بیانیه : 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğin, Müeyyide başlıklı maddesinde değişiklik yapıldı.

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

ماده 1 - 18/4/2008 مورخ 26851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (اطلاعیه شماره: 2008/2)’in 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) 6/A maddesi kapsamında tasarım ve ürün geliştirme projeleri desteklenen şirketler, proje süresince herhangi bir kamu kurum veya kuruluşundan anılan maddede yer alan destek unsurlarını içeren başka bir destek programından yararlandırılmaz.”

ماده 2 - Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sonuçlandırılmamış başvurular için 16 ncı maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.”

ماده 3 - این بخشنامه باید به اجرا در تاریخ انتشار وارد کنید.

ماده 4 - مفاد این اطلاعیه توسط وزیر اقتصاد اعدام.