заявление : Tebliğ eki Ek-1 de belirtilen Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak araç parçalarının ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

Министерство экономики:

Назначение и область применения

Статья 1 - (1) Цель настоящего Коммюнике, Ek-1’de belirtilen ürünlerin ithalatta, tabi bulundukları teknik düzenlemeye uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

(3) выданного в соответствии с ли эта обработка уведомлений режим не включает в себя возврат товара.

поддержка

Статья 2 - (1) это Коммюнике, 28/1/2013 датированный 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Определения

Статья 3 - (1) Это коммюнике последний;

a) средство: 28/6/2009 датированный 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/В), 14/8/2014 датированный 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013), 22/8/2015 датированный 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013) и 26/10/2016 датированный 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan ve karayollarında kullanılabilen motorlu araçlar ile römorklarını,

б) AQAP belgesi: Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesini,

с) министерство: Министерство экономики,

ç) BM-AEK Regülasyonu: 30/9/1996 датированный 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) İç Ulaşım Komitesince hazırlanan 1958 Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma ekinde yer alan teknik düzenlemeyi,

d) Внешней торговли с учетом рисков системы управления (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

е) E işareti: Araçların aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerinin Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM-AEK) Regülasyonlarına uygun tip onay belgeli olduğunu gösteren işareti,

е) e işareti: Araçların aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerinin Avrupa Birliği Yönetmeliklerine/Regülasyonlarına uygun tip onay belgeli olduğunu gösteren işareti,

г) Fiili denetim: Belge kontrolü, галочка, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

г) Geri gelen eşya: 7/10/2009 датированный 27369 повторен пронумерованный Таможенное регулирование опубликовано в официальном бюллетене 446 Первый абзац статьи (a), (б) и (с) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

час) Kapsam dışı: GTİP olarak Ek-1’de belirtilmekle birlikte, ilgili regülasyon veya regülasyonların kapsamına girmeyen ürünü,

Я) пользователь: TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri,

я) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları BM-AEK Regülasyonuna veya ilgili AB Yönetmeliğine/Regülasyonuna uygun olmama ihtimalini,

J) Risk analizi: Ek-1’de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,

К) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü

экспресс.

TAREKS ve firma tanımlaması

Статья 4 - (1) Ek-1’de belirtilen ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

(2) Компании, желающие импортировать товары, охватываемые настоящим Коммюнике, 29/12/2011 датированный 28157 опубликованы в Официальном бюллетене пронумерованных внешней торговли риск-управления на основе системы Коммюнике (Безопасность и контроль товаров: 2011/53) TAREKS быть определена в рамках и от имени компании, которая будет работать в TAREKS должны иметь по крайней мере один авторизованный пользователь.

İthalatçının başvurusu

Статья 5 - (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181 Статья сделана до регистрации таможенной декларации части четвертого абзаца.

(2) пользователь, Bakanlık internet sayfasının “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar.

(3) при применении, TAREKS tarafından firmaya, TSE nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

(4) Точность данных, Пользователи несут ответственность за своевременный и полный ввод.

Muafiyetler ve istisnalar

Статья 6 - (1) A.TR belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(2) Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere ithal edilen bu Tebliğ kapsamı ürünler için sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından sanayi sicil belgesinin verildiği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne başvurulur. İthal edilmek istenen ürünlerin bu Tebliğ hükümlerinden muaf olarak ithal edileceğine dair Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yazısının elektronik ortamda TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur. TAREKS’e üretim girdisi muafiyet yazısı yerine usulsüz belge yüklenmesi veya muafiyetten usulsüz yararlanıldığının tespiti durumunda, наука, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek bir süre için firmaya İl Müdürlüğünce muafiyet yazısı düzenlenmez.

(3) Geri gelen eşya için bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından TAREKS’e girilmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair Ek-3’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(4) AQAP belgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için Ek-1’de belirtilen ürünlerden yapacakları ithalatta, firmalarca Bakanlığa sunulan AQAP belgelerinin TAREKS’te tanımlanmasını müteakip ithal konusu her ürün için doğrudan oluşturulan TAREKS referans numarası, içinde bulunulan yılın sonuna kadar aynı ürünlerin müteakip ithalatında kullanılır.

(5) 29/9/2009 датированный 2009/15481 Количество принятого Советом министров 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, импортные операции 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(6) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, birinci, ikinci, üçüncü veya dördüncü fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

Kapsam dışı

Статья 7 - (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır.

Risk analizi

Статья 8 - (1) Информация о пользователе объявлена ​​в контексте затраченных TAREKS, продукты, которые направлены на контроль де-факто определяется анализом риска производится через TAREKS.

(2) Критерии, которые будут использоваться для анализа риска, Наука нужна, Министерство промышленности и технологий, Министерство торговли и таможни, TSE и определяется Министерством с мнением других заинтересованных сторон.

(3) TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında veri akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi ile ithalat denetimlerine ilişkin verileri PGDBİS üzerinden paylaşılır.

(4) Анализ риски ссылка TAREKS число, которое может быть импортировано в результате фактического управления неуправляемого продукта непосредственно производить.

(5) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilen riskli ürünlerin ithalat denetimleri ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak TSE tarafından yapılır.

Fiili denetim

Статья 9 - (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-2’de belirtilen belgeler, firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın başvuru sırasında TAREKS’te talep etmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru iptal edilir.

(2) Fiili denetim kapsamında ürünün;

a) İlgili BM-AEK Regülasyonuna uygunluğunun, Birleşmiş Milletler – Avrupa Ekonomik Komisyonu üyesi ve ilgili Regülasyona taraf olan bir ülkenin Tip Onay kuruluşu tarafından düzenlenmiş belgeler ile belgelenmesi,

б) İlgili AB Yönetmeliğine/Regülasyonuna uygunluğunun AB üyesi bir ülkenin onay kuruluşu veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenmiş belgeler ile belgelenmesi

esastır.

(3) Firmalardan gerektiğinde ilave bilgi ve belge istenebilir.

(4) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

(5) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS’e yüklenmemesi durumunda fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS’te ilan edilir.

(6) TAREKS’e yüklenen, ancak ilgilisince düzenlenmediği anlaşılan belge tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS’te ilan edilir.

Kullanıcıya yapılan bildirimler

Статья 10 - (1) пользователь, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TAREKS aracılığıyla yapar.

(2) уведомление о процессе аудита и результатов, Риск Система управления на основе внешней торговли Коммюнике (Безопасность и контроль товаров: 2011/53)«s 6 ncı maddesi kapsamında yapılan “Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Министерство не несет ответственности за пользователем доступа уведомлений.

(3) Сделано в управлении, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük idaresine ve ithalatçıya yazıyla ayrıca bildirilir.

TAREKS ссылочный номер таможенной декларации

Статья 11 - (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının, таможенная декларация 44 номер должен быть записан фирмой домохозяйств.

(2) TAREKS с даты данные ссылочный номер 1 применяется летний период.

(3) Milli Savunma Bakanlığınca yapılan ithalatta 20181900132013016724484 ve Savunma Sanayii Müsteşarlığınca AQAP belgeli kurum ve kuruluşlar adına yapılan ithalatta 20181900142013012727484 как указано 23 TAREKS значный идентификационный номер, таможенная декларация 44 numaralı hanesine kaydedilir.

(4) На импорте продукции объявлено вне сферы действия таможенных органов, 20181900252013015773484 как указано 23 TAREKS значный идентификационный номер, таможенная декларация 44 количество цифр, записанных импортер. Объявить как не соответствующий объем продукции, направленный на таможенные органы, если фактический контроль, 5 ссылка управление осуществляется в рамках статьи.

(5) 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın 112 Как указано в импорте товаров, указанных в первом абзаце статьи 20181900101115014436576 как указано 23 TAREKS значный идентификационный номер, таможенная декларация 44 numaralı hanesine kaydedilir.

Ответственность импортера

Статья 12 - (1) импортер, Вы контролируются или не контролируются в соответствии с настоящим Коммюнике, ithal ettiği bütün ürünlerin her halükârda ilgili yönetmelik veya yönetmelikler dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 датированный 4703 Нет. Подготовка технических регламентов продукции и несет ответственность в соответствии с Законом об осуществлении.

(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.

(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

Yaptırımlar

Статья 13 - (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan veya ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 4703 sayılı Kanun, 27/10/1999 датированный 4458 Таможенный закон №, 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

(2) Проведенные проверки в TAREKS, соответствующее законодательство, Положения настоящего Коммюнике и полномочия пользователя, которые действуют вопреки практике этого Коммюнике, определенный период времени, в зависимости от фактического веса приостанавливается, Заявки на определенное время аудиторской фирмы и / или направляются к фактической скорости инспекционной. Эти санкции, применяющих определенное время и управление скоростью, Частота контактов компании, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

власть

Статья 14 - (1) Это министерство принять меры и правила для осуществления вопросов, содержащихся в Генеральной дирекции по безопасности и инспекции Коммюнике продукта разрешено.

Geçiş süreci

Предварительная статья 1 - (1) Это коммюнике до даты транспортного документа с целью экспортирующего законодательства стран или таможен в соответствии с выходным расположен импортом продуктов, которые представлены в таможенных органы этого циркуляра не распространяются на.

сила

Статья 15 - (1) это Коммюнике 2/7/2018 Вступает в силу.

исполнительный

Статья 16 - (1) Положения настоящего Коммюнике выполняется министром экономики.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

  • Ek-1 DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ
  • Ek-2 FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEN ÜRÜNLER İÇİN TAREKS’E YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER
  • Ek-3 TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

I-1

DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ

GTIP MADDE ADI İLGİLİ TEKNİK DÜZENLEME
4011.10.00.90.12 Сталь подпоясанный радиальных шин Motorlu araçlar ve römorklarının havalı lâstiklerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme (БМ-АЕК Р-30)
4011.20.10.00.19 другие Ticarî araçların ve römorklarının havalı lastiklerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme (БМ-АЕК Р-54)
7007.11.10.00.127007.11.10.00.19

7007.11.10.00.29

Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan bombeli emniyet camlarıDiğer düz emniyet camları

Diğer bombeli emniyet camları

Güvenlik camlarının ve bunların araçlara takılmasının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-43)661/2009/ AT Yönetmeliği çerçevesinde 92/22/AT Yönetmeliği
8512.20.00.00.12 Her türlü farlar Motorlu Taşıtların Geri Vites Lambalarının Onayı (BM-AEK R-23)Motorlu Taşıtların Arka Sis Lambalarının Onayı (BM-AEK R-38)

Gaz Boşalma Işık Kaynaklan ile donatılan motorlu taşıt farların onayı ile ilgili hükümler (BM-AEK R-98)

8512.20.00.00.19 другие Motorlu araçlar ve bunların römorklarının reflektörlerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-3)Güç tahrikli taşıtlar ve römorklarının arka tescil plakaları aydınlatma cihazlarının onayı ile ilgili hükümler (BM-AEK R-4)

Motorlu taşıtlar ve römorkları için yön belirticilerin onayları ile ilgili hükümler (BM-AEK R-6)

Motorlu Taşıtların Lambalarının (Yan, Arka, Stop) Onayı (BM-AEK R-7)

Güç tahrikli taşıtların ön sis lambalarının onayı ile ilgili hükümler (BM-AEK R-19)

Önceden ikaz üçgeni (reflektörlerin) onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-27

Asimetrik kısa huzme ya da uzun huzme veya ikisini de yayan halojen atom farlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-31)

Motorlu Taşıtların Ampullerinin Onayı (BM-AEK R-37)

Motorlu Taşıtların Arka Sis Lambalarının Onayı (BM-AEK R-38)

Motorlu araçların özel ikaz lambalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-65)

Düşük hızlı araçların (yapısı itibarı ile) arka işaret levhalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-69)

Motorlu araçların park lambalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-77)

Motorlu araçlar için gündüz sürüş lambaların onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-87)

Motorlu araçların ve römorklarının yan işaret lambalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-91)

Motorlu araçların onaylanmış gaz boşalınalı (deşarjlı) lamba birimlerinde kullanılacak olan gaz boşalmalı ışık kaynaklarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-99)

M, N ve O kategorisi araçlar için geri yansıtıcı işaretlerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-104)

Motorlu araçların onaylanmış gaz boşalmalı (deşarjlı) lamba birimlerinde kullanılacak olan gaz boşalmalı ışık kaynaklarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-112)

Motorlu araçların köşe lambalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-119)
Motorlu araçların uyarlayıcı (adaptif) ön aydınlatma sistemlerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-123)

8512.30.90.00.11 Elektrikli kornalar Sesli ikaz cihazlarının ve sesli ikaz hususunda motorlu araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-28)или

661/2009/AT Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 70/388/AT Yönetmeliği

9032.89.00.00.00 другие я. Yanma sistemlerinde sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan motorlu araçların özel donanımlarının onayı; II. Bu tür donanımların yerleştirilmesi hususunda yanma sistemlerinde sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan Özel donanım takılı bir aracın onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-67)
9401.20.00.00.009401.80.00.00.11 Motorlu taşıtlarda kullanılan türden oturmaya mahsus mobilyalarÇocuklar için olanlar Motorlu araçlarda çocukların bağlanma tertibatlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-44) veyaGelişmiş çocuk bağlanma sistemlerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-129)


I-2

TAREKS НАГРУЗКИ ДЛЯ товаров, предназначенных для АКТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ АУДИТ

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)

– Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)

– Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)

– Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (склад, geçici ithalat vb.)

2. Fatura veya proforma fatura (*)

3. Tip Onay Belgesi – Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte (*)

* İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur.


I-3

TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ

Импорт управления Уведомление частей транспортных средств (Безопасность и контроль товаров: 2018/25) uyarınca, ithal etmek istediğimiz ………… GTİP’li ve …………. isimli, ……………… numaralı ihracat beyannamesi muhteviyatı geri gelen eşyayı, ilgili teknik mevzuata uygun ve güvenli olmaması halinde iç piyasada satışa sunmayacağımızı veya kullanıma arz etmeyeceğimizi, aksine hareket ettiğimiz takdirde ithalata konu ürünün CIF değerinin % 60’nın bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

İthalatçının veya Temsilcisinin
İsmi/Unvanı
Yetkili İmza(lar)
история

İthalatçının açık unvanı ve adresi :
İlgili gümrük idaresi :
Gümrük Beyannamesinin tarihi ve sayısı :
İthalatçının bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı :
İthalatçının vergi sicil numarası :
İthalatçının bağlı bulunduğu oda ve sicil numarası :
İthal konusu ürünün CIF değeri :