[ad_1]

بیانیه : 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda sayılan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatına göre düzenlenen teminat mektuplarına ilişkin süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesi işlemleri hk.

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

بخش

هدف, حوزه, پایه و تعاریف

هدف

ماده 1 - (1) هدف از این اطلاعیه, bankalarca ilgili mevzuatına göre kapsam dahilindeki kamu idarelerine verilmek üzere elektronik belge olarak oluşturulan teminat mektuplarının doğrulanması, iletilmesi, muhafaza edilmesi, tazmin edilmesi, iadesi ile vade uzatımı işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile teknik kuralları belirlemektir.

حوزه

ماده 2 - (1) این اطلاعیه, 10/12/2003 مورخ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda sayılan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatına göre düzenlenen teminat mektuplarına ilişkin süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesi işlemlerini kapsar.

پشتیبانی

ماده 3 - (1) این اطلاعیه, 10/12/2003 مورخ 5018 اضافی قانون شماره 4 üncü maddesi ile 26/6/2018 مورخ 30460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

ماده 4 - (1) این اطلاعیه آخرین;

a) وزارت: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

ب) بانک: Teminat mektubunu düzenleyen 19/10/2005 مورخ 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan bankayı,

ج) BKMYBS: Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemini,

ç) e-Teminat Mektubu: Bakanlık tarafından belirlenen standartlara ve kurallara uygun olarak güvenli elektronik imza ile elektronik ortamda oluşturulan ve muhataba yine elektronik ortamda iletilen banka teminat mektubunu,

د) e-Teminat Mektubu formatı: Bakanlık tarafından teminat mektuplarının elektronik ortamda oluşturulması sırasında evrensel iş dili esas alınarak belirlenmiş teminat mektubu formatını,

الکترونیکی) e-Teminat Mektubu Platformu (ETMP): Banka veya KKB tarafından işletilen ve bu Tebliğ kapsamında belirlenen standartlara uygun şekilde SBR üzerinden e-Teminat Mektubuna ilişkin tüm mesaj, işlem ve talimatların ilgili birimlere iletildiği elektronik platformu,

F) e-Teminat Uygulaması: BKMYBS kapsamında Bakanlıkça e-Teminat Mektubuna ilişkin mali süreçlerin yönetildiği uygulamayı,

گرم) Evrensel iş dili: Evrensel ölçekte birlikte iş yapabilirlik ihtiyacını gidermek amacı ile OASIS tarafından geliştirilen standart elektronik iş doküman formatlarını,

ğ) Kamu idaresi: Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden her birini,

ساعت) KKB: Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.’yi,

من) Lehdar: Lehine teminat mektubu düzenlenen tarafı,

من) Muhatap: Kendisine hitaben teminat mektubu düzenlenen kamu idaresini,

J) OASIS: Bilgi Toplumu İçin Açık Standartlar Geliştirme Konsorsiyumunu,

K) SBR: Standart Belge ve Raporlamayı,

صریح.

بخش دوم

مقررات عمومی

e-Teminat Mektubu

ماده 5 - (1) e-Teminat Mektubu, kağıt ortamında düzenlenen teminat mektubu ile aynı hukuki niteliği haizdir.

(2) Teminat mektuplarının elektronik belge olarak oluşturulması ve iletilmesinde uyulması gereken format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar http://www.sbr.gov.tr internet adresinde duyurulur.

e-Teminat Mektubunun düzenlenmesi, doğrulanması ve iletilmesi işlemleri

ماده 6 - (1) Bu Tebliğ kapsamındaki e-Teminat Mektubu, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak bankalarca kendi sistemlerinde oluşturulur.

(2) بانک, düzenlemiş olduğu e-Teminat Mektubunu doğrudan kendi sistemi üzerinden veya ETMP aracılığıyla e-Teminat Uygulamasına iletir.

(3) e-Teminat Mektubunun doğrulanması ve muhatabına iletilmesi işlemlerinin Bakanlık tarafından oluşturulan SBR servisleri üzerinden gerçekleştirilmesi zorunludur.

(4) Belirlenen usul ve esaslar ile söz konusu format ve standartlara uygun olarak düzenlenmeyen, düzenlense dahi SBR servisleri aracılığı ile gönderilmeyen veya alınmayan herhangi bir elektronik belge, bu Tebliğ kapsamında e-Teminat Mektubu olarak kabul edilemez.

e-Teminat Mektubunun muhafaza işlemleri

ماده 7 - (1) Mali süreçte kullanılan e-Teminat Mektupları, e-Teminat Uygulamasında elektronik ortamda muhafaza edilir. e-Teminat Mektuplarının e-Teminat Uygulamasında muhafaza edilmesi ilgililerin kendi mevzuatlarından doğan muhafaza ile ilgili yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

(2) e-Teminat Mektubunun kağıt ortamında muhafazası herhangi bir hüküm ifade etmez.

e-Teminat Mektubunun iade, tazmin ve vade uzatımı işlemleri

ماده 8 - (1) İade ve tazmin işlemleri SBR servisi aracılığıyla gerçekleştirilir.

(2) İade ve tazmin işlemleri, ilgili kamu idaresince başlatılır.

(3) Muhasebe birimi, ilgili kamu idaresinin iade talebi doğrultusunda, e-Teminat Mektubunu düzenleyen bankaya doğrudan veya ETMP aracılığıyla iade eder.

(4) İlgili kamu idaresi tazmin talebini e-Teminat Mektubunu düzenleyen bankaya doğrudan veya ETMP aracılığıyla iletir.

(5) بانک, ilgili kamu idaresinin tazmin talebi üzerine e-Teminat Mektubu tutarını ilgili kamu idaresine hizmet veren muhasebe biriminin banka hesabına aktarır.

(6) Muhasebe birimi, banka hesabına yatan teminat mektubu tazminine ilişkin tutarı kontrol eder ve ilgili e-Teminat Mektubunu bankaya iade eder.

(7) Vade uzatımı işlemleri, yeni bir e-Teminat Mektubu düzenlenmesi ve önceki e-Teminat Mektubunun iade edilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

(8) e-Teminat Mektubu olmayan teminat mektuplarının vade uzatılması işlemleri de yedinci fıkra hükmüne göre yapılabilir.

بخش سوم

Sorumluluk ve Uygulamanın Yürütülmesi

Sorumluluklar

ماده 9 - (1) Bu Tebliğ kapsamında e-Teminat Mektubu düzenlemek isteyen bankalar, Bakanlık tarafından sunulan SBR servislerini doğrudan kendi sistemleri veya KKB aracılığı ile kullanabilir.

(2) e-Teminat Mektubunun düzenlenmesi ve geçerliliği hususunda banka, banka tarafından düzenlenen e-Teminat Mektubunun içeriğinin değişmeksizin SBR’ye aktarımından banka ve KKB müştereken ve müteselsilen sorumlu sayılır.

(3) e-Teminat Mektubu uygulamasının KKB aracılığı ile kullanılması, gerçekleştirilen işlemlerle ilgili banka sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(4) Kağıt ortamında düzenlenen teminat mektubuna ilişkin ilgililerin sorumluluğu, e-Teminat Mektubu uygulaması bakımından da aynen geçerlidir.

Uygulamanın yürütülmesi

ماده 10 - (1) Bu Tebliğ kapsamında e-Teminat Mektubuna ilişkin uygulama, kullanıcı rol ve yetkileri ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak teknik ve uygulama kılavuzlarında belirtilir.

بخش چهارم

مقررات مختلف و نهایی

Zorunluluk getirme

ماده 11 - (1) وزارت, bu Tebliğ kapsamındaki e-Teminat Mektubu uygulamasına ilişkin olarak işlem ve/veya kamu idareleri bazında tamamen veya kısmen uygulama zorunluluğu getirebilir. Bu kapsamda getirilecek zorunluluklar SBR’ye ilişkin olarak her türlü teknik açıklama ve duyuruların yer aldığı http://www.sbr.gov.tr internet sitesi aracılığı ile yapılır.

Olağanüstü durumlar

ماده 12 - (1) Bilişim sistemlerinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle e-Teminat Mektubunun oluşturulamaması, doğrulanamaması ve iletilememesi durumu, tarafların ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarına engel teşkil etmez. در این مثال, teminat mektubunun kağıt ortamında oluşturulması sağlanır.

(2) Elektronik ortamda oluşturulan e-Teminat Mektubunun herhangi bir nedenle iade ve tazmin süreçlerinin gerçekleştirilememesi durumu, tarafların ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarına engel teşkil etmez. İade ve tazmine ilişkin talepler yazılı ortamda gerçekleştirilir. Bu durum, elektronik sürecin tamamlanmasına engel değildir.

Tereddütlerin giderilmesi

ماده 13 - (1) Bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye Bakanlık yetkilidir.

زور

ماده 14 - (1) این بخشنامه باید به اجرا در تاریخ انتشار وارد کنید.

اجرایی

ماده 15 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

[ad_2]