[ad_1]

Açıklama : 31.12.2019 Tarihi İtibariyle Yetkileri Sona Erecek YGM ler Tarafından Yapılacak İşlemler hk.

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı : 82858591-161.02.99
Konu : 31.12.2019 Tarihi İtibariyle Yetkileri Sona Erecek YGM’ler Tarafından Yapılacak İşlemler

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere Gümrük Yönetmeliğinin “Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sahip olması gereken nitelikler ve yetki belgesi” başlıklı 576 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde “En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birinden mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen dallardan lisansüstü diploma almış olmak”; (ğ) bendinde “Altmış beş yaşını doldurmamış olmak” (07.10.2016 tarihli ve 29850 sayılı Resmi Gazete) hükmünü amirdir.

Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 13’üncü maddesinin birinci fıkrasında ise “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yetki belgesine sahip olup, bu Yönetmeliğin 576’ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen niteliklerden mezuniyet ve yaş şartını taşımayan yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetki belgeleri 31/12/2019 tarihine kadar geçerlidir.” denilmektedir.

Bu itibarla, mezuniyet ve yaş şartını taşımayan yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetkileri 31.12.2019 tarihinde son bulacak olup sistem tarafından işlem yapmaları engellenecektir. Yetkileri sona eren yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yetki belgeleri ile bu yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından yapılmış olan tüm sözleşmeler de bu tarihte geçerliliğini yitirecektir. Bu kapsamda, 31.12.2019 tarihi itibariyle yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin şahsı tarafından ya da vekilince vekaleten işlem yapılması mümkün bulunmadığından antrepolara eşya giriş-çıkış işlemlerinde aksaklık yaşanmamasını teminen bu tarihe kadar yeni tespit sözleşmelerinin yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, AN6 ve AN8 tespit raporları ile 2019/2 dönemine ait AN7 tespit raporlarına ilişkin sayım ve tespitlerin en geç 31.12.2019 tarihinde tamamlanması gerekmektedir. AN6, AN7, AN8 tespit raporlarının varsa diğer tespit raporlarıyla birlikte 10.01.2020-31.01.2020 tarihleri arasında YGMS üzerinden gümrük idaresine sunulabilmesine imkân tanınacak olup bu tarihler arasında tamamlanmayan işlemler için ayrıca ek süre verilmeyecektir.

Bu itibarla, Bölge Müdürlüğünüze bağlı antrepolar ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine gerekli duyurunun yapılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Savaş MALKOÇ
Bakan a.
Genel Müdür V.

Dağıtım : Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

[ad_2]