[ad_1]

بیانیه : 512 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, bazı sanayi ürünlerinin (fosforöz asit, asetilaseton, asetik asit, vinil asetat, butil akrilat, akrilonitril, sodium lügnosülfanat sulu çözeltisi, akrilonitril butadien stiren kopolimeri, poli(vinil alkol), rotatif tip kompresör, LED diyotlu baskılı devre kartı) ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları hk.

Ticaret Bakanlığından:

هدف و دامنه

ماده 1 - (1) هدف از این اطلاعیه, 26/12/2018 مورخ 512 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin Ek-1’indeki tabloda Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.

پشتیبانی

ماده 2 - (1) این اطلاعیه, 26/12/2018 مورخ 512 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 مورخ 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı dağıtımı başvuru usul ve esasları

ماده 3 - (1) Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin Ek-1’indeki tabloda GTP ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, sadece söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicilere, talep toplama yöntemi ile yapılır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için sanayicilerin bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde, Ticaret Bakanlığı (وزارت) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) واقع در پایین امضای الکترونیکی برنامه "مقدمه ای بر نرم افزار E-امضاء" بخش در بخش "واردات عملیات" است با امضاء الکترونیکی ساخته شده.

(3) این شرکت مجاز است تا یک برنامه به نمایندگی از صاحب امضای الکترونیکی از فرد تحت پوشش این اطلاعیه, 27/12/2017 مورخ 30283 اطلاعیه شماره الکترونیک کاربرد سیستم در روزنامه رسمی در واردات عملیات منتشر شده (واردات:2017/3) قاب ساخته شده است.

(4) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, ikinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında Belge Türü olarak “TPS-0955-İthal Lisansı (KİMYA-METAL)", Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir. Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Ek-3’te yer alan başvuruya eklenmesi gereken belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır.

(5) Birden fazla eşya için başvuruda bulunacak firmaların her bir eşya için ayrı bir başvuru yapması gerekmektedir.

توزیع

ماده 4 - (1) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda talepler tam olarak karşılanır.

(2) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, fiili sarfiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve önceki yıllarda kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

İthal lisansının düzenlenmesi, bildirimi ve kullanımı

ماده 5 - (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan başvuru sahibi adına ithal lisansı Bakanlıkça elektronik olarak düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirir. Bildirimde Bakanlıkça elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.

(3) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 در کادر شماره "شماره مرجع گواهی" و "تاریخ سند" در منطقه اعلام کرد.

(4) متقاضی به دلیل عدم ثبت، مقامات گمرکی, ithal lisansının Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, واقع به شکل آدرسهای پست الکترونیکی اشاره توسط اداره کل واردات اطلاع. در بیانیه ای که توسط وارد کننده 5 (پنج) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Bakanlığa bilgi verilir. وگرنه, نرم افزار داشتن نامعتبر تلقی شده است.

(5) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir.

İthal lisanslarının süresi

ماده 6 - (1) Düzenlenecek ithal lisansları 15/2/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerlidir.

İthal lisansı devri

ماده 7 - (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

İthal lisansının revizesi

ماده 8 - (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması halinde, وزارت (اداره کل واردات) re’sen değişiklik yapabilir. Adına ithal lisansı düzenlenen firma tarafından, değişiklik talebine ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Bakanlıkça (اداره کل واردات) sonuçlandırılır. Söz konusu başvurunun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekmektedir.

(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

Uygulamaya ilişkin önlemler

ماده 9 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz. وزارت, gerekli görmesi halinde, elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge isteyebilir.

قدرت

ماده 10 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya, düzenleme yapmaya, gerekli durumlarda inceleme yapma veya yaptırmaya Bakanlık (اداره کل واردات) yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller

ماده 11 - (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 20/12/1995 مورخ 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

ماده 12 - (1) 2/2/2018 مورخ 30320 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (اطلاعیه شماره: 2018/3) ile 5/9/2018 مورخ 30526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (اطلاعیه شماره: 2018/6) این لغو است.

Geçiş hükmü

مقاله موقت 1 - (1) 12 nci madde ile yürürlükten kaldırılan tebliğler kapsamında alınmış olan ithal lisanslarının süresi 15/2/2019 tarihine kadar (از جمله این تاریخ) uzatılmıştır.

زور

ماده 13 - (1) این اطلاعیه 1/1/2019 وارد به اجرا در.

اجرایی

ماده 14 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1

TABLO

خیر G.T.P شرح کالا Birim مقدار Gümrük Vergisi %
1 2811.19.80.90.19 *Ağırlıkça % 98,5 veya daha fazla saflıkta fosforöz asit (CAS RN 13598-36-2) لحن 2.000 0
2 2903.22 Trikloroetilen (CAS RN 79-01-6) لحن 5.000 0
3 2914.19.90 *Minimum %99,5 saflıkta ve aşağıdaki özelliklerde asetilaseton:Maksimum % 0,1 asetik asit içeren
Maksimum %0,l su içeren,
Maksimum 15 APHA renk değerinde
Kırınma indisi 1,450 ± 0,002 yoğunluğu : 0,970 - 0,975 g/cm3 (20°C)
لحن 1.100 0
4 2915.21 *Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta asetik asit (CAS RN 64-19-7) لحن 70.000 0
5 2915.32 Vinil Asetat لحن 85.000 0
6 2916.12.00.00.13 Butil Akrilat لحن 65.000 0
7 2926.10 *55 fasıl ve 68.15 GTP’lu ürünlerin üretiminde kullanılan akrilonitril لحن 50.000 0
8 3804.00 *Kuru ağırlığı hesaplandığında %55 veya daha fazla sodium lügnosülfonat içeren sodium lügnosülfonat sulu çözeltisi لحن 1.800 0
9 3806.10 *Yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri لحن 40.000 0
10 3815.90.10.00.00
یا
3815.90.90.00.00
*Yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör لحن 450 0
11 3903.30 *Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı iç ve dış aksam parçalarının üretiminde kullanılan kendinden renkli, UV dayanımı ve antistatik özelliklere sahip aşağıdakileri içeren;- Gerilme katsayısı 2250 MPa (Megapascal) veya daha fazla fakat 2270 MPa dan az olan (ISO 527 metoduna göre belirlenmiş),

– Kopmada gerilme dayanımı % 25 (ISO 527 ye göre belirlenmiş),

- 220 °C ‘de 10 kg’mının erime akış hızı 10g/10dk veya daha fazla fakat 21 g/10dk’ dan az olan (ISO 1133 e göre belirlenmiş),
– Renk değeri ISO 11664-4 test metoduna göre belirlenmiş;

• “L” değeri 92,80 eşit veya daha fazla ve 94 ’e eşit veya daha az olmalı,
• “a” değeri -006’ya eşit veya daha fazla ve -3,02’ye eşit veya daha az olmalı,
• “b” değeri -0,62’ye eşit veya daha fazla ve -1,82’ye eşit veya daha az olmalıdır
akrilonitril butadien stiren kopolimeri.

لحن 4.000 0
12 3905.30.00 Poli (vinil alkol) (hidrolize olmamış asetat grupları içersin içermesin) لحن 2.000 0
13 8414.30.81.90.00 *Rotatif (rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 kW ile 8kW arasında olan tek fazlı motora sahip, R22 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan. Adet 450.000 0
14 8529.90.92.00.00
یا
9405.40.39.00.00
*Yalnız LED diyotlu baskılı devre kartı: Prizmalar/lensler ile donatılmış olsun ya da olmasın, bağlayıcılar) ile donatılmış olsun ya da olmasın, 85.28 başlığındaki ürünlerin arka ışık ünitelerinin imaline mahsus (a). Adet 40.000.000 0

(a): Bu eşya gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

* :Bu GTP’lerde sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.


A-2

……………………………………………………………………………… İTHALATINDA UYGULANAN

TARİFE KONTENJANINDAN YARARLANMAK VE İTHAL LİSANSI ALMAK İÇİN BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ

Tarih…/…/……

TİCARET BAKANLIĞINA

(اداره کل واردات)

26/12/2018 مورخ 512 Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karara istinaden yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (اطلاعیه شماره: 2018/8) kapsamında, aşağıda belirtilen maddeler için firmamız adına tahsis yapılması ve İthal Lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.

Bakanlığınızca talep edilen bilgi ve belgeler tam ve eksiksiz olarak ekte sunulmaktadır.

Firma Yetkilisinin Adı Soyadı

Unvanı
İmza/Kaşe

İthalatçının firmanın;
Unvanı :
Vergi numarası :
Açık adresi :
Telefonu (dahili), faks numarası :
Web adresi, :
e-posta adresi* :
İhracatçı firmanın unvanı, نشانی

G.T.İ.P. :
Madde ismi :
Ticari ismi :
Malın kullanılacağı yer :
Malın talep edilen miktarı :
Malın menşe ülkesi :
Malın sevk ülkesi :
Malın giriş yapacağı yetkili gümrük idaresi :

*Elektronik olarak düzenlenen ithal lisansları firmaların e-posta adreslerine iletilmekte olup, aktif olarak kullanılan e-posta adreslerinin bildirilmesi önem arz etmektedir.


A-3

BAŞVURUYA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

Bu Tebliğ kapsamında yapılacak tarife kontenjanı başvurularında aşağıdaki belge ve bilgilerin tam ve eksiksiz olarak son başvuru tarihinden önce ibrazı gerekmektedir. İbraz edilen bilgi ve belge nüshalarının asılları ile uygunluğu ve doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur.

1- Başvuru sahibi firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış Başvuru Formu (A-2)

2- Ticaret unvanı, ticaret sicil numarası ve kayıt olduğu ticaret sicil memurluğu adının yazılı beyanı (Şirket sözleşmesi 1/10/2003 tarihinden önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ise şirket sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya Ticaret Bakanlığınca (اداره کل واردات) onaylı örneğin, sonradan unvan veya adres değişikliği yapılması halinde mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetesinin aslı veya Ticaret Bakanlığınca (اداره کل واردات) onaylı örneği

3- Üretimde hammadde veya ara mal olarak kullanılan eşyanın miktarını ayrıntılı olarak içeren ve başvuruda bulunan firma adına düzenlenmiş geçerli kapasite raporunun bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası tarafından tasdik edilmiş sureti

4- İthal lisansı kapsamında ithalatı yapılacak mala ilişkin proforma fatura/faturalar

5- Bu Tebliğ’in Ek-l’inde yer alan listedeki özel tanıma ait eşyadan ithalat yapmış olan firmaların, bu ithalatlarına ilişkin 2016, 2017 و 2018 yıllarına ait, her bir yıl için ayrı olarak ve aşağıdaki örneğe göre hazırlanmış, yeminli mali müşavirce tasdik edilmiş, gümrük beyanname özet tablosu

6- Yeminli Mali Müşavirin bağlı bulunduğu Yeminli Mali Müşavirler Odası’ndan alınan ve başvuru tarihi itibariyle geçerli faaliyet formu (A-4)

Örnek Gümrük Beyanname Özet Tablosu

Yalnızca ……………….. gümrük tarife istatistik pozisyonundan (GTP) kapsamı “ ……………………… (Ek-1 ‘de yer alan söz konusu GTP’ye ait özel tanım) ................................... ” tanımlı maddenin ithalat miktarını gösterir.

Firma Unvanı:
Firma Vergi No:
Sıra No Beyanname Miktar (Adet) Fatura
Sayısı Tarihi Numarası Tarihi
TOPLAM MİKTAR:

Yukarıdaki tabloda gösterilen bilgilerin, yukarıda unvanı ve vergi numarası gösterilen firmaya ait olduğunu ve doğruluğunu onaylarım. (YMM Faaliyet Belgesi tabloya eklenecektir).

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN
ADI SOYADI


A-4

Faaliyet Formu Örneği

Tarih: …./…./…….

Aşağıda unvanı ve sicil numaraları belirtilen firmanın başvurusu üzerine, firmanın muhasebe kayıtlarının ve ilgili diğer belgelerin tetkiki sonucunda firmanın faaliyetlerine ilişkin aşağıda yer alan bilgilere ulaşılmış olup, söz konusu bilgilerin doğru olduğunu ve bilgilerin doğru olmaması halinde doğacak hukuki sorumluluktan müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu kabul ve taahhüt ederiz.

Firma Yetkilisi/Yetkilileri YMM Adı Soyadı
Adı Soyadı, Unvan Mühür
İmza ve Kaşe(L) İmza ve Kaşe

1- Tarife Kontenjanı Tahsis Talebinde Bulunan Firmaya İlişkin Bilgiler
Firma Unvanı(2)
Adres(2) ve Telefon/Faks Numarası
Vergi Dairesi ve Vergi Sicil Numarası/ T.C. شماره شناسایی
Sigorta Müdürlüğü ve Sigorta Sicil No
2- İncelemeyi Yapan Yeminli Mali Müşavirin
Adı Soyadı
Bağlı Olduğu Oda ve Sicil Numarası
Adres ve Telefon/Faks Numarası
3- Firmanın Talep Konusu Maddenin Tüketim Faaliyetine ilişkin Bilgiler
2016 2017 2018
Tüketim Kapasitesi (لحن)
Fiili Sarfiyatı (لحن)
4- Firmanın Üretim Faaliyetine İlişkin Bilgiler
Talep konusu Madde Kullanılarak
Üretilen Ürünün Adı(3)
2016 2017 2018
Üretilen Ürünün Üretim Kapasitesi (لحن)
Üretilen Ürün Miktarı (لحن)

Açıklamalar:

(1) Firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.

(2) Firmanın Ticaret Sicil Gazetesi’nde veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi’nde yer alan unvanının ve adresinin tam olarak yazılması gerekmektedir.

(3) Talep konusu madde kullanılarak üretimi gerçekleştirilen birden fazla ürün olması durumunda, her bir ürün için dördüncü bölümün ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

[ad_2]