заявление : Vietnam menşeli 6802.23 и 6802.93 gtip unda sınıflandırılan Granitin ithlatında firma bazında uygulanmakta olan dampinge karşı vergi, Bach Viet Co. Ltd. firması için önlemi etkisiz kılmaya yönelik herhangi bir faaliyetinin bulunmadığı tespit edildiğinden 0 (ноль) olarak yeniden düzenlenmiştir.

Министерство экономики:

Назначение и область применения

Статья 1 - (1) Цель настоящего Коммюнике, 15/12/2017 датированный 30271 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.:2017/29) ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 6802.23 и 6802.93 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı “granit” ithalatına yönelik olarak başlatılan yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

поддержка

Статья 2 - (1) это Коммюнике, 14/6/1989 датированный 3577 Нет. Закон о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте, 20/10/1999 датированный 99/13482 Количество Решения министров о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте и введены в действие Советом 30/10/1999 датированный 23861 опубликовано в Официальном бюллетене № импорте основаны на регулировании по предотвращению недобросовестной конкуренции.

Определения

Статья 3 - (1) Это коммюнике последний;

a) министерство: Министерство экономики,

б) штаб-квартира: Общее Министерство Дирекция по импорту,

с) G.T.P.: Тариф позиции таможенной,

ç) закон: 14/6/1989 датированный 3577 Нет. Закон о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте,

d) решение: 20/10/1999 датированный 99/13482 Количество министров Решение о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте, принятый Советом,

е) правила: 30/10/1999 датированный 23861 No. Импортное Положение о предотвращении недобросовестной конкуренции, опубликованном в официальном бюллетене,

е) CHC: Народная Республика Китай,

г) Вьетнам: Vietnam Sosyalist Cumhuriyetini

г) TGTC: Türk Gümrük Tarife Cetvelini

экспресс.

Продукты, подлежащие исследованию

Статья 4 - (1) Продукты, подлежащие исследованию, 6802.23 и 6802.93 G.T.P. altında yer alan granittir.

(2) гранит, en sert doğal taşlardan birisi olup, su, güneş, donma gibi pek çok tabiat olayına karşı dayanıklılığı ve estetik bir yapıya sahip olması nedeniyle, günümüzde yapı sektöründe dış cephe ve zemin kaplamada ve mutfak ve banyo tezgâhları gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Granitin bu dayanıklı yapısı nedeniyle, düzgün şekilde kesilmesi ve parlatılması da diğer taşlara nazaran daha zor ve zahmetli bir işlem gerektirmektedir. Genellikle 2-3 cm kalınlığında kesilen plakalar, kullanılacağı zamana kadar plaka olarak saklanmakta ve ihtiyaca göre de ebatlanmakta olup; plaka olarak veya ebatlanmış halde pazarlanmaktadır.

Soruşturma konusu eşyaya ilişkin yürürlükteki mevzuat

Статья 5 - (1) 6802.23 и 6802.93 GTP’leri altında yer alan granitin ÇHC menşeli olanlarının ithalatı, 10/7/2012 датированный 28349 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.:2012/14) в 174 ABD Doları/Ton tutarında dampinge karşı önleme tabidir.

(2) С другой стороны, 17/2/2016 датированный 29627 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2016/4) ile ÇHC menşeli eşyaya uygulanan önlem, iki firma hariç tutulmak üzere Vietnam menşeli/çıkışlı anılan eşya ithalatına teşmil edilmiştir.

(3) Кроме того,, 22/10/2004 датированный 25621 Контроль импорта опубликован в Официальном бюллетене № Коммюнике по осуществлению (Коммюнике No.: 2004/15) в, 6802.23 и 6802.93 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan “granit”lerin CIF kıymeti 500 ABD Doları/Ton’un altında olanlarının ithalatında ülke ayrımı gözetilmeksizin gözetim uygulanmaktadır.

Başvuru ve soruşturma

Статья 6 - (1) Vietnam’da yerleşik Bach Viet Co. Ltd. фирма, Vietnam menşeli granit ithalatına, Коммюнике о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте (Коммюнике No.: 2016/4) ile teşmil edilen dampinge karşı önlemle ilgili olarak yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturması açılması başvurusunda bulunmuştur.

(2) Bahsi geçen firma tarafından yapılan başvuru ve sunulan bilgi ve belgeler üzerinde yapılan değerlendirmeler ışığında, регулирование 36 ncı maddesi uyarınca, başvuru sahibi firma ve ortaklarının, Vietnam’da yerleşik bulunan önleme konu malın ihracatçı veya üreticileriyle bağlantılı olmadıkları ve önleme konu malı soruşturma dönemini müteakip Türkiye’ye ihraç ettikleri tespit edilmiştir.

(3) регулирование 36 ncı maddesi hükmü uyarınca, yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturması açılması talebiyle ilgili olarak yerli üreticilerden de görüş talep edilmiş, söz konusu başvuruya ilişkin olarak adı geçen firmanın taleplerinin reddine dayanak teşkil edecek nitelikte bir yanıt alınmamıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması

Статья 7 - (1) Soruşturma açılışını müteakip başvuru sahibi üretici/ihracatçıya ve Türkiye’de yerleşik ithalatçısına/temsilcisine soru formlarına erişimlerini mümkün kılmak üzere bildirimde bulunulmuştur. Ayrıca Vietnam’ın Ankara Büyükelçiliğine de soruşturma açılışına ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.

(2) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır. Tarafların süre uzatımı yönünde herhangi bir talebi bulunmamıştır.

(3) İhracatçı Bach Viet Co. Ltd. firması soru formuna usulüne uygun şekilde yanıt vermiştir. Söz konusu firma ayrıca, soruşturma süresince Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.

(4) Soruşturma döneminde başvuru sahibi firmadan soruşturma konusu ürünü ithal ettiği belirlenen ve kendisine soru formu gönderilen ithalatçı firmadan yanıt alınmıştır.

Yerinde doğrulama soruşturmaları

Статья 8 - (1)регулирование 21 inci maddesi çerçevesinde başvuru sahibi firmanın Vietnam’daki üretim tesisleri ile idari merkezlerinde 13-15 Mart 2018 tarihleri arasında yerinde doğrulama incelemeleri gerçekleştirilmiştir.

Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

Статья 9 - (1) Bach Viet Co. Ltd. firmasının gerek başvuru aşamasında gerekse soruşturma esnasında sundukları bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, bahse konu firmanın Vietnam’da yerleşik bulunan önleme konu malın ihracatçı veya üreticileriyle bağlantılı olduklarına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı ve önleme konu malı soruşturma dönemini müteakip Türkiye’ye ihraç ettikleri tespit edilmiştir.

(2) Başvuru sahibi firma, soruşturma konusu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Коммюнике No.: 2016/4) kapsamındaki 6802.23 и 6802.93 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı granitlerin üretimini yapmaktadır.

(3) Söz konusu başvuru çerçevesinde, Коммюнике о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте (Коммюнике No.: 2017/29) ile başlatılan yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturması tamamlanmıştır.

решение

Статья 10 - (1) Soruşturma sonucunda başvuru sahibi Vietnam’da yerleşik Bach Viet Co. Ltd. firmasının Yönetmeliğin 36 ncı maddesi çerçevesinde yeni ihracatçı firma olduğu, söz konusu eşyanın üreticisi bulunduğu ve halihazırda soruşturma konusu eşyanın ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemi etkisiz kılmaya yönelik herhangi bir faaliyetinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

(2) Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, anılan firma tarafından üretildiği belirlenen ürünlere ilişkin işlemlerde üretici sertifikası aranarak, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri uyarınca, Коммюнике о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте (Коммюнике No.: 2016/4)'в 10 uncu maddesinde yer alan tablonun aşağıdaki şekilde değiştirilerek uygulanması kararlaştırılmıştır.

“G.T.P. Описание товара Menşe /Çıkış Ülkesi Firma Антидемпинговые меры
6802.23
6802.93
гранит Вьетнам Dong A Granite Stone Co. 0
Enterprise 380 Phu Tai Joint Stock Co.
Bach Viet Co. Ltd.
другой 174 ABD Doları/Ton”

приложение

Статья 11 - (1) Таможенные органы, 10 uncu maddede G.T.P.’si, eşya tanımı ve menşe/çıkış ülkesi belirtilen eşyanın, Без ущерба для положений других законодательных актов, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

сила

Статья 12 - (1) Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

исполнительный

Статья 13 - (1) Положения настоящего Коммюнике выполняется министром экономики.