[ad_1]

заявление : Hindistan ve Tayvan menşeli 5402.33 GTP altında yer alan poliesterlerden tekstüre iplik (poliesterlerden) için bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

Министерство экономики:

Назначение и область применения

Статья 1 - (1) Цель настоящего Коммюнике, Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilen ve Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim Anonim Şirketi ile Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi tarafından desteklenen başvuruya istinaden Hindistan Cumhuriyeti (Индия) ve Çin Tayvanı (Тайвань) menşeli “poliesterlerden tekstüre iplik” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

поддержка

Статья 2 - (1) это Коммюнике, 14/6/1989 датированный 3577 Нет. Закон о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте, 20/10/1999 датированный 99/13482 нумерованный Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 датированный 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Определения

Статья 3 - (1) Это коммюнике последний;

a) министерство: Министерство экономики,

б) штаб-квартира: Общее Министерство Дирекция по импорту,

с) GTP: Тариф позиции таможенной,

ç) Южная Корея: Kore Cumhuriyetini,

d) Индия: Hindistan Cumhuriyetini,

е) Korteks: Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,

е) яйца: Окончательный обзор Исследования,

г) SUSEB: Suni ve Sentetik İplik Üreticileri Birliğini,

г) Тайвань: Тайвань в Китай,

час) правила: 30/10/1999 датированный 23861 No. Импортное Положение о предотвращении недобросовестной конкуренции, опубликованном в официальном бюллетене

экспресс.

Профилактика субъекта продукции

Статья 4 - (1) Профилактика субъекта продукции, 5402.33 GTP altında yer alan “poliesterlerden tekstüre iplik (poliesterlerden)”tir.

(2) Bahse konu GTP yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Репрезентативность заявителя

Статья 5 - (1) доказательства, представленные на этапе подачи заявки, başvuru sahibi firmaların Yönetmeliğin 18 го 20 nci maddeleri çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz oldukları anlaşılmıştır. В связи с этим,, başvuru sahibi firmalar bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

существующие меры

Статья 6 - (1) 27/6/2000 датированный 24092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Коммюнике No.: 2000/7) ile Güney Kore, Hindistan ve Tayvan menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak %6,8 с %28,6 arasında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Bahse konu ülkelere yönelik ilk NGGS 2005 yılında başlatılmış olup 21/12/2006 датированный 26383 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2006/31) çerçevesinde önlemin uygulanmasına devam edilmiştir.

(3) Önlemin beş yıllık uygulama süresinin bitiminden önce SUSEB koordinasyonunda, başvuru sahibi Korteks firması tarafından Hindistan ve Tayvan menşeli poliesterlerden tekstüre iplik ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin devam ettirilmesi talep edilmiştir. Korteks firması tarafından yapılan başvuru Güney Kore menşeli ithalatı kapsamadığından bu ülke menşeli ithalata yönelik olarak uygulanan dampinge karşı önlemler 21/12/2011 tarihi itibariyle yürürlükten kalkmıştır.

(4) 27/11/2012 датированный 28480 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2012/22) çerçevesinde ise Hindistan ve Tayvan menşeli ithalata yönelik önlemin yürürlük süresi mevcut haliyle uzatılmıştır.

обоснование

Статья 7 - (1) регулирование 35 предусмотренных абзацем вторым статьи, 12/1/2017 датированный 29946 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2017/2) ile mevcut önlemlerin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Mezkûr ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvuruların incelenmesi neticesinde, Hindistan ve Tayvan menşeli önleme konu ürün için uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve ürüne yönelik zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, Понятно, что есть документы и свидетельства.

Решения и действия

Статья 8 - (1) В результате экспертизы; достаточно информации для того, чтобы открыть NGGS, Понятно, что есть документы и свидетельства, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından Hindistan ve Tayvan menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 дюймовый maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

(2) исследование, Проведенный Главное управление.

Анкетирование и сбор информации

Статья 9 - (1) После расследования, расследование Министерство определило указанные приложения и продукции, подлежащей известных импортеров, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(2) уведомление, Уведомление об открытии расследования, неконфиденциальное резюме заявки и анкет, получает доступ к информации по вопросам.

(3) Не может быть отправлено уведомления не могут быть обнаружены Министерством или министерством, чтобы достигнуть их заявление, что другие заинтересованные стороны могут иметь доступ к соответствующему разделу на веб-странице анкеты.

(4) Турецкий сделал письменные и устные сообщения, относящиеся к расследованию. Вопросник и ответы на другие, кроме информации о связанных сторонах, что ответы на все, бельгийский, мнения и требования должны представить письменное турецки. Представленный в любом другом языке, чем турецкий ответ, информация, бельгийский, взгляды и требования игнорируются.

(5) Заинтересованные стороны, другая информация, которая имеет отношение к расследованию для требуемой информации в форме вопросов, за исключением, документы и мнения, вместе с подтверждающими доказательствами в письменном виде в Главное управление 10 ncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(6) утверждая, что результаты исследования могут быть затронуты; но это не входит в рамки первого пункта и третьего пункта данной статьи профессиональных организаций, ассоциации потребителей, работники или работодатели, профсоюзы в отрасли производства, мнения других заинтересованных сторон, таких как предприятия продукции с использованием в качестве входных данных штаб-квартиры в письменной форме 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) Ответы на вопросник к заинтересованным сторонам, Другая информация о расследовании, документы и подтверждающие документы должны быть представлены в письменной форме с выраженным мнения. наименование и наименование соответствующих сторон в письменной презентации, информация Адрес, Адрес электронной почты, номера телефона и факса обозначаются.

(8) Положение во время следствия 22 Статья записывать любую информацию, представленную в соответствии с абзацем вторым секретности, сертификат и неконфиденциальное резюме мнений представлены. Неконфиденциальное резюме, главным образом в деталях было бы разумно, чтобы информация следует понимать. Заинтересованные стороны, В исключительных случаях они могут быть способны эту информацию не могут быть суммированы. В таких исключительных случаях, Следует отметить, что подробности о причинах, которые не могут быть суммированы.

Крайние сроки

Статья 10 - (1) 9 время, чтобы ответить на вопросник для всех заинтересованных сторон, как указано в первом абзаце статьи отослал положения уведомления, в том числе в период с даты отправки уведомления о открытии расследования отправленной 37 день.

(2) 9 все заинтересованные стороны, упомянутые в абзаце пятом статьи, представленный заинтересованными не может быть расположена на третьем пункте уведомления статьи сторон, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 Могу предложить дни.

(3) утверждая, что результаты исследования могут быть затронуты 9 другие стороны, охватываемые статьей шестого пункта, их мнение по поводу расследования с тем, чтобы повлиять на ход следствия со дня опубликования настоящего коммюнике может предложить в процессе расследования.

Неспособность прийти к сотрудничеству

Статья 11 - (1) регулирование 26 В рамках положений статьи, В период с учетом одной из заинтересованных сторон, и нужного формата считаются прийти к необходимой информации и документам, которые должны предоставлять или понимать, что мешает или расследованию, чтобы запретить доступ к такой информации и документам или неправильно или что сторона сотрудничеству в случае недостоверной информации. Там, где промежуточные или окончательные определения в пределах объема исследования, такие как это, положительным или отрицательным образом, Согласно данным, предоставленным.

(2) Результаты исследования по теме боковой ставке, если речь идет об отсутствии сотрудничества или частично, могут быть менее выгодными, чем сотрудничество заинтересованных прийти к сотрудничеству сторон.

реализация Меры мер

Статья 12 - (1) регулирование 35 дюймовый Meri под четвертым абзацем статьи будут оставаться в силе до заключения следственных мероприятий.

И адрес компетентного органа

Статья 13 - (1) Запрос с соответствующей информацией и должны направляться в компетентный орган мнения со следующими документами.

T.C. Министерство экономики

Главное управление импортом

Демпинг и Субсидия Департамент исследований

Sogutozu Mah. 2176 хам. нет:63 Чанкая / АНКАРА

факс: +90 312 204 86 33

Электронная почта: ngs143@ekonomi.gov.tr

Следствие дата начала

Статья 14 - (1) исследование, Считается, что это начало на Сообщении публикации.

сила

Статья 15 - (1) Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

исполнительный

Статья 16 - (1) Положения настоящего Коммюнике выполняется министром экономики.

[ad_2]