[ad_1]

بیانیه : 2017/10111 saylı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17 nci maddesinde bildirilen öncelikli yatırım konularına Lisanslı Depoculuk Yatırımları ve Nükleer Enerji Santrali eklenmiş ve aynı Kararın Alt Bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar başlıklı 18. maddesine 2017/9917 sayılı Karar ile eklenen 4 ncü fıkranın geçerlik tarihi de 22.11.2016 olarak belirlenmişitr.

تعدادی از تصمیم گیری : 2017/10111

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 21/4/2017 مورخ 44943 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 مورخ 474 قانون شماره 2 هفتم, 25/10/1984 مورخ 3065 قانون شماره 13 üncü ve geçici 30 uncu, 29/6/2001 مورخ 4706 اضافی قانون شماره 3 üncü, 31/5/2006 مورخ 5510 اضافی قانون شماره 2 هفتم, 3/6/2011 مورخ 637 فرمان-قانون شماره 11 هفتم 26 ncı maddeleri ile 13/6/2006 مورخ 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 24/4/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

ماده 1- 15/6/2012 مورخ 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“r) Lisanslı depoculuk yatırımları,

بازدید کنندگان) Nükleer enerji santrali yatırımları.”

ماده 2- 13/2/2017 مورخ 2017/9917 شماره Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – Bu Kararın 2 nci maddesi 22/11/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

ماده 3- این تصمیم 2 nci maddesi 22/2/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

ماده 4- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
19/6/2012 28328
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
13/10/2012 28440
15/2/2013 28560
30/5/2013 28662
9/5/2014 28995
6/8/2014 29080
5/3/2015 29286
8/4/2015 29320
27/8/2015 29458
19/11/2015 29537
8/4/2016 29678
5/10/2016 29848
22/2/2017 29987

[ad_2]