بیانیه : Amacı ürünlerin piyasaya arzı, uygunluk değerlendirmesi, piyasa gözetimi ve denetimi ve bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esasları belirlemek olan 4703 sayılı kanunda 1/7/2017 tarihinden 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerler 2000 TL ile 115000 TL arasında yeniden belirlenmiştir.

Ekonomi Bakanlığından:

ماده 1 - 30/12/2016 مورخ 29934 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/13)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 - (1) 29/6/2001 مورخ 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 18/6/2017 مورخ 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 70 inci maddesi uyarınca 1/7/2017 tarihinden 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:

4703 sayılı Kanun’un 12 nci Maddesinin birinci fıkrasının; Alt Limit (TL) Üst Limit (TL)
(a) bendinde öngörülen ceza miktarı 4.000 50.000
(ب) bendinde öngörülen ceza miktarı 19.000 250.000
(ج) bendinde öngörülen ceza miktarı 4.000 75.000
(د) bendinde öngörülen ceza miktarı 4.000 25.000
(الکترونیکی) bendinde öngörülen ceza miktarı 2.000 40.000
(F) bendinde öngörülen ceza miktarı 10.000 75.000
(گرم) bendinde öngörülen ceza miktarı 46.000 115.000
(ساعت) bendinde öngörülen ceza miktarı 10.000 25.000

ماده 2 – Bu Tebliğ 1/7/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

ماده 3 - مفاد این اطلاعیه توسط وزیر اقتصاد اعدام.