گمرک اداره کل “Yatırım TeşvikEski Tarihli Teminat Mektupları” برای قرار دادن متن اینجا کلیک کنید