Açıklama : 4011.40, 4011.50, 4013.20 ve 4013.90.00.00.11 gtipleri altında sınıflandırılan kauçuktan lastiklerin ithalatı da gözetim uygulaması kapsamına alınmıştır.

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 11/4/2017 tarihli ve 30035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/2)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

GTİP Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)
3
4011.10.00.90.12 Çelik Kuşaklı Radyal Dış Lastikler
4011.20.10.00.19 Diğerleri
4011.40.00.00.00 Motosikletlerde kullanılanlar 3
4011.50.00.00.00 Bisikletlerde kullanılanlar
4013.20.00.00.00 Bisikletlerde kullanılanlar 3,5″
4013.90.00.00.11 Motosikletlerde kullanılanlar

*Kg: Brüt Ağırlık

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.