306.12.00.00.00 GTİP’leri altında sınıflandırılan “polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat” ithalatına yönelik uygulanmaya devam edilmiştir.

(3) 14/11/2013 مورخ 28821 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (اطلاعیه شماره: 2013/22) ile başlatılan birinci NGGS, 11/11/2014 مورخ 29172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (اطلاعیه شماره: 2014/39) ile sonuçlandırılmış, bu çerçevede, ÇHC ve Vietnam menşeli mevcut önlem, 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.00, 3926.90.97.90.18, 5407.20.11.90.00, 5407.20.19.90.00, 5903.90.91.90.00, 6306.12.00.00.00 GTİP’leri altında sınıflandırılan “polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar)” ithalatına yönelik olarak uygulanmaya devam edilmiştir.

دلیل

ماده 7 - (1) تنظیم 35 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 19/1/2019 مورخ 30660 واردات در روزنامه رسمی منتشر شده اطلاعیه در مورد پیشگیری از رقابت ناعادلانه شماره (اطلاعیه شماره: 2019/8) vasıtasıyla mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Mezkur ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi neticesinde, önleme tabi GTİP’lerden 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.19, 3926.90.97.90.18 GTİP’leri için dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu ve bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin söz konusu GTİP’ler için mevcut olduğu anlaşılmıştır.

تصمیمات و معاملات

ماده 8 - (1) در نتیجه تحقیقات; اطلاعات کافی برای باز کردن NGGS, از آنجا که قابل درک است که اسناد و شواهد وجود دارد, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ile ÇHC ve Vietnam menşeli 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.19, 3926.90.97.90.18 GTİP’leri altında sınıflandırılan “polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar)” ürününe yönelik olarak Yönetmeliğin 35 تصمیم گرفته شده است که NGGS در چارچوب مقاله افتتاح شود.

ارزیابی اقتصاد بازار

ماده 9 - (1) ÇHC ve Vietnam’da yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek 1 شرایط اقتصادی بازار در چارچوب معیارهای موجود در مقاله معتبر است 12 nci maddede belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 ماده مروارید, در غیر این صورت ، مقررات 7 مفاد مقاله اعمال می شود.. تنظیم 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.

İlgili taraflara soruşturma açılışının bildirilmesi

ماده 10 - (1) تنظیم 23 üncü maddesi uyarınca, soruşturma konusu malın ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları, ihracatçı ülke hükümeti, benzer malın Türkiye’deki üreticisi, üye çoğunluğu benzer malın Türkiye’deki üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak kabul edilir. اما, 12 nci maddede belirtilen süreler içinde soru formlarını cevaplamak veya görüşlerini sunmak suretiyle kendilerini yetkili mercie bildirenler soruşturmada ilgili taraf olarak dikkate alınır.

(2) پس از باز شدن تحقیقات, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına, soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine ve başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(3) در اطلاع رسانی, اطلاعیه افتتاح تحقیقات, اطلاعات خلاصه غیر محرمانه برنامه و دسترسی به پرسشنامه ها موجود است..

(4) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığımızın “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Soruşturmalar” sekmeleri takip edilerek soruşturmaya dair ilgili başlıktan erişebilir.

Yetkili merci, ilgili tarafların görüş ve cevaplarını sunmaları

ماده 11 - (1) تحقیق و بررسی, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

T.C. Ticaret Bakanlığı

اداره کل واردات

Damping ve Sübvansiyon Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. خیر:63 Cankaya نیست / ANKARA

پست الکترونیک: damping@ticaret.gov.tr

تلفن: +90 312 204 75 00

www.ticaret.gov.tr

(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine gönderir.

KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr

(3) Soruşturmada “yurtdışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini, fiziki ve elektronik (CD/USB ile) ortamda Bakanlığın posta adresine gönderir.

(4) ارتباط کتبی و شفاهی در مورد تحقیق به زبان ترکی انجام می شود.. Soru formuna yanıtlar hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, بلژیکی, görüş ve talep dikkate alınmaz.

(5) پاسخ به پرسشنامه توسط افراد علاقه مند, هرگونه اطلاعات دیگر ارائه شده در مورد تحقیقات, بلژیکی, görüş ve destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. نام و عنوان افراد علاقه مند در ارائه کتبی, اطلاعات نشانی, آدرس ایمیل, telefon, faks numaraları belirtilir. “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler” tarafından yazılı sunumlarda kendilerine ait KEP adresleri de belirtilir.

(6) طرف های مربوطه, به غیر از اطلاعات درخواستی در پرسشنامه ، سایر اطلاعات مربوط به تحقیق در نظر گرفته شده است, اسناد و نظرات, کتباً به اداره کل با شواهد اثبات کننده. 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) در طول تحقیقات ، مقررات 22 انواع اطلاعات ارائه شده تحت شرط محرمانه بودن در چارچوب بند دوم ماده, ارائه خلاصه ای غیر محرمانه از سند و نظر. خلاصه غیر محرمانه, باید به گونه ای باشد که درک منطقی از اطلاعات ضروری را ممکن سازد.. طرف های مربوطه, ممکن است نشان دهد که در موارد استثنایی نمی توان این اطلاعات را خلاصه کرد.. در چنین موارد استثنایی, دلایلی که نمی توان اطلاعات را خلاصه کرد باید بیان شود..

مدت زمان

ماده 12 - (1) 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, از جمله زمان پستی از تاریخ اطلاع از آغاز تحقیقات 37 روز.

(2) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayan 37 günlük süre içerisinde sunar.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ve 10 uncu maddenin birinci fıkrası dışında kalan diğer yerli ve yabancı taraflar görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.

عدم همکاری

ماده 13 - (1) تنظیم 26 مطابق مفاد ماده, در صورتي كه يكي از طرفين مربوط اطلاعات و اسناد لازم را در بازه هاي زماني معين و در شكل درخواستی ارائه نكند ، يا از دسترسي به اين اطلاعات و اسناد خودداري كند ، يا در صورتي كه فهميده شود مانع از تحقيق مي شود و يا دروغ و يا اطلاعات گمراه کننده ، طرف مذکور همکاری نمی کند.. در چنین مواردی ، تعیین موقت یا نهایی در محدوده تحقیقات است, مثبت یا منفی, بر اساس داده های موجود.

(2) اگر طرفهای ذینفع همکاری نکنند یا تا حدی همکاری نکنند ، نتیجه تحقیقات ممکن است برای طرف ذینفع کمتر از همکاری آنها باشد..

اجرای اقدامات احتیاطی

ماده 14 - (1) تنظیم 35 inci maddesi uyarınca meri önlemlerden soruşturma konusu olanlar, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder. Soruşturma kapsamı GTİP’ler dışında kalan ürünlere yönelik önlemler yürürlük süresi sonunda kalkar.

تاریخ شروع تحقیقات

ماده 15 - (1) تحقیق و بررسی, در نظر گرفته می شود که از تاریخ انتشار این بیانیه آغاز شده است..

زور

ماده 16 - (1) این بخشنامه باید به اجرا در تاریخ انتشار وارد کنید.

اجرایی

ماده 17 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

[ad_2]