Açıklama : 2017/8 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ kapsamında , 3920.20.21.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan çift yönlü gerdirilmiş polipropilenin İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında kota şeklinde uygulanmakta olan korunma önleminin uygulama süresinin 3 yıl süre ile uzatılmasına ve 02.07.2017-01.07.2018 dönemi için 1293 ton , 02.07.2018-01.07.2019 dönemi için 1331 ton , 02.07.2019-01.07.2020 dönemi için 1371 ton olarak uygulanmasına karar verilmişitr.

Ekonomi Bakanlığından:

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 22/4/2017 tarihli ve 30046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4) ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2 – (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu EK-1’de yer almaktadır.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 3920.20.21.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan ürünün İran menşeli olanlarının ithalatında kota şeklinde uygulanmakta olan korunma önleminin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına ve kota miktarının aşağıda yer alan tablodaki gibi düzenlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Kota Miktarı (Ton)
1. Dönem 2. Dönem 3. Dönem
2/7/2017 – 1/7/2018 2/7/2018 – 1/7/2019 2/7/2019 – 1/7/2020
3920.20.21.00.19 Diğerleri 1.293 1.331 1.371

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 2/7/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.