Министерство экономики:

Назначение и область применения

Статья 1 - (1) Цель настоящего Коммюнике, Trakya Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve Konak Rakor Sıhhi Tesisat Malzemeleri İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Brezilya Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Китай, Endonezya Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı menşeli 7307.19 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “boru bağlantı parçaları (другие)” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

поддержка

Статья 2 - (1) это Коммюнике, 14/6/1989 датированный 3577 Нет. Закон о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте, 20/10/1999 датированный 99/13482 Количество Решения министров о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте и введены в действие Советом 30/10/1999 датированный 23861 опубликовано в Официальном бюллетене № импорте основаны на регулировании по предотвращению недобросовестной конкуренции.

Определения

Статья 3 - (1) Это коммюнике последний;

a) министерство: Министерство экономики,

б) Brezilya: Brezilya Cumhuriyetini,

с) Bulgaristan: Bulgaristan Cumhuriyetini,

ç) CHC: Народная Республика Китай,

d) Индонезия: Endonezya Cumhuriyetini,

е) штаб-квартира: Общее Министерство Дирекция по импорту,

е) GTP: Тариф позиции таможенной,

г) Индия: Hindistan Cumhuriyetini,

г) яйца: Окончательный обзор Исследования,

час) Таиланд: Королевство Таиланд,

Я) Trakya Döküm: Trakya Döküm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,

я) правила: 30/10/1999 датированный 23861 No. Импортное Положение о предотвращении недобросовестной конкуренции, опубликованном в официальном бюллетене,

экспресс.

Önlem konusu ürün

Статья 4 - (1) Профилактика субъекта продукции, 7307.19 GTP altında kayıtlı “diğerleri” olarak adlandırılan boru bağlantı parçalarıdır.

(2) Bahse konu GTP yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Репрезентативность заявителя

Статья 5 - (1) доказательства, представленные на этапе подачи заявки, регулирование 20 nci maddesi uyarınca başvuru yeterliliğine sahip olan yerli üretici Trakya Döküm firmasının Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. В связи с этим,, Trakya Döküm firması bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

существующие меры

Статья 6 - (1) 27/4/2000 датированный 24032 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (2000/3) uyarınca Brezilya menşeli soruşturma konusu ürüne yönelik olarak CIF bedelinin %50’si oranında; ÇHC menşeli soruşturma konusu ürüne yönelik olarak CIF bedelinin %95’i oranında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. 7/9/2006 датированный 26282 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2006/23) uyarınca; önlemlerin, Brezilya menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak 400 USD / тонна; ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak 800 ABD Doları/Ton olarak değiştirilerek uygulanmasına devam edilmiştir.

(2) 7/9/2006 датированный 26282 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2006/24) uyarınca Bulgaristan, Индонезия, Индия, Sırbistan-Karadağ ve Tayland menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatında Bulgaristan’a yönelik olarak 400 USD / тонна, Endonezya’ya yönelik olarak 253-400 USD / тонна, Hindistan’a yönelik olarak 305-400 USD / тонна, Tayland’a yönelik olarak 147-400 ABD Doları/Ton ve Sırbistan-Karadağ’a yönelik olarak 400 ABD Doları/Ton seviyesinde dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

(3) 22/5/2012 датированный 28300 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2012/10) uyarınca Brezilya, Bulgaristan, CHC, Индонезия, Hindistan ve Tayland menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak önlemin mevcut haliyle uzatılmasına karar verilmiştir.

обоснование

Статья 7 - (1) регулирование 35 дюймовый maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 14/7/2016 датированный 29770 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2016/32) ile mevcut önlemlerin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Mezkûr ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi neticesinde, Brezilya, Bulgaristan, CHC, Индонезия, Hindistan ve Tayland menşeli önleme konu ürün için uygulanan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, Понятно, что есть документы и свидетельства.

Решения и действия

Статья 8 - (1) В результате экспертизы; NGGS достаточно информации, чтобы быть открыт, Понятно, что есть документы и свидетельства, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile Brezilya, Bulgaristan, CHC, Индонезия, Hindistan ve Tayland menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 20 nci maddesinin beşinci fıkrası ve 35 дюймовый maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

(2) исследование, Проведенный Главное управление.

рейтинги рыночной экономики

Статья 9 - (1) КНР производитель резидента или производитель предметом расследования в производстве и продажа соответствующего продукта в Приложении 1 Pearl применяется в той мере, в рамках условий рыночной экономики в статье 11 Статьи в течение указанного времени, если достаточно доказательств, чтобы доказать, определение нормального значения для производителя или производителя Положения 5 статья, в противном случае регулирование 7 Статья применяется. регулирование 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.

Анкетирование и сбор информации

Статья 10 - (1) После расследования, расследование Министерство определило указанные приложения и продукции, подлежащей известных импортеров, проживающий в странах субъекта исследования известных производителей / экспортеров и страна является предметом посольства исследований в Анкаре уведомления об открытии расследования.

(2) уведомление, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(3) Не может быть отправлено уведомления не могут быть обнаружены Министерством или министерством, чтобы достигнуть их заявление, что другие заинтересованные стороны могут иметь доступ к соответствующему разделу на веб-странице анкеты.

(4) Турецкий сделал письменные и устные сообщения, относящиеся к расследованию. Вопросник и ответы на другие, кроме информации о связанных сторонах, что ответы на все, бельгийский, мнения и требования должны представить письменное турецки. Представленный в любом другом языке, чем турецкий ответ, информация, бельгийский, взгляды и требования игнорируются.

(5) Заинтересованные стороны, другая информация, которая имеет отношение к расследованию для требуемой информации в форме вопросов, за исключением, документы и мнения, вместе с подтверждающими доказательствами в письменном виде в Главное управление 11 Изделие может предложить в течение периода времени, указанного в пункте.

(6) утверждая, что результаты исследования могут быть затронуты; ancak bu maddenin birinci ve üçüncü fıkrası kapsamına girmeyen meslek kuruluşları, ассоциации потребителей, работники или работодатели, профсоюзы в отрасли производства, мнения других заинтересованных сторон, таких как предприятия продукции с использованием в качестве входных данных штаб-квартиры в письменной форме 11 Изделие может предложить в течение срока, указанного в абзаце третьем.

(7) Ответы на вопросник к заинтересованным сторонам, Другая информация о расследовании, документы и подтверждающие документы должны быть представлены в письменной форме с выраженным мнения. наименование и наименование соответствующих сторон в письменной презентации, информация Адрес, Адрес электронной почты, номера телефона и факса обозначаются.

(8) Положение во время следствия 22 Статья записывать любую информацию, представленную в соответствии с абзацем вторым секретности, сертификат и неконфиденциальное резюме мнений представлены. Неконфиденциальное резюме, главным образом в деталях было бы разумно, чтобы информация следует понимать. Заинтересованные стороны, В исключительных случаях они могут быть способны эту информацию не могут быть суммированы. В таких исключительных случаях, Следует отметить, что подробности о причинах, которые не могут быть суммированы.

Крайние сроки

Статья 11 - (1) 10 время, чтобы ответить на вопросник для всех заинтересованных сторон, как указано в первом абзаце статьи отослал положения уведомления, в том числе в период с даты отправки уведомления о открытии расследования отправленной 37 день.

(2) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilemediği ilgili taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve beşinci fıkrasında belirtilen bütün ilgili taraflar soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 Могу предложить дни.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 10 другие стороны, охватываемые статьей шестого пункта, их мнение по поводу расследования с тем, чтобы повлиять на ход следствия со дня опубликования настоящего коммюнике может предложить в процессе расследования.

Неспособность прийти к сотрудничеству

Статья 12 - (1) регулирование 26 В рамках положений статьи, В период с учетом одной из заинтересованных сторон, и нужного формата считаются прийти к необходимой информации и документам, которые должны предоставлять или понимать, что мешает или расследованию, чтобы запретить доступ к такой информации и документам или неправильно или что сторона сотрудничеству в случае недостоверной информации. Там, где промежуточные или окончательные определения в пределах объема исследования, такие как это, положительным или отрицательным образом, Согласно данным, предоставленным.

(2) Результаты исследования по теме боковой ставке, если речь идет об отсутствии сотрудничества или частично, могут быть менее выгодными, чем сотрудничество заинтересованных прийти к сотрудничеству сторон.

реализация Меры мер

Статья 13 - (1) регулирование 35 дюймовый Meri под четвертым абзацем статьи будут оставаться в силе до заключения следственных мероприятий.

И адрес компетентного органа

Статья 14 - (1) Запрос с соответствующей информацией и должны направляться в компетентный орган мнения со следующими документами.

T.C. Министерство экономики

Главное управление импортом

Демпинг и Субсидия Департамент исследований

Sogutozu Mah. 2176 хам. нет:63 Чанкая / АНКАРА

факс: +90 312 204 86 33

Электронная почта: ngs180@ekonomi.gov.tr

Следствие дата начала

Статья 15 - (1) исследование, Считается, что это начало на Сообщении публикации.

сила

Статья 16 - (1) Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

исполнительный

Статья 17 - (1) Положения настоящего Коммюнике выполняется министром экономики.