[ad_1]

заявление : ÇHC ve Tayvan menşeli 7306.40.20.90.00 и 7306.40.80.90.00 gtipları altında yer alan paslanmaz çelikten kesiti daire şeklinde olan borular ve içi boş profiller (другие) с 7306.61.10.00.00 gtip u altında yer alan Paslanmaz çelikten kesiti kare veya dikdörtgen şeklinde olan borular ve içi boş profillere yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Министерство экономики:

Назначение и область применения

Статья 1 - (1) Цель настоящего Коммюнике, Marcegaglia TR Paslanmaz Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilen ve Borşen Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti ve Çin Tayvanı menşeli 7306.40.20.90.00 и 7306.40.80.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan “Diğerleri” ile 7306.61.10.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “Paslanmaz çelikten olanlar” ürünlerine yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

поддержка

Статья 2 - (1) это Коммюнике, 14/6/1989 датированный 3577 Нет. Закон о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте, 20/10/1999 датированный 99/13482 Количество Решения министров о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте и введены в действие Советом 30/10/1999 датированный 23861 опубликовано в Официальном бюллетене № импорте основаны на регулировании по предотвращению недобросовестной конкуренции.

Определения

Статья 3 - (1) Это коммюнике последний;

a) министерство: Министерство экономики,

б) CHC: Народная Республика Китай,

с) штаб-квартира: Общее Министерство Дирекция по импорту,

ç) GTIP: Таможенная статистика Позиция тарифов,

d) яйца: Окончательный обзор Исследования,

е) Тайвань: Тайвань в Китай,

е) правила: 30/10/1999 датированный 23861 No. Импортное Положение о предотвращении недобросовестной конкуренции, опубликованном в официальном бюллетене,

экспресс.

Профилактика субъекта продукции

Статья 4 - (1) Профилактика субъекта продукции, 7306.40.20.90.00 и 7306.40.80.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan “Diğerleri” ile 7306.61.10.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “Paslanmaz çelikten olanlar”dır.

(2) Bahse konu GTİP’ler yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonlarında ve/veya eşya tanımlarında yapılacak değişiklikler, Это не исключает применения положений настоящего Коммюнике.

Репрезентативность заявителя

Статья 5 - (1) доказательства, представленные на этапе подачи заявки, регулирование 20 nci maddesi uyarınca başvuru yeterliliğine sahip olan yerli üretici Marcegaglia TR Paslanmaz Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. В связи с этим,, adı geçen firma bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

существующие меры

Статья 6 - (1) 15/3/2013 датированный 28588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Коммюнике No.: 2013/4) ile ÇHC ve Tayvan menşeli önlem konusu ürüne yönelik %7,98 с %25,27 arasında firma bazında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlemler yürürlüğe konulmuştur.

(2) Önlemin beş yıllık uygulama süresinin bitiminden önce başvuru sahibi Marcegaglia TR Paslanmaz Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından ÇHC ve Tayvan menşeli önleme tabi ürünün ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin devam ettirilmesi talep edilmiştir.

обоснование

Статья 7 - (1) регулирование 35 предусмотренных абзацем вторым статьи, 11/7/2017 датированный 30121 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2017/19) ile mevcut önlemlerin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Mezkûr ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi neticesinde, ÇHC ve Tayvan menşeli önleme konu ürüne yönelik uygulanan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, Понятно, что есть документы и свидетельства.

Решения и действия

Статья 8 - (1) В результате экспертизы, достаточно информации для того, чтобы открыть NGGS, Понятно, что есть документы и свидетельства, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile ÇHC ve Tayvan menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 Статья решили открывать в рамках NGGS.

(2) исследование, Проведенный Главное управление.

рейтинги рыночной экономики

Статья 9 - (1) КНР производитель резидента или производитель предметом расследования в производстве и продажа соответствующего продукта в Приложении 1 Pearl применяется в той мере, в рамках условий рыночной экономики в статье 11 inci maddede belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda, Положение для определения нормального значения для данного производителя или производителей 5 статья, в противном случае регулирование 7 Статья применяется. регулирование 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.

Анкетирование и сбор информации

Статья 10 - (1) После расследования, расследование Министерство определило указанные приложения и продукции, подлежащей известных импортеров, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkelerin resmi temsilciliklerine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(2) уведомление, Уведомление об открытии расследования, неконфиденциальное резюме заявки и анкет, получает доступ к информации по вопросам.

(3) Не может быть отправлено уведомления не могут быть обнаружены Министерством или министерством, чтобы достигнуть их заявление, что другие заинтересованные стороны могут иметь доступ к соответствующему разделу на веб-странице анкеты.

(4) Турецкий сделал письменные и устные сообщения, относящиеся к расследованию. Вопросник и ответы на другие, кроме информации о связанных сторонах, что ответы на все, бельгийский, мнения и требования должны представить письменное турецки. Представленный в любом другом языке, чем турецкий ответ, информация, бельгийский, взгляды и требования игнорируются.

(5) Заинтересованные стороны, другая информация, которая имеет отношение к расследованию для требуемой информации в форме вопросов, за исключением, документы и мнения, вместе с подтверждающими доказательствами в письменном виде в Главное управление 11 Изделие может предложить в течение периода времени, указанного в пункте.

(6) утверждая, что результаты исследования могут быть затронуты, ancak bu maddenin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamına girmeyen meslek kuruluşları, ассоциации потребителей, работники или работодатели, профсоюзы в отрасли производства, мнения других заинтересованных сторон, таких как предприятия продукции с использованием в качестве входных данных штаб-квартиры в письменной форме 11 Изделие может предложить в течение срока, указанного в абзаце третьем.

(7) Ответы на вопросник к заинтересованным сторонам, Другая информация о расследовании, документы и подтверждающие документы должны быть представлены в письменной форме с выраженным мнения. наименование и наименование соответствующих сторон в письменной презентации, информация Адрес, Адрес электронной почты, номера телефона и факса обозначаются.

(8) Положение во время следствия 22 Статья записывать любую информацию, представленную в соответствии с абзацем вторым секретности, сертификат и неконфиденциальное резюме мнений представлены. Неконфиденциальное резюме, главным образом в деталях было бы разумно, чтобы информация следует понимать. Заинтересованные стороны, В исключительных случаях они могут быть способны эту информацию не могут быть суммированы. В таких исключительных случаях, Следует отметить, что подробности о причинах, которые не могут быть суммированы.

Крайние сроки

Статья 11 - (1) 10 время, чтобы ответить на вопросник для всех заинтересованных сторон, как указано в первом абзаце статьи отослал положения уведомления, в том числе в период с даты отправки уведомления о открытии расследования отправленной 37 день.

(2) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilemediği ilgili taraflar, soru formuna ilişkin cevaplarını ve beşinci fıkrasında belirtilen bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 Могу предложить дни.

(3) утверждая, что результаты исследования могут быть затронуты 10 другие стороны, охватываемые статьей шестого пункта, их мнение по поводу расследования с тем, чтобы повлиять на ход следствия со дня опубликования настоящего коммюнике может предложить в процессе расследования.

Неспособность прийти к сотрудничеству

Статья 12 - (1) регулирование 26 В рамках положений статьи, В период с учетом одной из заинтересованных сторон, и нужного формата считаются прийти к необходимой информации и документам, которые должны предоставлять или понимать, что мешает или расследованию, чтобы запретить доступ к такой информации и документам или неправильно или что сторона сотрудничеству в случае недостоверной информации. Там, где промежуточные или окончательные определения в пределах объема исследования, такие как это, положительным или отрицательным образом, Согласно данным, предоставленным.

(2) Результаты исследования по теме боковой ставке, если речь идет об отсутствии сотрудничества или частично, могут быть менее выгодными, чем сотрудничество заинтересованных прийти к сотрудничеству сторон.

реализация Меры мер

Статья 13 - (1) регулирование 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca meri önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

И адрес компетентного органа

Статья 14 - (1) Запрос с соответствующей информацией и должны направляться в компетентный орган мнения со следующими документами.

T.C. Министерство экономики

Главное управление импортом

Демпинг и Субсидия Департамент исследований

Sogutozu Mah. 2176 хам. нет:63 Чанкая / АНКАРА

факс: +90 312 204 86 33

Электронная почта: ngs221@ekonomi.gov.tr

Следствие дата начала

Статья 15 - (1) исследование, Считается, что это начало на Сообщении публикации.

сила

Статья 16 - (1) Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

исполнительный

Статья 17 - (1) Положения настоящего Коммюнике выполняется министром экономики.

[ad_2]