[ad_1]

بیانیه : Elektronik Tebligat Sistemine ilişkin teknik çalışmalar tamamlanmış olup, سیستم 05.11.2018 tarihinde gerçek ortamda devreye alınmıştır.

T.C.
وزارت بازرگانی
مدیریت ریسک و کنترل اداره کل

شماره : 80572740-[HSCODE12]-645
موضوع : Elektronik Tebligat Sistemi

05.11.2018/38561204
توزیع از محل به

18/5/2017 مورخ 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20 nci maddesiyle, 3/6/2011 مورخ 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye “Elektronik ortamda tebliğ” başlıklı 40/A maddesi eklenmiştir.

Anılan düzenleme ile; Bakanlık görev alanı kapsamındaki tebliğlerin, ilgili kanunlarda belirtilen usullerle bağlı kalınmaksızın. Maliye Bakanlığı ile yapılacak protokol çerçevesinde 4.1.1961 مورخ 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulan teknik altyapı kullanılarak elektronik ortamda yapılabilmesi, elektronik ortamda yapılan tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci gunun sonunda yapılmış sayılacağı. Bakanlığın tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye, kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hususları düzenlenmiştir.

Bakanlığımızca belirlenmesi gereken usul ve esaslara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genel Tebliği (Elektronik Tebligat Sistemi) (Sıra No: 1) 25.01.2018 مورخ 30312 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. بر این اساس،. Bakanlığımızca düzenlenen idari yaptırım kararlan ile Bakanlık görev alanı kapsamında yapılacak tebliğlerin elektronik ortamda tebliğ edilmesine imkân sağlanmıştır.

Elektronik Tebligat Sistemine ilişkin teknik çalışmalar tamamlanmış olup, سیستم 05.11.2018 tarihinde gerçek ortamda devreye alınmıştır.

Söz konusu Sistemle ilgili olarak üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda.

اطلاعات و نیاز به لطفا.

ایمیل امضا شده است
Ali TOKSÖZ
باکان.
Genel Müdür Yrd.

توزیع:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türkiye İhracatçılar Meclisi
Gümrük Müşavirleri Dernekleri (Ankara, استانبول, ازمیر, Bursa, Mersin)
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

[ad_2]