[ad_1]

заявление : 2020/3 No. Отходы защиты окружающей среды, которые находятся под контролем в отношении меры, принятые в Уведомлении Импорт управления; 39.07 gtipl агенты, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler ithal edebilecekler.

Министерство торговли:

Статья 1 - 27/12/2019 датированный 30991 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Безопасность и контроль товаров: 2020/3)«s 4 Первый абзац статьи (a) пункт изменен, как показано ниже.

“a) 39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.07, 39.08 и 39.12 tarife pozisyonlu maddeleri münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler

Статья 2 - Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«(2) 39.07 tarife pozisyonlu maddeyi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler bu belgelerine istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde 31/12/2020 tarihine kadar serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithal edebilir.”

Статья 3 - Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

Статья 4 - Это коммюнике должно быть исполнено министром торговли.

Это коммюнике опубликовано в официальном бюллетене
исторический подсчитывать
27/12/2019 30991 (повторный)

[ad_2]