[ad_1]

Açıklama : Yeni Gümrük Kanunu Taslağının ggm.ticaret.gov.tr web adresinde yayınlandığı, taslağa ilişkin görüş ve önerilerin 15.02.2019 tarihine Kadar Ticaret Bakanlığına bildirilmesi hk.

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

GÜNLÜDÜR

Sayı : 68866864-010.01[GGM-BİRLİK GÜMRÜK KODU]
Konu : Yeni Gümrük Kanunu Taslağı

29.01.2019 / 41192098
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımız tarafından hazırlanan yeni Gümrük Kanunu taslağı Genel Müdürlüğümüz https://ggm.ticaret.gov.tr/mevzuat/mevzuat-taslaklari/taslak-kanunlar web adresinde yer ahmaktadır.

Söz konusu Kanun taslağına ilişkin görüş ve önerilerinizin, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan ek-2 formuna uygun olarak, 15.02.2019 tarihine kadar Bakanlığımıza bildirilmesi hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği

 

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik – 2005/9986 (17.02.2006 t. 26083 s. R.G.)

EKLER

Ek- 1 ………..yürürlükten kaldırılmıştır.


Ek-2

TASLAKLAR HAKKINDA GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİNDE KULLANILACAK FORM

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

 

Teklif
Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif
1-  
2-  
3-  
 

 Ek-3

TASLAKLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİN BAŞBAKANLIĞA GÖNDERİLMESİNDE KULLANILACAK FORM

Görüş Veren Kurum Taslak Maddesi Teklif  Değerlendirme
1-  
2-  
3-  
 

Ek- 4

ÖRNEKLER

ÖRNEK 1- ÇERÇEVE MADDE

MADDE 1- …/…/… tarihli ve … sayılı … Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14- (1) Madde, ek madde ve geçici maddelere içeriğine uygun başlıklar konulur. Çerçeve maddelere başlık konulmaz.

(2) Madde hükmünün değiştirilmesi sonucunda, maddenin başlığı ile muhtevası arasındaki uyumun bozulması hâlinde, madde başlığı da muhtevaya uygun şekilde değiştirilir.

(3) Madde başlıkları koyu yazılır ve altı çizilmez. Madde başlığının sadece birinci kelimesinin ilk harfi büyük yazılır. Madde başlıklarının sonunda noktalama işaretlerine yer verilmez.”

MADDE 2- … sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinin dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- … sayılı Kanunun mülga/Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 37 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“e) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.”

ÖRNEK 2- ÇERÇEVE TASLAK

… KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- …/…/… tarihli ve … sayılı … Kanununun 16 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Danışma birimleri
MADDE 16- Başkanlığın danışma birimleri şunlardır:
a) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.
b) Hukuk Müşavirliği.
c) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.”

MADDE 2- … sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


ÖRNEK 3- MÜSTAKİL TASLAK

... KANUNU TASARISI

Amaç
MADDE 1-
(1) Bu Kanunun amacı; … esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2-
(1) Bu Kanun, … kapsar.

Tanımlar
MADDE 3-
(1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Acente: Seyahat acentelerini,
b) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,
c) Kurum: … Kurumunu,
ç) Zatî eşya: … eşyayı,
ifade eder.


Yönetmelik
MADDE 26-
(1) Bu Kanunda belirtilen yönetmelikler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulur.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 27-
(1) …/…/… tarihli ve … sayılı … Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut yönetmeliğin uygulanması
GEÇİCİ MADDE 1-
(1) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Yürürlük
MADDE 28-
(1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 29-
(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

ÖRNEK 4- KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası     : 5084
Kabul Tarihi            : 29/1/2004

Kapsam MADDE 2- Bu Kanun;

a) Vergi ve sigorta primi teşvikleri ile enerji desteği açısından Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca 2001 yılı için belirlenen fert başına gayrisafî yurt içi hâsıla tutarı 1500 ABD Doları veya daha az olan illeri,

b) Bedelsiz arsa ve arazi temini açısından (a) bendindeki iller ile kalkınmada öncelikli yöreler kapsamındaki diğer illeri,
Kapsar.

Gelir vergisi stopajı teşviki

MADDE 3- 31.12.2008 tarihine kadar uygulanmak üzere, 2 nci maddenin (a) bendi kapsamındaki illerde, 1.10.2003 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu iş yerlerinde çalıştırdıkları işçiler ile 1.10.2003 tarihinden önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu tarihten önce ilgili idareye vermiş oldukları en son dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilâve olarak yeni işe aldıkları ve bu iş yerlerinde fiilen çalıştırdıkları işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu iş yerleri için tamamı, diğer yerlerdeki iş yerleri için % 80`i, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

Terkin edilecek tutar, yeni işe alınan işçi sayısı ile asgarî ücret üzerinden ödenmesi gereken verginin çarpımı sonucu bulunacak tutarın organize sanayi ve endüstri bölgelerindeki iş yerlerinde tamamını, diğer yerlerdeki iş yerlerinde ise % 80`ini aşamaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

Sigorta primi işveren paylarında teşvik
MADDE 4- 31.12.2008 tarihine kadar uygulanmak üzere, 2 nci maddenin (a) bendi kapsamındaki illerde, 1.10.2003 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu iş yerlerinde çalıştırdıkları işçiler ile 1.10.2003 tarihinden önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu tarihten önce ilgili idareye vermiş oldukları en son dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilâve olarak yeni işe aldıkları ve bu iş yerlerinde fiilen çalıştırdıkları işçiler için, 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 72 ve 73 üncü maddeleri uyarınca prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu iş yerleri için tamamı, diğer yerlerdeki iş yerleri için % 80`i Hazinece karşılanır.

Hazinece karşılanacak tutar, organize sanayi ve endüstri bölgelerindeki iş yerleri için 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesi uyarınca belirlenen kazanç alt sınırına göre hesaplanan işveren hissesi prim tutarını, diğer yerlerdeki iş yerleri için 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesi uyarınca belirlenen kazanç alt sınırına göre hesaplanan işveren hissesi prim tutarının % 80`ini aşamaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıkça müştereken belirlenir.

Bedelsiz yatırım yeri tahsisi
MADDE 5 –
(Değişik birinci fıkra: 16/7/2004 – 5228/54 md.) Bu Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendi kapsamındaki illerde en az on kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere; Hazineye, katma bütçeli kuruluşlara, belediyelere veya il özel idarelerine ait arazi veya arsaların mülkiyeti bedelsiz olarak devredilebilir. Üzerinde henüz faaliyete geçmemiş yatırım bulunan arazi veya arsalar da bu kapsamda değerlendirilir. Ancak organize sanayi veya endüstri bölgelerinde yer alabilecek yatırımlar için bu bölgelerde tahsis edilecek boş parsel bulunmaması şartı aranır. Devre konu taşınmaz üzerindeki kamuya ait bina ve müştemilatın devir tarihindeki bedeli, devir tarihini izleyen ikinci yılın sonundan başlayarak iki yıl içinde altışar aylık dönemler itibarıyla eşit taksitler hâlinde tahsil edilir. Bu bedel, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca binalar için arsa payı hariç hesaplanan vergi değeridir.

 

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- Bu Kanun;
a) Vergi ve sigorta primi teşvikleri ile enerji desteği açısından Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca 2001 yılı için belirlenen fert başına gayrisafî yurt içi hâsıla tutarı 1500 ABD Doları veya daha az olan iller ile bu iller dışında kalan ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca 2003 yılı için belirlenen sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre endeks değeri eksi olan illeri,

b) Bedelsiz arsa ve arazi temini açısından (a) bendindeki iller ile kalkınmada öncelikli yöreler kapsamındaki diğer illeri, kapsar.”

MADDE 2- 5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 3- 31/12/2008 tarihine kadar uygulanmak üzere, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen illerde faaliyette bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu illerdeki iş yerlerinde fiilen çalıştırdıkları işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin; organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu iş yerleri için yüzde 100’ü, diğer yerlerdeki iş yerleri için yüzde 80’i, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

Terkin edilecek tutar, işçi sayısı ile asgarî ücret üzerinden ödenmesi gereken verginin çarpımı sonucu bulunacak değer üzerinden yukarıda belirtilen oranlara göre saptanan tutarı aşamaz.
Şu kadar ki, 1/1/2005 tarihinden önce kapsama dâhil olmayan illerde gerçekleştirilmiş olan istihdamın, kapsama dâhil olan illere kaydırılması hâlinde bu teşvikten yararlanılamaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.”

MADDE 3- 5084 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sigorta primi işveren hissesi teşviki
MADDE 4- 31/12/2008 tarihine kadar uygulanmak üzere, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen illerde faaliyette bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu illerdeki iş yerlerinde fiilen çalıştırdıkları işçilerin 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 72 nci ve 73 üncü maddeleri uyarınca prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primleri işveren hissesinin; organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu iş yerleri için yüzde 100’ü, diğer yerlerdeki iş yerleri için % 80’i Hazinece karşılanır.

Hazinece karşılanacak tutar, işçi sayısı ile 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesi uyarınca belirlenen kazanç alt sınırına göre hesaplanan işveren hissesi prim tutarının çarpımı sonucu bulunacak değer üzerinden yukarıda belirtilen oranlara göre saptanan tutarı aşamaz.

Şu kadar ki, 1/1/2005 tarihinden önce kapsama dâhil olmayan illerde gerçekleştirilmiş olan istihdamın, kapsama dâhil olan illere kaydırılması hâlinde bu teşvikten yararlanılamaz.

İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Kuruma verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin işçi hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmesi şarttır. Bu maddeye göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi nedeniyle Hazinece Kuruma yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı işverenden tahsil edilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıkça müştereken belirlenir.

MADDE 4- 5084 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki illerde en az on kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişiler lehine; Hazineye, katma bütçeli kuruluşlara, belediyelere veya il özel idarelerine ait arazi veya arsaların üzerinde 49 yıl süreli ve bağımsız ve sürekli nitelikli bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilir. Üzerinde henüz faaliyete geçmemiş yatırım bulunan arazi veya arsalar da bu kapsamda değerlendirilir. Ancak organize sanayi veya endüstri bölgelerinde yer alabilecek yatırımlar için bu bölgelerde tahsis edilecek boş parsel bulunmaması şartı aranır. İrtifak hakkına konu taşınmaz üzerinde kamuya ait bina ve müştemilat bulunması hâlinde bunlar için takdir edilecek yıllık irtifak hakkı bedeli, hak lehtarınca ödenir. Bu bedel, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca binalar için arsa payı hariç hesaplanan vergi değerinin yüzde biridir.

MADDE 5- Bu Kanun hükümleri 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

ÖRNEK 5- DÜZENLEMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN LİSTE

5-A) Resmî Gazetede Yayımlananlar

Yönetmeliğin/Tüzüğün/Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi                                                            Sayısı

1/3/2002  24682

Yönetmeliğin/Tüzüğün/Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi                                                            Sayısı

1- 1/4/2003 25066
2- 20/4/2004 25439
3- 20/9/2004 25589
4- 20/6/2005 25851


5-B) Resmî Gazetede Yayımlanmayanlar

Yönetmeliğin/Tüzüğün/Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi                                                            Sayısı

16/5/2002 2002/4852

Yönetmeliğin/Tüzüğün/Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi                                                            Sayısı

1- 1/4/2003 2003/1452
2- 20/4/2004 2004/3526
3- 20/9/2004 2004/8654
4- 20/6/2005 2005/8505

 

Yönetmeliğin/Tebliğin
Tarihi                                                           Olur Sayısı

16/5/2002 B.02.0.KKG/105-26-2687

Yönetmeliğin/Tüzüğün/Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi                                                            Sayısı

1- 1/4/2003 B.02.0.KKG/105-26-6387
2- 20/4/2004 B.02.0.KKG/105-26-5244
3- 20/9/2004 B.02.0.KKG/105-26-9875
4- 20/6/2005 B.02.0.KKG/105-26-8965


ÖRNEK 6- TASLAKLARDA AD

BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN TASARISI

ÇOCUK KORUMA KANUNU TASARISI

SAYIŞTAY KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

VERGİ BARIŞI KANUNU TASARISI

TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜ TASARISI

TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TÜZÜK TASARISI

MEVZUAT HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

BAŞBAKANLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE BAŞBAKANLIK UZMANLIĞI YETERLİK SINAVLARI İLE ATAMA, YETİŞTİRME, GÖREV, YETKİ VE
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK BAŞBAKANLIK PERSONELİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

KURUM TABİPLİKLERİNİN STANDARDINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI

YÜKSEK ENFLASYON DÖNEMLERİNDE MALÎ TABLOLARIN DÜZELTİLMESİNE
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI

ÖRNEK 7- TASLAKLARDA BÖLÜMLER

TÜRK CEZA KANUNU

BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM
Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı

BİRİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler ve Tanımlar

 

ÖRNEK 8- TASLAKLARDA FIKRA, BENT, ALT BENT

fıkra Suçta ve cezada kanunîlik ilkesi
MADDE 2- (1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.
fıkra (2) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz.
fıkra (3) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz.
 

bent
bent
bent
bent
bent
bent

Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri
MADDE 3-
(1) Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri şunlardır;
a) …,
b) …,
c) …,
ç) …,
d) …,
e) …,
alt bent
alt bent
alt bent
alt bent
alt bent
1) …,
2) …,
3) …,
4) …,
5) …,
bent
bent
bent
bent
f) …,
g) …,
ğ) …,
h) ….


ÖRNEK 9- MÜSTAKİL MADDE, ÇERÇEVE MADDE

müstakil madde

Amaç
MADDE 1-

(1) Bu Kanunun amacı; … düzenlemektir.

Suçta ve cezada kanunîlik ilkesi
MADDE 2- (1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.

(2) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz.

(3) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz.

çerçeve madde

MADDE 1- 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 313 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Evlât edinenin altsoyunun açık muvafakatiyle ergin veya kısıtlı aşağıdaki hâllerde evlât edinilebilir.”

ÖRNEK 10- MADDE BAŞLIKLARI

Madde başlıkları
MADDE 14-

Yurt dışı eğitim
EK MADDE 38 –

Tekliflerin bildirilmesi
GEÇİCİ MADDE 1-


ÖRNEK 11- DÜZENLEMENİN BELİRLİ BİR BÖLÜMÜNE EKLENECEK MADDE

MADDE 3- … sayılı Kanuna 10 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Hukuk Müşavirliği
MADDE 10/A- (1) Hukuk Müşavirliği aşağıdaki görevleri yapar:
a) Bakan, bakanlık birimleri ve diğer bakanlıklar tarafından gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile diğer hukukî konular hakkında görüş bildirmek.
b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.
c) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bilgileri hazırlamak, taraf olduğu idarî davalarda bakanlığı temsil etmek veya bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmek.
ç) Bakan ve Müsteşar tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.”

MADDE 25- … sayılı Kanuna 20/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Strateji Geliştirme Başkanlığı
MADDE 20/B- (1) Strateji Geliştirme Başkanlığı aşağıdaki görevleri yapar:
a) …
b) …
c) …
ç) …
d) …
e) …
f) …
g) …
ğ) …”

 

ÖRNEK 12- ATIFLARIN YAPILMASI

 

12-A) 19 uncu maddenin birinci fıkrası

Saklı tutulan hükümler
MADDE 56-
(1) …/…/… tarihli ve … sayılı … Kanununun 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi hükmü saklıdır.

Aranacak nitelikler
MADDE 29-
(1) Genel Müdürlükte uzman kadrolarına atanacakların 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (c) bendinde belirtilen şartları haiz olmaları zorunludur.

12-B) 19 uncu maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları

Uygulanmayacak hükümler
MADDE 56-
(1) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi hükmü saklıdır.

[ad_2]