[ad_1]

заявление : İran İslam Cumhuriyeti menşeli 7004, 7005 и 7006 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan düz cam ithalatında üç yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

Количество решений: 452

Ekli “İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Düz Cam İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 датированный 1567 Закон № 1 дюймовый, 14/5/1964 датированный 474 Закон № 2 го, 6/5/1986 датированный 3283 Закон № 2 го, 27/10/1999 датированный 4458 Закон № 16 го, 22 В-третьих, и 55 Статья, 2/2/1984 датированный 2976 sayılı Kanun ile 26/1/1995 датированный 4067 Было принято решение, в соответствии с положениями Закона No..

10 декабрь 2018

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ DÜZ CAM İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

сфера

Статья 1- (1) это решение, 28/9/2018 датированный 30549 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (нет: 2018/5) ile başlatılan ve 10/5/2004 датированный 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ile 8/6/2004 датированный 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde İran İslam Cumhuriyeti menşeli eşya hakkında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemi kararına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Korunma önlemi

Статья 2- (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve tanımı belirtilen eşyamn ithalatında üç yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

(2) Ek mali yükümlülük aşağıda gösterildiği şekilde tahsil edilir.

GTP Описание товара Страна происхождения Дополнительная материальная ответственность
12/12/2018-
11/12/2019
12/12/2019-11/12/2020 12/12/2020-11/12/2021
70.04 Çekme ve üfleme cam (plaka halinde), absorblayıcı(emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş) İran İslam Cumhuriyeti 48 USD / тонна 46 USD / тонна 44 USD / тонна
70.05 Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde) absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş
70.06 70.03, 70.04 или 70.05
Pozisyonlarındaki camların bombelendirilmiş, kenar işlemeli, aşındırılmış, delinmiş, emaye baskı uygulanmış veya başka şekilde işlenmiş, fakat diğer malzemelerle çerçevelenmemiş veya donatılмamış olanlar

Ek mali yükümlülüğün tahsili

Статья 3- (1) Дополнительные финансовые обязательства, таможенные органы, Таможенные пошлины взыскиваются отдельно от других финансовых обязательств и отражаются как доходы, полученных в импорте и общий бюджет.

(2) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 21/7/1953 датированный 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Другое законодательство

Статья 4- (1) 27/10/1999 датированный 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, начислена, поручено, возвращены, и соблюдать процедуры и положения, касающиеся формы для подключения залога, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, начисление, коллекция, возвращение, применяется также в последующей деятельности и подключение к обеспеченным сделкам.

(2) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında 2/2/1984 датированный 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanır.

сила

Статья 5-
(1) Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

исполнительный

Статья 6- (1) Настоящее постановление вступает в силу с министром торговли.

[ad_2]