[ad_1]

заявление : Nepal ve Bangladeş menşeli/çıkışlı sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler için önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Министерство экономики:

Назначение и область применения

Статья 1 - (1) Цель настоящего Коммюнике, Ekonomi Bakanlığı tarafından başlatılan re’sen inceleme neticesinde, Nepal ve Bangladeş menşeli “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler” ithalatına ilişkin olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

поддержка

Статья 2 - (1) это Коммюнике, 14/6/1989 датированный 3577 Нет. Закон о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте, 20/10/1999 датированный 99/13482 Количество Решения министров о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте и введены в действие Советом 30/10/1999 датированный 23861 опубликовано в Официальном бюллетене № импорте основаны на регулировании по предотвращению недобросовестной конкуренции.

Определения

Статья 3 - (1) Это коммюнике последний;

a) министерство: Министерство экономики,

б) CHC: Народная Республика Китай,

с) штаб-квартира: İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) G.T.P: Тариф позиции таможенной,

d) закон: 14/6/1989 датированный 3577 Нет. Закон о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте,

е) решение: 20/10/1999 датированный 99/13482 Количество министров Решение о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте, принятый Советом,

е) правила: 30/10/1999 датированный 23861 No. Импортное Положение о предотвращении недобросовестной конкуренции, опубликованном в официальном бюллетене,

экспресс.

Продукты, подлежащие исследованию

Статья 4 - (1) Продукты, подлежащие исследованию, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2015/8 и 2014/2 sayılı Tebliğler ile ithalatında dampinge karşı önlem uygulanan “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler”dir. (G.T.P 55.08; 55.09 (5509.52; 5509.61; 5509.91 исключающий) 55.10 (5510.20 исключающий); 55.11)

(2) Bu aşamada belirtilen G.T.P’ler bilgi amaçlı verilmiş olup, Это не является обязательным.

Применение и текущая ситуация

Статья 5 - (1) 12/1/2009 датированный 27108 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Коммюнике No.: 2009/1) uyarınca, Китай, Endonezya ve Hindistan menşeli ve 55.08; 55.09 (5509.52; 5509.61; 5509.91 исключающий) 55.10 (5510.20 исключающий); 55.11 G.T.P.leri altında kayıtlı “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler” ithalatına yönelik 0,23 АМП 0,80 ABD Doları/Kg arasında değişen oranlarda dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulmuştur. Кроме того,, 17/4/2015 датированный 29329 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.:2015/8) ile tamamlanan Nihai Gözden Geçirme Soruşturması (яйца) sonucunda söz konusu önlemlerin muhtelif firmalar için uygulanan oranlarda değişikliğe gidilerek uygulanmaya devam etmesine karar verilmiştir.

(2) 8/4/2014 датированный 28966 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2014/2) ile Malezya, Пакистан, Tayland ve Vietnam menşeli anılan eşya ithalatında, Malezya için CIF bedelin %11,26’sı ila %18,32’si, Pakistan için CIF bedelin %6,62’si ila %12,18’i, Tayland için CIF bedelin %7,79’u ila %20,24’ü ve Vietnam için CIF bedelin %19,48’i ila %26,25’i oranında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(3) Önlem konusu ülkeler menşeli sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Nepal ve Bangladeş üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik iddialar üzerine Bakanlık tarafından re’sen bir inceleme başlatılmıştır.

(4) Mezkur önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulgular Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Результаты, касающиеся нейтрализации мер

Статья 6 - (1) Söz konusu eşyanın ithalatına yönelik istatistiklerin incelenmesi neticesinde, Nepal’den yapılan ithalatın dikkat çekici ölçüde artış gösterdiği görülmektedir. В связи с этим,, söz konusu önleme konu edilen ipliklerin Nepal menşeli olarak ithalatı 2011 yılı itibariyle yaklaşık 1.700 тонн и, bahsi geçen ithalat, 2016 yılı sonunda yaklaşık 9.700 ton miktarına yükselerek %470 oranında artış göstermiştir. Кроме того,, söz konusu artışın 2017 yılının ilk 10 ayı itibariyle de devam ettiği görülmekte olup, anılan dönemde bahis konusu ithalat 14.560 в тоннах.

(2) Nepal menşeli bahis konusu eşya ithalatının birim fiyatlarının 2011-2017 döneminde dikkat çekici ölçüde gerilediği tespit edilmiştir. В связи с этим,, söz konusu eşyanın Nepal menşeli olanlarının ithalatında birim fiyatlar, bahsi geçen dönemde 4,38 USD / кг от суммы 2,50 ABD Doları/Kg tutarına gerileyerek %54,6 oranında azalmıştır.

(3) Nepal’in toplam ithalatımız içerisindeki payı, anılan dönemde miktar bazında 2011 yılında yaklaşık %1’den, 2017 yılının ilk 10 ayı itibariyle yaklaşık %9’a yükselmiştir.

(4) С другой стороны, Bangladeş’ten yapılan ithalatın 2015 yılından itibaren dikkat çekici ölçüde artış gösterdiği görülmektedir. В связи с этим,, söz konusu önleme konu edilen ipliklerin Bangladeş menşeli olarak ithalatı 2015 yılı itibariyle yaklaşık 1.150 тонн и, bahsi geçen ithalat, 2016 yılı sonunda yaklaşık 2.120 ton miktarına yükselerek %83,6 oranında artış göstermiştir. Bahis konusu artış 2017 yılında da artarak devam etmiş olup, 2017 yılının ilk 10 ayında yapılan Bangladeş menşeli anılan eşya ithalatı yaklaşık 3.000 тонн и, 2016 yılının aynı döneminde yapılan yaklaşık 1.500 ton miktarındaki ithalata kıyasla takribi %100 oranında artış göstermiştir.

(5) Bangladeş menşeli bahis konusu eşya ithalatının birim fiyatlarının yıllar itibarıyla gerilediği tespit edilmiştir. В связи с этим,, Bangladeş menşeli olarak gerçekleştirilen bahis konusu eşya ithalatında birim fiyatlar 2013-2016 yılları arasında 3,47 ABD Doları/Kg seviyesinden 2,85 ABD Doları/Kg seviyesine gerileyerek yaklaşık %20 oranında azalmıştır.

Решения и действия

Статья 7 - (1) Anılan başvuru sonrası yapılan incelemeler sonucunda Nepal ve Bangladeş menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, регулирование 38 Статья меры по решению следствия приведены против сведены к нулю.

(2) исследование, Это будет осуществляться Главным управлением.

Период исследования

Статья 8 - (1) 1/1/2015 с 1/12/2017 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak belirlenmiştir.

Анкетирование и сбор информации

Статья 9 - (1) Для того, чтобы предоставить информацию, необходимую для расследования, В статье говорится, известные импортеры и известные в рамках расследования иностранных производителей / экспортеров в уведомлении об открытии расследования и уведомления, указанного в приложении будет отправлен вопросник. Bildirimi almayan tarafların soru formunu Bakanlık internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(2) С другой стороны,, доведено до сведения соответствующих производителей и экспортеров, чтобы облегчить и ускорить, исследование рассматриваемых стран также будет направлен вопросник для представительства в Турции.

(3) Письменное и устное сообщение о расследовании будет осуществляться на турецком языке.. Вопросник и ответы на другие, кроме информации о связанных сторонах, что ответы на все, бельгийский, они должны представлять свои мнения и запросы на турецком языке в письменной форме..

Крайние сроки

Статья 10 - (1) время, чтобы ответить на вопросник, в том числе в период с даты отправки уведомления о расследовании отправленного 37 день. 9 указывается в соответствии со статьей, bildirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 Они связаны по дням.

(2) Опросный кроме требуемой информации, Другая информация считается отношение к расследованию, Для того, чтобы рассмотреть документы и мнения, Указанная информация, belge ve görüşler, последний со дня опубликования данного уведомления 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekir.

(3) Это может повлиять на результаты исследования, утверждающих, другие заинтересованные стороны, (отечественные производители, импортеров, соответствующие профессиональные организации, ассоциации потребителей, работники или работодатели, профсоюзы и тому подобные в отрасли производства) все виды информации и документов с их мнением по данному вопросу со дня опубликования настоящего коммюнике 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekir.

Неспособность прийти к сотрудничеству

Статья 11 - (1) регулирование 26 Как указано в статье нк, Решение о расследовании, если одна из сторон не предоставит необходимую информацию в указанные сроки, или если она будет признана неточной, либо откажется предоставить информацию, либо воспрепятствует расследованию, положительный или отрицательный, Это будет по сравнению с текущими данными.

Временные меры должны быть приняты, ретроспективное применение налогов

Статья 12 - (1) Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca, Он может принять решение о применении временных мер в ходе расследования и точно измеряет обратную силу.

(2) Концепция не является исключением, и начала свою деятельность в осуществлении мер.

И адрес компетентного органа

Статья 13 - (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili merciye iletilmesi gerekir:

Министерство экономики

Главное управление импортом

Департамент мониторинга и оценки импортной политики

Sogutozu Mah. 2176. Sk. нет: 63 06530 Чанкая / АНКАРА

телефон: +90 (312) 204 99 53

факс: +90 (312) 204 86 33

электронная почта: oek846@ekonomi.gov.tr

Следствие дата начала

Статья 14 - (1) исследование, Считается, что это начало на Сообщении публикации.

сила

Статья 15 - (1) Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

исполнительный

Статья 16 - (1) Положения настоящего Коммюнике выполняется министром экономики.

[ad_2]