[ad_1]

заявление : Китай, Hindistan ve Vietnam menşeli transmisyon kolanları (v- kayış) ürününe yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Министерство экономики:

Назначение и область применения

Статья 1 - (1) Цель настоящего Коммюнике, Bando Kayış Sanayi ve Ticaret (индейка) Inc.. tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 4010.32.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında kayıtlı “Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) один (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları”, 4010.34.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında kayıtlı “Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) один (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları” ve 4010.39.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında kayıtlı “Yalnız kesiti trapez şeklinde (V-Kolanlar) один (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

поддержка

Статья 2 - (1) это Коммюнике, 14/6/1989 датированный 3577 Нет. Закон о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте, 20/10/1999 датированный 99/13482 Количество Решения министров о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте и введены в действие Советом 30/10/1999 датированный 23861 опубликовано в Официальном бюллетене № импорте основаны на регулировании по предотвращению недобросовестной конкуренции.

Определения

Статья 3 - (1) Это коммюнике последний;

a) министерство: Министерство экономики,

б) CHC: Народная Республика Китай,

с) штаб-квартира: Общее Министерство Дирекция по импорту,

ç) GTIP: Таможенная статистика Позиция тарифов,

d) Индия: Hindistan Cumhuriyetini,

е) яйца: Окончательный обзор Исследования,

е) Вьетнам: Vietnam Sosyalist Cumhuriyetini,

г) правила: 30/10/1999 датированный 23861 No. Импортное Положение о предотвращении недобросовестной конкуренции, опубликованном в официальном бюллетене,

экспресс.

Профилактика субъекта продукции

Статья 4 - (1) Профилактика субъекта продукции, 4010.32.00.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) один (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları”, 4010.34.00.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) один (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları” ve 4010.39.00.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “Yalnız kesiti trapez şeklinde (V-Kolanlar) один (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları”dır.

(2) Субъект GTIP и исключительно в информационных целях и не является обязательным в природе.

(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Репрезентативность заявителя

Статья 5 - (1) доказательства, представленные на этапе подачи заявки, регулирование 20 nci maddesi uyarınca başvuru yeterliliğine sahip olan yerli üretici Bando Kayış Sanayi ve Ticaret (индейка) Inc.. firmasının Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. В связи с этим,, Bando Kayış Sanayi ve Ticaret (индейка) Inc.. firması bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

существующие меры

Статья 6 - (1) 31/3/2007 датированный 26479 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2007/4) çerçevesinde bahse konu ürünün ÇHC menşeli olanları için 5,04 ABD Doları/kg, Hindistan menşeli olanları için 3,50 ABD Doları/kg ve Vietnam menşeli olanları için ise 4,55 ABD Doları/kg tutarında dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.

(2) 20/3/2012 датированный 28239 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2012/5) ile başlatılan NGGS, 15/3/2013 датированный 28588 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2013/3)ile sonuçlandırılmış ve önlemin mevcut haliyle uygulanmasına devam edilmiştir.

обоснование

Статья 7 - (1) регулирование 35 предусмотренных абзацем вторым статьи, 11/7/2017 датированный 30121 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2017/19) ile mevcut önlemlerin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Mezkûr ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi neticesinde, CHC, Hindistan ve Vietnam menşeli önleme konu ürüne yönelik uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, Понятно, что есть документы и свидетельства.

Решения и действия

Статья 8 - (1) В результате экспертизы; достаточно информации для того, чтобы открыть NGGS, Понятно, что есть документы и свидетельства, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile ÇHC, Hindistan ve Vietnam menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 Статья решили открывать в рамках NGGS.

(2) исследование, Проведенный Главное управление.

рейтинги рыночной экономики

Статья 9 - (1) КНР производитель резидента или производитель предметом расследования в производстве и продажа соответствующего продукта в Приложении 1 Pearl применяется в той мере, в рамках условий рыночной экономики в статье 11 Статьи в течение указанного времени, если достаточно доказательств, чтобы доказать, определение нормального значения для производителя или производителя Положения 5 статья, в противном случае регулирование 7 Статья применяется. регулирование 7 В случае применения положений названия статьи в качестве прецедента для других стран, которые применяются в странах с рыночной экономикой, как ожидается, будет избран в Турции.

Анкетирование и сбор информации

Статья 10 - (1) После расследования, расследование Министерство определило указанные приложения и продукции, подлежащей известных импортеров, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkelerin resmî temsilciliklerine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(2) уведомление, Уведомление об открытии расследования, неконфиденциальное резюме заявки и анкет, получает доступ к информации по вопросам.

(3) Не может быть отправлено уведомления не могут быть обнаружены Министерством или министерством, чтобы достигнуть их заявление, что другие заинтересованные стороны могут иметь доступ к соответствующему разделу на веб-странице анкеты.

(4) Турецкий сделал письменные и устные сообщения, относящиеся к расследованию. Вопросник и ответы на другие, кроме информации о связанных сторонах, что ответы на все, бельгийский, мнения и требования должны представить письменное турецки. Представленный в любом другом языке, чем турецкий ответ, информация, бельгийский, взгляды и требования игнорируются.

(5) Заинтересованные стороны, другая информация, которая имеет отношение к расследованию для требуемой информации в форме вопросов, за исключением, документы и мнения, вместе с подтверждающими доказательствами в письменном виде в Главное управление 11 Изделие может предложить в течение периода времени, указанного в пункте.

(6) утверждая, что результаты исследования могут быть затронуты; но это не входит в рамки первого пункта и третьего пункта данной статьи профессиональных организаций, ассоциации потребителей, работники или работодатели, профсоюзы в отрасли производства, мнения других заинтересованных сторон, таких как предприятия продукции с использованием в качестве входных данных штаб-квартиры в письменной форме 11 Изделие может предложить в течение срока, указанного в абзаце третьем.

(7) Ответы на вопросник к заинтересованным сторонам, Другая информация о расследовании, документы и подтверждающие документы должны быть представлены в письменной форме с выраженным мнения. наименование и наименование соответствующих сторон в письменной презентации, информация Адрес, Адрес электронной почты, номера телефона и факса обозначаются.

(8) Положение во время следствия 22 Статья записывать любую информацию, представленную в соответствии с абзацем вторым секретности, сертификат и неконфиденциальное резюме мнений представлены. Неконфиденциальное резюме, главным образом в деталях было бы разумно, чтобы информация следует понимать. Заинтересованные стороны, В исключительных случаях они могут быть способны эту информацию не могут быть суммированы. В таких исключительных случаях, Следует отметить, что подробности о причинах, которые не могут быть суммированы.

Крайние сроки

Статья 11 - (1) 10 время, чтобы ответить на вопросник для всех заинтересованных сторон, как указано в первом абзаце статьи отослал положения уведомления, в том числе в период с даты отправки уведомления о открытии расследования отправленной 37 день.

(2) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin iletilemediği ilgili taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve beşinci fıkrasında belirtilen bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 Могу предложить дни.

(3) утверждая, что результаты исследования могут быть затронуты 10 другие стороны, охватываемые статьей шестого пункта, их мнение по поводу расследования с тем, чтобы повлиять на ход следствия со дня опубликования настоящего коммюнике может предложить в процессе расследования.

Неспособность прийти к сотрудничеству

Статья 12 - (1) регулирование 26 В рамках положений статьи, В период с учетом одной из заинтересованных сторон, и нужного формата считаются прийти к необходимой информации и документам, которые должны предоставлять или понимать, что мешает или расследованию, чтобы запретить доступ к такой информации и документам или неправильно или что сторона сотрудничеству в случае недостоверной информации. Там, где промежуточные или окончательные определения в пределах объема исследования, такие как это, положительным или отрицательным образом, Согласно данным, предоставленным.

(2) Результаты исследования по теме боковой ставке, если речь идет об отсутствии сотрудничества или частично, могут быть менее выгодными, чем сотрудничество заинтересованных прийти к сотрудничеству сторон.

реализация Меры мер

Статья 13 - (1) регулирование 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca meri önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

И адрес компетентного органа

Статья 14 - (1) Запрос с соответствующей информацией и должны направляться в компетентный орган мнения со следующими документами.

T.C. Министерство экономики

Главное управление импортом

Демпинг и Субсидия Департамент исследований

Sogutozu Mah. 2176 хам. нет: 63 Чанкая / АНКАРА

факс: +90 312 204 86 33

Электронная почта: ngs188@ekonomi.gov.tr

Следствие дата начала

Статья 15 - (1) исследование, Считается, что это начало на Сообщении публикации.

сила

Статья 16 - (1) Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

исполнительный

Статья 17 - (1) Положения настоящего Коммюнике выполняется министром экономики.

[ad_2]