[ad_1]

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

09.03.2017

شماره : 39044742-130[Özelge]-68333

موضوع : 2933.71.00.00.00 G. T. İ. P. numarasında tanımlanan kaprolaktam isimli
hammaddenin ithal ve tesliminde uygulanacak KDV oranı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 2933.71.00.00.00 تعرفه های گمرکی آمار مکان (GTIP) numarasında sınıflandırıldığı ifade edilen ve ticari hayatta kaprolaktam (flake-solid) olarak adlandırılan hammaddenin naylon iplik imalatında kullanılmak üzere ithalatının gerçekleştirildiği belirtilerek, söz konusu ürünün ithalinde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

نرخ KDV, 3065 تعداد قانون مالیات بر ارزش افزوده 28 مجوز داده شده توسط مقاله 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (من) واقع لیست شماره برای تحویل و خدمات % 1, (دوم) واقع لیست شماره برای تحویل و خدمات % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 آن را به عنوان شناسایی شد.

Söz konusu BKK eki (دوم) sayılı listenin B/3 üncü sırasında, “İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından elde edilenler)” hükmüne yer verilmiştir.

از سوی دیگر, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin 29 uncu faslında “Organik Kimyasallar” tanımlanmış, bu fasla ait 29.33 tarife pozisyonunda “Sadece azotlu heterosiklik bileşikler” sıralanmış ve 2933.71.00.00.00 GTİP numarasında ise “Epsilon kaprolaktam (6-hekzanelaktam)” sayılmıştır.

اما, 2933.71.00.00.00 تعرفه های گمرکی آمار مکان (GTIP) numarasında sınıflandırıldığı ve ticari hayatta kaprolaktam (flake-solid) olarak adlandırıldığı ifade edilen ürünün, söz konusu BKK eki (دوم) sayılı listenin B/3 üncü sırası kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

بر این اساس،, söz konusu ürünün ithal ve tesliminin genel oranda (% 18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) معاینه, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

[ad_2]