[ad_1]

заявление : 20/12/1995 датированный 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ekinde yer alan listeler ve ekler yürürlükten kaldırılmış, aynı Karara I, II, III, IV, V ve VI sayılı listeler ile (Я:1), (Я:2), (Я:3), (Я:4), (Я:5), (Я:6), (Я:7) и (Я:8) ilave edilmiştir. (На пути к странам развития (Гю), Наименее развитые страны (EAGÜ), Страны выиграют от специальной стимулирующей Договоренности (ÖTDÜ, sektör listesi, Bileşim Tablosu (Meursing Tablosu), tarım payı)

Количество решений: 517

Прилагаемое «Дополнительный режим импорта Решение Решение» в силе быть; 20/2/1930 датированный 1567 Закон № 1 дюймовый, 14/5/1964 датированный 474 Закон № 2 го, 6/5/1986 датированный 3283 Закон № 2 го, 27/10/1999 датированный 4458 Закон № 16 го, 22 В-третьих, и 55 Статья с 2/2/1984 датированный 2976 Было принято решение, в соответствии с положениями Закона No..

27 декабрь 2018

ИМПОРТ РЕЖИМА ПРИЛОЖЕНИЕ РЕШЕНИЕ РЕШЕНИЕ

Статья 1- (1) 20/12/1995 датированный 95/7606 нумерованный Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının ekinde yer alan listeler ve ekler, değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmış; aynı Karara I, II, III, IV, V ve VI sayılı listeler ile (Я:1), (Я:2), (Я:3), (Я:4), (Я:5), (Я:6), (Я:7) и (Я:8) ilave edilmiştir.

Статья 2- (1) İlave gümrük vergisi alınmasına yönelik İthalat Rejimi Kararı’na Ek Kararların uygulanmasına devam edilir.

Статья 3- (1) Bu Karar kapsamında Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesinden daha yüksek oranda gümrük vergisi uygulanan eşyanın, serbest bölgelere gelerek veya Dâhilde İşleme Rejimi ya da Antrepo Rejimi kapsamında ülkemize gelerek Avrupa Birliği’ne ihraç edilmesi halinde, varsa telafi edici verginin hesaplanmasında Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesindeki gümrük vergisi oranları tatbik edilir.

Статья 4- (1) 4/1/2002 датированный 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları tarafından serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılacak ithalata ilişkin gümrük beyannamesinin tescilinde Ticaret Bakanlığının (Главное управление импортом) izni aranır.

Статья 5- (1) İlgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler ile istisnai hükümler saklı kalmak kaydıyla, 4 üncü madde kapsamında verilen izinler, diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmez.

Статья 6- (1) Dördüncü maddede belirtilen hususlara ilişkin muafiyetler, istisnalar, usul ve esaslar Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanacak Tebliğler ile belirlenir.

Предварительная статья 1- (1) Bu Karar ile gümrük vergisi yükselen eşya için, bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde, bu Kararın yayımından önceki gümrük vergisi oranları uygulanır.

(2) Birinci fıkra çerçevesinde özet beyanı verilmiş eşyanın anılan fıkra hükümlerinden faydalanabilmesi için serbest dolaşıma giriş beyannamesinin 31/3/2019 (bu tarih dahil) tarihine kadar tescil edilmiş olması gerekir.

Статья 7- (1) это решение 1/1/2019 Вступает в силу.

Статья 8- (1) Настоящее постановление вступает в силу с министром торговли.

[ad_2]