[ad_1]

بیانیه : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-2 B İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları başlıklı ekinin 11 nolu dipnotu değiştirildi. (Birden fazla bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar, görece daha fazla gelişmiş bölgenin desteklerinden yararlanır. اما, bölgesel nitelikteki entegrasyon yatırımlarında entegrasyonu oluşturan ve farklı bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlar, ayrı teşvik belgesi düzenlenmesi kaydıyla bulunduğu bölgenin desteklerinden yararlanır.)

تعدادی از تصمیم گیری : 2018/11297

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 12/1/2018 مورخ 1142 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 مورخ 474 قانون شماره 2 هفتم, 25/10/1984 مورخ 3065 قانون شماره 13 üncü ve geçici 30 uncu, 29/6/2001 مورخ 4706 اضافی قانون شماره 3 üncü, 31/5/2006 مورخ 5510 اضافی قانون شماره 2 هفتم, 3/6/2011 مورخ 637 فرمان-قانون شماره 11 هفتم 26 ncı maddeleri ile 13/6/2006 مورخ 5520 sayılı Kanunun 32/A. maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/1 /2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

ماده 1- 15/6/2012 مورخ 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunun 11 numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“11- Birden fazla bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar, görece daha fazla gelişmiş bölgenin desteklerinden yararlanır. اما, bölgesel nitelikteki entegrasyon yatırımlarında entegrasyonu oluşturan ve farklı bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlar, ayrı teşvik belgesi düzenlenmesi kaydıyla bulunduğu bölgenin desteklerinden yararlanır.”

ماده 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

ماده 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
19/6/2012 28328
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
13/10/2012 28440
15/2/2013 28560
30/5/2013 28662
9/5/2014 28995
6/8/2014 29080
5/3/2015 29286
8/4/2015 29320
27/8/2015 29458
19/11/2015 29537
8/4/2016 29678
5/10/2016 29848
22/2/2017 29987
3/5/2017 30055
17/8/2017 30157
30/12/2017 30286

[ad_2]