[ad_1]

заявление : İran İslam Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı granit ithalatında, önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmıştır.

Министерство экономики:

Назначение и область применения

Статья 1 - (1) Цель настоящего Коммюнике, Ekonomi Bakanlığı tarafından başlatılan re’sen inceleme neticesinde, İran İslam Cumhuriyeti menşeli “granit” ithalatına ilişkin olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

поддержка

Статья 2 - (1) это Коммюнике, 14/6/1989 датированный 3577 Нет. Закон о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте, 20/10/1999 датированный 99/13482 нумерованный Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 датированный 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Определения

Статья 3 - (1) Это коммюнике последний;

a) министерство: Министерство экономики,

б) штаб-квартира: Общее Министерство Дирекция по импорту,

с) G.T.P: Тариф позиции таможенной,

ç) закон: 3577 Нет. Закон о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте,

d) решение: 20/10/1999 датированный 99/13482 Количество министров Решение о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте, принятый Советом,

е) правила: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

е) Иран: İran İslam Cumhuriyeti’ni,

г) CHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

экспресс.

Продукты, подлежащие исследованию

Статья 4 - (1) Продукты, подлежащие исследованию, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2012/14 и 2016/4 sayılı Tebliğler ile halihazırda ithalatında dampinge karşı önlem uygulanan 6802.23 и 6802.93 G.T.P.sinde tanımlı “granit”lerdir.

(2) На этом этапе, тарифы, указанные позиции приведены в информационных целях, Это не является обязательным.

Применение и текущая ситуация

Статья 5 - (1) 14/9/2006 датированный 26289 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2006/25) происходящих в КНР 6802.23 и 6802.93 G.T.P.’sinde tanımlı granitlerin ithalatında dampinge karşı 90 ABD Doları/Ton seviyesinde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. 10/7/2012 датированный 28349 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2012/14) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında anılan önlemlerin söz konusu eşya ithalatında 174 ABD Doları/Ton tutarında uygulanmasına karar verilmiştir. С другой стороны,, 17/2/2016 датированный 29627 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2016/4) ile de; bahse konu önlem, Vietnam menşeli/çıkışlı eşyaya, anılan ülkede mukim iki firma için 0 olarak uygulanmak kaydıyla, teşmil edilmiştir.

(2) Bakanlığa iletilen, önlem konusu ülkeler menşeli granitlerin ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin İran üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik iddialar üzerine Bakanlık tarafından re’sen bir inceleme başlatılmıştır.

(3) Mezkur önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulgular Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Результаты, касающиеся нейтрализации мер

Статья 6 - (1) Soruşturma konusu eşyanın ÇHC menşeli olanlarının ithalatında dampinge karşı önlem 2006 yılında uygulanmaya başlanmış olup, 2012 yılında söz konusu önlemin farklı oranlarda devamına karar verilmiştir. С другой стороны,, 2012 yılında ÇHC menşeli granit ithalatına yönelik uygulamaya konulan önlem, 2016 yılında söz konusu eşyanın Vietnam menşeli/çıkışlı olanlarının ithalatına teşmil edilmiştir. Granit ithalatına yönelik istatistiklerin incelenmesi neticesinde, İran’dan yapılan ithalatın 2010 yılından itibaren dikkat çekici ölçüde artış gösterdiği görülmektedir. В связи с этим,, İran menşeli granitlerin ithalatı miktar bazında 2010 yılı itibariyle 636 Ton seviyesinden 2016 в год 18.340 Ton seviyesine yükselerek %2.783,6 oranında artış göstermiştir.

(2) 2010 yılında İran menşeli ithalatın toplam granit ithalatımız içindeki payı miktar bazında %0,24 iken 2016 yılı için söz konusu pay %5,99’a, 2017 yılının ilk dokuz ayı itibariyle ise %10,7’e yükselmiştir.

(3) 2010 с 2016 yılları arasında, İran menşeli ithalatta birim fiyatların önemli ölçüde gerilediği görülmektedir. В связи с этим,, 2010-2016 yılları arasında söz konusu eşyanın ithal birim fiyatları ton başına 520 ABD Dolarından 290 ABD Dolarına gerilemiştir.

(4) С другой стороны, söz konusu ülkeden yapılan önlem konusu eşya ithalatına yönelik olarak ülkemize ihracat yapan firmalar tespit edilmiş olup, inceleme konusu ülkede mukim Ticaret Müşavirliği’ne ihracatçı firmaların listesi iletilerek anılan firmaların ticari faaliyetlerine ve üretici olup olmadıklarına ilişkin bilgi talep edilmiştir. В связи с этим,, önlem konusu eşyayı üretmeyip, söz konusu eşyanın yalnızca ticareti ile iştigal eden firmalar aracılığıyla, söz konusu önlemin İran üzerinden etkisiz kılındığına ilişkin şüphe hasıl olmuştur.

Решения и действия

Статья 7 - (1) Anılan başvuru sonrası yapılan incelemeler sonucunda İran menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca, регулирование 38 Статья меры по решению следствия приведены против сведены к нулю.

(2) исследование, Это будет осуществляться Главным управлением.

Период исследования

Статья 8 - (1) 1/1/2015 с 1/11/2017 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak belirlenmiştir.

Анкетирование и сбор информации

Статья 9 - (1) Для того, чтобы предоставить информацию, необходимую для расследования, В статье говорится, известные импортеры и известные в рамках расследования иностранных производителей / экспортеров в уведомлении об открытии расследования и уведомления, указанного в приложении будет отправлен вопросник. Bildirimi almayan tarafların soru formunu Bakanlık internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(2) С другой стороны,, доведено до сведения соответствующих производителей и экспортеров, чтобы облегчить и ускорить, İran’ın Ankara Büyükelçiliği’ne de soru formu gönderilecektir.

(3) Письменное и устное сообщение о расследовании будет осуществляться на турецком языке.. Вопросник и ответы на другие, кроме информации о связанных сторонах, что ответы на все, бельгийский, они должны представлять свои мнения и запросы на турецком языке в письменной форме..

Крайние сроки

Статья 10 - (1) время, чтобы ответить на вопросник, в том числе в период с даты отправки уведомления о расследовании отправленного 37 день. 9 указывается в соответствии со статьей, уведомления и заинтересованные стороны не разослали, Уведомление об этом будет начисляться с даты публикации 37 Они связаны по дням.

(2) Опросный кроме требуемой информации, Другая информация считается отношение к расследованию, Для того, чтобы рассмотреть документы и мнения, Указанная информация, документы и мнения, последний со дня опубликования данного уведомления 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekir.

(3) Это может повлиять на результаты исследования, утверждающих, другие заинтересованные стороны, (отечественные производители, импортеров, соответствующие профессиональные организации, ассоциации потребителей, работники или работодатели, профсоюзы и тому подобные в отрасли производства) все виды информации и документов с их мнением по данному вопросу со дня опубликования настоящего коммюнике 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekir.

Неспособность прийти к сотрудничеству

Статья 11 - (1) регулирование 26 Как указано в статье нк, Решение о расследовании, если одна из сторон не предоставит необходимую информацию в указанные сроки, или если она будет признана неточной, либо откажется предоставить информацию, либо воспрепятствует расследованию, положительный или отрицательный, Это будет по сравнению с текущими данными.

Временные меры должны быть приняты, ретроспективное применение налогов

Статья 12 - (1) Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca, Он может принять решение о применении временных мер в ходе расследования и точно измеряет обратную силу.

(2) Концепция не является исключением, и начала свою деятельность в осуществлении мер.

И адрес компетентного органа

Статья 13 - (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili merciye iletilmesi gerekir:

Министерство экономики

Главное управление импортом

Департамент мониторинга и оценки импортной политики

Sogutozu Mah. 2176. Sk. нет:63 06530 Чанкая / АНКАРА

телефон: +90 (312) 204 99 53

факс: +90 (312) 204 86 33

электронная почта: oek836@ekonomi.gov.tr

Следствие дата начала

Статья 14 - (1) исследование, Считается, что это начало на Сообщении публикации.

сила

Статья 15 - (1) Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

исполнительный

Статья 16 - (1) Положения настоящего Коммюнике выполняется министром экономики.

[ad_2]