[ad_1]

Açıklama : Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-ç Maddesi Uyarınca Menşe İspatı hk. (Geçici depolama yerine veya antrepoya alınmış eşyanın menşe tevsiki )

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-163.08
Konu : Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-Ç Maddesi Uyarınca Menşe İspatı

30.05.2019 /44861949
DAĞITIM YERLERİNE

İLGİ: 27/05/2019 tarih ve 44730247 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız ile 24 Mayıs 2019 tarih ve 30783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci, 41 inci ve 205 inci maddelerinde yapılan değişikliğin uygulanmasına ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda; Bakanlık makamından alınan 29/05/2019 tarih ve 44824732 sayılı Onay ile mezkur Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce geçici depolama yerine veya antrepoya alınmış olan A.TR Dolaşmı Belgesi muhteviyatı eşya için menşe şahadetnamesinin yanında, menşe tevsikinin bahsi geçen Tebliğlerde yer alan diğer belgelerle de yapılarak, işlemlerin bu Onay tarihinden itibaren altmış (60) gün içinde sonuçlandırılması;

Mezkur Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce antrepo veya geçici depolama yerine alınmış eşyanın menşe tevsiki bu eşyanın bir kısmının serbest dolaşıma girişi esnasında yapılmış olması halinde geriye kalan kısmın serbest dolaşıma girişinde menşe tevsikinin aranmaması

Gerekmektedir.

Bilgileri ile bağlantınız gümrük idarelerine konuyla ilgili gerekli talimatın verilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:

Gereği:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
Bilgi:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirlari Demeğine
Bursa Gümrük Müşavirler Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirler Derneğine

[ad_2]