گمرک اداره کل 02.06.2017 tarih, “Tasfiyelik Hale Gelen Eşya” برای قرار دادن متن اینجا کلیک کنید