Dahilde işleme rejimi kapsamındaki beyannamelerde düzeltme yapılmasına ilişkin 2011/1 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmış ve aşağıdaki genelge düzenlenmiştir:

T.C.

ТАМОЖНЯ И ТОРГОВЛИ МИНИСТЕРСТВА
Главное управление таможенным

номер : В.02.1.GÜM.0.06.01.00-010.06.01 27/9/2012

тема : DIIB Kapsamı Beyannamelerde Düzeltme

КРУГЛЫЙ ( 2012/31)

интерес:7/1/2011 датированный 2011/1 Циркуляр №

DIR Otomasyon Projesi kapsamında, Ekonomi Bakanlığında elektronik ortamda kayıtlı Dahilde İşleme İzin Belgeleri (держать) kapsamında tescil edilen ithalat ve ihracat beyannamelerine ilişkin bilgiler, yükümlüsünce gümrük beyannamesine muafiyet ve satır kodu yazılmak suretiyle anılan Bakanlığa aktarılmaktadır.

В связи с этим,, elektronik ortamda düzenlenen DİİB kapsamında BİLGE Sisteminde tescil edilen;

- 3141 и 3151 rejim kodları ile tescil edilen ve “Kapanmış” statüye gelen ihracat beyannameleri,

- 51 ve 41’le başlayan rejim kodları ile tescil edilen ve “Kapatılabilir” statüye gelen ithalat

beyannameleri,

- 4051 и 4010 rejim kodu ile tescil edilen ve “Kapanmış” statüye gelen ithalat beyannamelerinde,

Muafiyet Kodu ve Satır kodu alanlarına yanlış veri girişi yapılması durumunda, BİLGE Sistemi üzerinde 2010/27 sayılı Genelge’de belirtilen esaslara uygun olarak beyannamenin Kalem Ekranında bulunan Muafiyetler alanı (Dahilde İşleme Rejimine ilişkin muafiyet kodları için) ile DİİB satır kodu alanında ilgili satır kodu bilgisine ilişkin değişiklik yapılabilir. но, bahse konu düzeltme talepleri, kaydedilmesi talep edilen yeni bilginin ait olduğu DİİB açık olduğu süre içerisinde gümrük idarelerince kabul edilebilir.

В связи с этим,, yukarıda belirtilen rejim kodları ile tescil edilen ve kapanmış/kapatılabilir statüye gelen gümrük beyannamelerine ilişkin olarak yükümlüsünce DIR Muafiyetler ve/veya DIB Satır kodu alanlarına ilişkin olarak yapılacak yazılı düzeltme talepleri gümrük idarelerince, cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, aşağıda belirtildiği şekilde karşılanır:

1- Eski bilginin kayıtlı olduğu DİİB’in Açık (Kapatma Talepli dahil) olması halinde, beyannamenin düzeltme talebinde bulunulan kaleminde kayıtlı bilgilerden kaynaklı olarak eski belgenin ilgili satır kodunda bir miktar aşımı olmadığı, miktar aşımı var ise ilgili belgede bu aşıma ilişkin revize işleminin yapıldığı,

Eski bilginin kayıtlı olduğu DİİB’in Kapalı olması halinde, beyannamenin düzeltme talebinde bulunulan ilgili kalemindeki eşyaya ilişkin bilginin eski belgenin taahhüt hesabının kapatılması esnasında kullanılmadığı,

Yapılması talep edilen satır kodu değişikliği işlemi ile aktarma yapılacak miktara istinaden yeni bilginin ait olduğu DİİB’de, herhangi bir miktar aşımı oluşmadığı,

hususlarında ilgili İhracatçı Birliğinden teyit alınması,

2- Gümrük mevzuatı ve sair mevzuat açısından uygun bulunması,

3- Yeni satır kodunun ait olduğu DİİB’in ihracat/ithalat listesinin ilgili satırında kayıtlı eşyaya ilişkin bilgilerle birlikte belge üzerinde kayıtlı diğer bilgilerin, beyannamede kayıtlı bilgilerle uyumlu olduğunun tespit edilmesi,

suretiyle, gümrük idare amirinin belirlediği memur tarafından gerek sistem üzerinde gerekse beyannamenin bütün nüshaları üzerinde gerçekleştirilir.

İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Информация и необходимость угождать.

Mehmet GÜZEL

служителями.

заместитель министра

РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

Все краевое управление таможни и торговли