[ad_1]

заявление : 2017/8 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ kapsamında , 3920.20.21.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan çift yönlü gerdirilmiş polipropilenin İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında kota şeklinde uygulanmakta olan korunma önleminin uygulama süresinin 3 yıl süre ile uzatılmasına ve 02.07.2017-01.07.2018 dönemi için 1293 тон , 02.07.2018-01.07.2019 dönemi için 1331 тон , 02.07.2019-01.07.2020 dönemi için 1371 ton olarak uygulanmasına karar verilmişitr.

Министерство экономики:

сфера

Статья 1 - (1) это Коммюнике, 22/4/2017 датированный 30046 Коммюнике по импорту гарантий опубликовано в официальном бюллетене (Коммюнике No.: 2017/4) ile başlatılan ve 10/5/2004 датированный 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 датированный 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

исследование

Статья 2 - (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu EK-1’de yer almaktadır.

решение

Статья 3 - (1) Совет по оценке в импортных гарантиях, 3920.20.21.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan ürünün İran menşeli olanlarının ithalatında kota şeklinde uygulanmakta olan korunma önleminin 3 (три) yıl süreyle uzatılmasına ve kota miktarının aşağıda yer alan tablodaki gibi düzenlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

G.T.İ.P. Описание товара Размер квоты (тон)
1. период 2. период 3. период
2/7/2017 - 1/7/2018 2/7/2018 - 1/7/2019 2/7/2019 - 1/7/2020
3920.20.21.00.19 другие 1.293 1.331 1.371

сила

Статья 4 - (1) это Коммюнике 2/7/2017 Вступает в силу.

исполнительный

Статья 5 - (1) Положения настоящего Коммюнике выполняется министром экономики.

Нажмите на Приложения.

[ad_2]