بیانیه : 2017 / 10345 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar kapsamında 2016/9548 sayılı Karar ile İlave Gümrük vergisine tabi 6601.99 pozisyonunda yer alan şemsiyeler ve bahçe şemsiyelerinde En az Gelişmiş Ülkeler için uygulanan İlave Gümrük Vergisi oranı %10 dan %20 ye çıkarılmış olup detaylara linkimizden ulaşabilirsiniz.

تعدادی از تصمیم گیری: 2017/10345

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 28/4/2017 مورخ 41523 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 مورخ 1567 قانون شماره 1 اینچ, 14/5/1964 مورخ 474 قانون شماره 2 هفتم, 6/5/1986 مورخ 3283 قانون شماره 2 هفتم, 27/10/1999 مورخ 4458 قانون شماره 16 ncı, 22 سوم و 55 مقاله با 2/2/1984 مورخ 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/5/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

ماده 1- 21/11/2016 مورخ 2016/9548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Karara ekli tabloda yer alan ve aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) belirtilen maddenin ismi ve ithalatında uygulanacak ilave gümrük vergisi oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.P. MADDE İSMİ İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)*
1 2 3 4 8
5 6 7
6601.99 Diğerleri 0 0 0 20 20 20 20
*İlave gümrük vergisi sütunlarındaki ülke ve ülke grupları:
1: AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, مقدونیه, Bosna-Hersek, FAS, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, تونس, مصر, گرجستان, آلبانی, اردن, شیلی, صربستان, مونته نگرو, کوزوو, Morityus, مولدووا 2: Güney Kore; 3: مالزی; 4: Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu, 5: کشورهای کمتر توسعه یافته, 6: کشورها از آرایش تشویقی ویژه بهره مند شوند, 7: نسبت به کشورهای توسعه, 8: Diğer Ülkeler.

ماده 2- Aynı Kararın geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde, ilave gümrük vergisinin tahsilinde bu Karar hükümleri uygulanmaz.”

ماده 3- Bu Kararın yayımı tarihinden itibaren 1 ay içerisinde başvurulması kaydıyla; 2 nci madde ile yapılan değişiklik kapsamına giren eşyaya ilişkin olarak tahsil edilmiş ilave gümrük vergileri ve bu vergilerden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harç; gümrük vergilerinin iadesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yükümlüsüne iade olunur.

مقاله موقت 1– Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan 1 inci madde kapsamındaki eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, ilave gümrük vergisinin tahsilinde bu Karardan önceki oranlar uygulanır.

ماده 4- این تصمیم 2 nci maddesi 8/12/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

ماده 5- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
8/12/2016 29912