[ad_1]

заявление : 2017/3 sayılı İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliğinin, Yetkilendirme başvurusu ve onayı başlıklı 5 inci maddesinde değişiklik yapıldı ve Tebliğ kapsamında yer alan ithalat işlemleri dışında kalan diğer her türlü başvurularla ilgili madde 10/A eklendi.

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (импорт: 2017/3)’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (13.02.2018 T. 30331 s. Р.Г.)

Министерство экономики:

Статья 1 - 27/12/2017 датированный 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (импорт: 2017/3)«s 5 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«(5) Birinci fıkrada sayılan belgelerin asıllarının Genel Müdürlüğe ulaşması ve dördüncü fıkrada açıklanan yetkilendirme başvurusunun yapılması üzerine, başvuru sahibi kişiye başvuru belgelerini elektronik ortamda sisteme yüklemek üzere kısıtlı yetki verilir. Ancak yetkilendirme başvurusunun yapılmasından itibaren on gün içerisinde birinci fıkrada sayılan belgelerin asıllarının Genel Müdürlüğe ulaşmaması halinde, başvuru sahibi firmaya kısıtlı yetki verilmez ve başvuru sahibi firmanın yetkilendirme başvurusu iptal edilir.”

Статья 2 - Же коммюнике 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 10/A maddesi eklenmiştir.

“Diğer başvurular

MADDE 10/A – (1) Firmalar tarafından bu Tebliğ kapsamında yer alan ithalat işlemleri dışında kalan diğer her türlü başvuru 1/4/2018 tarihi itibarıyla elektronik imzalı olarak başvuru sahibi firmanın Kayıtlı Elektronik Posta (КЭП) adresinden, Ekonomi Bakanlığı KEP adresine (ekonomi@hs01.kep.tr) yapılır.”

Статья 3 - Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

Статья 4 - Положения настоящего Коммюнике выполняется министром экономики.

[ad_2]