[ad_1]

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

اداره درآمد

Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı (1)

شماره : 76264044-135[52-12-377]-E.74098

موضوع : Türk Bayrağına Geçiş İşlemleri

14.06.2017

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞINA
(Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü)

علاقه : 27/04/2017 مورخ 36056 نوع شماره.

İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden Türk sahipli yabancı teknelerin Türk bayrağına geçişin önündeki vergisel engellerin kaldırılarak Türk bayrağı çekmelerini teşvik etmek amacıyla Bakanlığımız ile yapılan ortak çalışmaların sonucu olarak, gerek 6770 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 38 inci maddesi ile getirilen istisnalarda gerek 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında, gerekse Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin 2017/3 sayılı Tebliğde 89.03 tarife pozisyonunda yer alan mallardan “yatlar, kotralar ve gezinti gemileri” tabirinin kullanılması ve bu tabirlerin deniz taşıtlarından hangilerini kapsadığının yeterince anlaşılamamış olması sebebiyle uygulamada bazı sorunlar yaşandığından bahisle, Bakanlığınızca sabit karinalı ve kenarlarında şişme malzeme bulunan teknelerin ilgili mevzuat gereği “tekne” olarak kabul edilmesinde bir sakınca bulunmadığı belirtilerek konu hakkında uygulamaya esas görüşümüzün bildirilmesinin istendiği anlaşılmıştır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun;

- (1/1) maddesinde, Kanuna ekli II sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabının, kayıt ve tescile tabi olmayan malların ise ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabi olduğu,

- (1/2) maddesinde, Kanuna ekli listelerdeki malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu, bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişikliklerin Özel Tüketim Vergisi Kanununun uygulanmasında hüküm ifade etmeyeceği,

- (12/1) maddesinde, ÖTV’nin, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınacağı,

- (12/2-ج) maddesinde, Bakanlar Kurulunun (دوم) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları bir katına kadar arttırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkili olduğu

hükme bağlanmıştır.

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (دوم) sayılı listede, deniz taşıtlarından 8901.10.10.00.11 GTİP numaralı “18 Gros tonalitoyu geçmeyen gezinti gemileri” (denizde seyretmeye mahsus olanlar)", 8901.10.90.00.11 “Yolcu ve gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)” ve 89.03 GTİP numaralı “Yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri, kürekli kayıklar ve kanolar” yer almakta olup, parantez içi hükümle 89.03 tarife pozisyonundaki taşıtlardan şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler ile kürekli kayıklar ve kanolar verginin kapsamı dışında bırakılmıştır.

3065 تعداد قانون مالیات بر ارزش افزوده;

- (1/1) maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin,

- (1/2) maddesinde her türlü mal ve hizmet ithalinin

katma değer vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

نرخ KDV, 3065 تعداد قانون مالیات بر ارزش افزوده 28 مجوز داده شده توسط مقاله 2007/13033 شورای وزیران تصمیم شماره (BKK) EKI (من) واقع لیست شماره برای تحویل و خدمات % 1, (دوم) واقع لیست شماره برای تحویل و خدمات % 8, به جز برای انجام معاملات مشمول مالیات آن را در این لیست گنجانده % 18 آن را به عنوان شناسایی شد.

از سوی دیگر 3/2/2017 tarih ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 7 nci maddesi ile 6/6/2002 مورخ 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (دوم) لیست شماره 8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11 و 89.03 G.T.İ.P numarasında yer alan mallardan yatlar, KOTRA, tekneler ve gezinti gemilerinde uygulanacak özel tüketim vergisi oranı %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir Aynı Kararnamenin 4 üncü maddesi ile “Yatlar, KOTRA, tekneler ve gezinti gemileri” için uygulanacak KDV oranı ise %1 مشخص شد.

Söz konusu yazınızda tereddüt konusu deniz taşıtlarının; 100 kg ı geçmeyen, ufak, katlanabilen ve motorsuz olanların dışında kalan, alt gövdesi fiberglas olan ve sadece yan bölümleri şişme tüplerle donatılmış sert karinalı tekneler olduğu, yanlarında şişme malzemenin bulunmasının teknenin yapısının şişme olduğu anlamını taşımayıp ilave emniyet tedbiri açısından üretici tarafından özel dizayn edilmiş olduğunu gösterdiği belirtilmektedir.

بر این اساس،, ilgide kayıtlı yazınızda ver verilen mevzuat hükümleri de dikkate alındığında, motorunun dıştan veya içten takmalı olmasına bakılmaksızın sabit karinalı ve kenarları şişme malzemeli olan deniz taşıtlarının mezkur Kararname kapsamında “tekne” olarak değerlendirilmesi gerektiği yönündeki görüşünüz Bakanlığımızca da uygun bulunmuş olup, bu çerçevede söz konusu tekneler için ÖTV oranının %0, KDV oranının ise %1 olarak uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

Mahmut SÜTÇÜ
باکان.
معاون رئیس جمهور از اداره درآمد

[ad_2]