заявление : 2017/7 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ kapsamında , 7009.91 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan çerçevesiz cam aynaların İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında kota şeklinde uygulanmakta olan korunma önleminin uygulama süresinin 3 yıl süre ile uzatılmasına ve 03.07.2017-02.07.2018 dönemi için 2147 тон , 03.07.2018-02.07.2019 dönemi için 2211 тон , 03.07.2019-02.07.2020 dönemi için 2277 ton olarak uygulanmasına karar verilmişitr.

Министерство экономики:

сфера

Статья 1 - (1) это Коммюнике, 22/4/2017 датированный 30046 Коммюнике по импорту гарантий опубликовано в официальном бюллетене (Коммюнике No.: 2017/3) ile başlatılan ve 10/5/2004 датированный 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 датированный 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

исследование

Статья 2 - (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu EK-1’de yer almaktadır.

решение

Статья 3 - (1) Совет по оценке в импортных гарантиях 7009.91 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan ürünlerin İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında kota şeklinde uygulanmakta olan korunma önleminin uygulama süresinin 3 (три) yıl süreyle uzatılmasına ve kota miktarının aşağıda yer alan tablodaki gibi düzenlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

GTP описание Размер квоты (тон)
3/7/2017 - 2/7/2018 3/7/2018 - 2/7/2019 3/7/2019 - 2/7/2020
7009.91 Çerçevesiz cam aynalar 2.147 2.211 2.277

сила

Статья 4 - (1) это Коммюнике 3/7/2017 Вступает в силу.

исполнительный

Статья 5 - (1) Положения настоящего Коммюнике выполняется министром экономики.

Нажмите на Приложения.