[ad_1]

Министерство экономики:

приложение

Статья 1 - (1) Yerli üreticiler tarafından 3920.20.21.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda “Diğerleri” tanımı altında sınıflandırılan eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin süresinin uzatılması talebiyle Ekonomi Bakanlığı (министерство) İthalat Genel Müdürlüğüne (штаб-квартира) başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvurunun gizli olmayan özetine Bakanlığın internet sitesi (HTTP://www.ekonomi.gov.tr) “Ticaret Politikası Savunma Araçları” sayfasında yer alan “korunma önlemleri/soruşturmalar” bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Ön inceleme

Статья 2 - (1) Korunma önlemi sonrası 2013 yılında ithalat miktarının azalmaya başladığı tespit edilmiştir.

(2) Yerli üreticilerin bazı ekonomik göstergelerinin olumsuz seyrettiği görülmüştür.

решение

Статья 3 - (1) Совет по оценке в импортных гарантиях, yapılan başvuruyla ilgili olarak 8/6/2004 датированный 25486 No. Regulation Официальный вестник опубликованных Импортные Гарантии (правила) В соответствии с положениями 3920.20.21.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan çift yönlü gerdirilmiş polipropilenin İran menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin etkilerinin değerlendirilmesi ve söz konusu önlem uygulamasının devamının gerekli olup olmadığının incelenmesi amacıyla soruşturma açılmasına karar vermiştir.

Проведение расследования

Статья 4 - (1) исследование, Проведенная Генеральной дирекции в рамках соответствующих положений Правил. Вся переписка по вопросам расследования сделано властями перечисленных ниже.

T.C. Министерство экономики

Главное управление импортом

Гарантии бюро

Sogutozu Mah. 2176. многие. нет:63 06530 Чанкая / АНКАРА

телефон: (+90 312) 204 75 00 факс: (+90 312) 204 86 33

веб-сайт: HTTP://www.tpsa.gov.tr

Электронная почта: korunma@ekonomi.gov.tr

Заинтересованные стороны

Статья 5 - (1) Ekte yer alan “İlgili Taraf Başvuru Formu”nu bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yirmi gün içinde doldurarak Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsamında ilgili taraf olarak kabul edilirler.

Görüşlerin sunulması ve bilgi verilmesi

Статья 6 - (1) “İlgili Taraf Başvuru Formu”nu doldurarak 5 inci maddede belirtilen süre içerisinde gönderenlere http://ithkorunma.ekonomi.gov.tr adresinden ulaşılabilen “İlgili Taraf Soru Formu”na giriş yapabilecekleri kullanıcı adı ve şifre Genel Müdürlükçe bildirilir. Kullanıcı adı, “İlgili Taraf Başvuru Formu”nda beyan edilen e-posta adresi olarak belirlenir. İlgili tarafların, bildirilen kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak “İlgili Taraf Soru Formu”nu elektronik ortamda bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde doldurmaları gerekmektedir. “İlgili Taraf Soru Formu”nun doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Müdürlük ile temas kurulması mümkün bulunmaktadır.

(2) Турецкий сделал письменные и устные сообщения, относящиеся к расследованию. Вопросник и ответы на другие, кроме информации о связанных сторонах, что ответы на все, бельгийский, мнения и требования должны представить письменное турецки. Представленный в любом другом языке, чем турецкий ответ, информация, бельгийский, взгляды и требования игнорируются.

(3) Bakanlık gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.

Остальные заинтересованные стороны

Статья 7 - (1) Заинтересованные стороны, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de “İlgili Taraf Başvuru Formu”nda belirtmek suretiyle yetkili merciye iletir. Talep edilmesi halinde düzenlenecek olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular Bakanlığın internet sitesinde (1 inci maddede belirtilen bağlantıda) ilan edilecektir. Ayrıca talep edilmesi halinde Genel Müdürlükçe ilgili taraflar tek tek de dinlenebilecektir.

конфиденциальность

Статья 8 - (1) Информация, представленная сторонами в ходе расследования Правил 6 го в соответствии с положениями, изложенными в статье, считаются конфиденциальными.

Упущение информации или неправильной информации дать

Статья 9 - (1) регулирование 4 В-третьих в соответствии со статьей, на любой стадии расследования Главного управления запрашиваемой информации не может быть получена в течение установленного времени или затрудненное исследование в понимание того, что данное исследование производится на основе данных. Главное управление информации, представленной соответствующими, если определено, что такая информация не считается некорректным.

Продолжительность исследования

Статья 10 - (1) Soruşturma Genel Müdürlükçe yürütülerek dokuz ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre altı ay uzatılabilir.

сила

Статья 11 - (1) Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

исполнительный

Статья 12 - (1) Положения настоящего Коммюнике выполняется министром экономики.

Я

İLGİLİ TARAF BAŞVURU FORMU / APPLICATION FORM FOR THE INTERESTED PARTY

история / Дата: .... / ... / ....

T.C. МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
(Главное управление импортом)
Sogutozu Mah. 2176. Sk. нет:63 06530 Çankaya/Ankara

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Коммюнике No.: 2017/4) ile başlatılmış olan korunma önlemi soruşturmasına ilgili taraf olarak kabul edilmek istiyoruz. Taraf olma gerekçemiz ve diğer gerekli bilgiler aşağıda verilmektedir. Bilgilerini ve gereğini arz ederiz. / We request to be accepted as an interested party to the safeguard investigation initiated with the Communique No 2017/4. Reason for being an interested party and other essential information are provided below.

Подпись - Stamp / Signature – Seal
Название - Название / Name – Title

İLGİLİ TARAF İLE İLGİLİ BİLGİLER / INFORMATION ABOUT THE INTERESTED PARTY
титульный / заглавие:
адрес / Адрес:
Электронная почта / E-mail*:
телефон / телефон:
факс / факс:
İrtibat Kurulacak Kişinin İsmi ve Unvanı / Contact Person’s Name and Title:

* E-POSTA ADRESİ, İLGİLİ TARAF SORU FORMU”NA GİRİŞTE KULLANICI ADI OLARAK KULLANILACAKTIR. / E-MAIL ADDRESS SHALL BE THE USER NAME WHEN LOGGING INTO “QUESTIONNAIRE FOR THE INTERESTED PARTIES”
İştigal sahası /
Field of activity
(İşaretleyiniz/Please
mark)

[ ] Yerli Üretici / Domestic Producer

[ ] импортер / Importer

[ ] İhracatçı/ Foreign Exporter

[ ] другой / Other (Açıklayınız / Please explain)

Soruşturmaya ilgili taraf olma gerekçesini açıklayınız. / Please explain the reason for being an interested party to the investigation.
Yapılacağı yer ve tarih Bakanlığın internet sitesinde (HTTP://www.ekonomi.gov.tr) ilan edilecek olan tarafları dinleme toplantısı için lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz. / Please mark for the hearing which will be held on the date and at the venue that will be announced on the web site of the Ministry. (HTTP://www.ekonomi.gov.tr)
[ ] Sadece dinleyici olarak iştirak edeceğiz. / We will attend the hearing in the observer status.
[ ] Toplantıda görüşlerimizi sunacağız. / We will present our views at the hearing.
[ ] Toplantıya katılmayacağız. / We will not attend the hearing.
Bireysel olarak dinlenme talebiniz varsa lütfen aşağıdaki kutucuğu işaretleyiniz./Please mark if individual hearing is preferred.
[ ] Bireysel olarak dinlenme talep ediyorum. /I’d like to be heard individually.
Toplantıya iştirak edecek kişilerin isim ve unvanları aşağıda belirtilmektedir. / Names and titles of the participants are provided below.

Açıklamalar/Notes: Bu form aşağıda verilen internet adresinden temin edilebilir. / This form can be downloaded from the internet address below.
www.ekonomi.gov.tr “İthalat”, “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Korunma Önlemleri/Safeguards”, “Soruşturmalar”, “BOPP Film”

Bu Formdaki İngilizce açıklamalar Türkçe metnin gayriresmi tercümesi olup yanıtların Türkçe verilmesi gerekmektedir./ In this Form, explanations in English are unoffıcial translation of the Turkish text, all replies to this Form are required to be submitted in Turkish.

[ad_2]