заявление : İhracatçı Beyanının, menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı yerine kullanılabilen bir belge olma özelliğini taşıdığı anlaşıldığından damga vergisine de tabi tutulması gerekmektedir.

T.C.

Министерство торговли

Главное управление таможенным

номер :85593407-156.04

тема :İhracatçı Beyanında Damga Vergisi

19.07.2018 / 35941977

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА в

30.12.2017 датированный, 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 2.Maddesinde;

“2- (1) İlave gümrük vergisi kapsamındaki eşyanın A.TR dolaşım belgesi eşliğinde serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılan ithalatında Avrupa Birliği veya Türk menşeli olduğunu gösteren bir örneği ekte yer alan “İhracatçı Beyanı”, ithalatçı tarafından gümrük beyannamesinin ekinde gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Gümrük beyannamesi ekinde gümrük idaresine menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı veya uzun dönem tedarikçi beyanı ibraz edilmesi halinde “İhracatçı Beyanı” aranmaz.

(3) İhracatçı Beyanı kapsamında gelen eşyanın menşeine ilişkin ciddi ve somut gerekçelere dayanan şüphe olması halinde, söz konusu belgelerin gerçekliğine ilişkin ilgili ülke nezdinde yerinde inceleme dahil her türlü kontrol ve doğrulama yapılabilir. но, ihracatçı firmanın işbirliğine gelmemesi durumunda, menşe şahadetnamesi istenilmesine karar verilebilir.” Hükümlerine yer verilmiştir.

Konuyla ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden olaylardan 30.12.2017 датированный, 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 2. Maddesinde belirtilen “İhracatçı Beyanı” nın 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na göre damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda tereddüt yaşandığı anlaşılmaktadır.

Mezkur Tebliğ konusu “İhracatçı Beyanının, menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı yerine kullanılabilen bir belge olma özelliğini taşıdığı Tebliğden anlaşılmaktadır.

С другой стороны,, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı Tablonun “III.Ticari İşlemlerde Kullanılan Kağıtlar” başlıklı bölümün 2/a fıkrasında menşe ve mahreç şahadetnamelerinin maktu damga vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Yine 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun, Şümul başlıklı 2 nci maddesinde , Vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların da Damga Vergisine tabi olduğu belirtilmektedir.

также, (mülga) Maliye Bakanlığından alınan 05.06.2018 датированный, E.73859 sayılı yazıda da kısaca, tedarikçi beyanında olduğu gibi “ihracatçı beyanı” başlıklı kağıdın da menşe ispat belgesi olarak değerlendirilmesi halinde, ithalata ilişkin düzenlenen söz konusu kağıdın 488 sayılı Kanuna ekli (я) sayılı Tablonun III/2-a fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulması gerektiği belirtilmiştir.

В связи с этим,, 2017/4 sayılı İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasında bahsi geçen “İhracatçı Beyanı” nın, menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı yerine kullanılabilen bir belge olma özelliğini taşıdığı anlaşıldığından damga vergisine de tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Мустафа SILVER
служителями.
главный управляющий

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Все краевое управление таможни и торговли