заявление : Almanya ve ÇHC menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 и 4411.93.90.00.11 gtip ları altında yer alan laminat parkelerin ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

Министерство торговли:

Назначение и область применения

Статья 1 - (1) Цель настоящего Коммюнике, Kastamonu Entegre Ağaç San. и торговли. В ВИДЕ., Yıldız Entegre Ağaç San. и торговли. Inc.. ve Çamsan Entegre Ağaç San. и торговли. Inc.. tarafından gerçekleştirilen ve AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kâğıt San. В ВИДЕ., Çamsan Ordu Ağaç San. и торговли. В ВИДЕ., Işık Ahşap Profil Lojistik San. и торговли. Inc.. ve Starwood Orman Ürünleri Sanayi A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Almanya Federal Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 и 4411.93.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan “laminat parke” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

поддержка

Статья 2 - (1) это Коммюнике, 14/6/1989 датированный 3577 Нет. Закон о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте, 20/10/1999 датированный 99/13482 Количество Решения министров о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте и введены в действие Советом 30/10/1999 датированный 23861 опубликовано в Официальном бюллетене № импорте основаны на регулировании по предотвращению недобросовестной конкуренции.

Определения

Статья 3 - (1) Это коммюнике последний;

a) Германия: Almanya Federal Cumhuriyetini,

б) министерство: Ticaret Bakanlığını,

с) CHC: Народная Республика Китай,

ç) штаб-квартира: Общее Министерство Дирекция по импорту,

d) GTIP: Таможенная статистика Позиция тарифов,

е) яйца: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,

е) TGTC: Позиция Статистика расколоть турецкому таможенный тариф,

г) правила: 30/10/1999 датированный 23861 No. Импортное Положение о предотвращении недобросовестной конкуренции, опубликованном в официальном бюллетене,

экспресс.

Профилактика субъекта продукции

Статья 4 - (1) Профилактика субъекта продукции, 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 и 4411.93.90.00.11 GTİP’leri altında yer alan “laminat parke”dir.

(2) Bahse konu GTİP’ler yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonlarında ve/veya eşya tanımlarında yapılacak değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Репрезентативность заявителя

Статья 5 - (1) доказательства, представленные на этапе подачи заявки, başvuruda bulunan yerli üreticiler Kastamonu Entegre Ağaç San. и торговли. В ВИДЕ., Yıldız Entegre Ağaç San. и торговли. Inc.. ve Çamsan Entegre Ağaç San. и торговли. Inc.. ile söz konusu başvuruyu aktif olarak destekleyen AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetmeliğin 18 го 20 nci maddeleri çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. В связи с этим,, adı geçen firmalar bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

существующие меры

Статья 6 - (1) ÇHC menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 и 4411.93.90.00.11 GTİP’leri altında kayıtlı “laminat parkeler” ürününe yönelik 3/5/2014 датированный 28989 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2014/14) kapsamında, metrekare başına 1,60 ABD Doları ila 2,40 ABD Doları olmak üzere firma bazında değişen miktarlarda dampinge karşı kesin önlemler uygulanmaktadır.

(2) Almanya menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 и 4411.93.90.00.11 GTİP’leri altında kayıtlı “laminat parkeler” ürününe yönelik 13/6/2015 датированный 29385 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2015/21) kapsamında, metrekare başına 0 ABD Doları ila 1,05 ABD Doları arasında firma bazında değişen miktarlarda dampinge karşı kesin önlemler uygulanmaktadır.

обоснование

Статья 7 - (1) регулирование 35 предусмотренных абзацем вторым статьи, 15/8/2018 датированный 30510 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Коммюнике No.: 2018/26) ile ÇHC menşeli mevcut önlemlerin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Mezkûr ilanı müteakip başvuru sahibi firmalar tarafından ÇHC ve Almanya menşeli bu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında ifade edilen önlem konusu ürüne yönelik iletilen başvurunun incelenmesi neticesinde, uygulanan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, Понятно, что есть документы и свидетельства.

Решения и действия

Статья 8 - (1) В результате экспертизы, bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, Понятно, что есть документы и свидетельства, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile Almanya ve ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 Статья решили открывать в рамках NGGS.

рейтинги рыночной экономики

Статья 9 - (1) ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek 1 Pearl применяется в той мере, в рамках условий рыночной экономики в статье 12 nci maddede belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda, bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 статья, в противном случае регулирование 7 Статья применяется. регулирование 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde, adı geçen ülke için piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.

Soru formlarının iletilmesi

Статья 10 - (1) После расследования, расследование Министерство определило указанные приложения и продукции, подлежащей известных импортеров, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üretici/ihracatçılara ve soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçilikleri ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(2) уведомление, Уведомление об открытии расследования, неконфиденциальное резюме заявки и анкет, получает доступ к информации по вопросам.

(3) Не может быть отправлено уведомления не могут быть обнаружены Министерством или министерством, чтобы достигнуть их заявление, что другие заинтересованные стороны могут иметь доступ к соответствующему разделу на веб-странице анкеты.

Yetkili merci, görüş ve cevapların sunulması

Статья 11 - (1) исследование, Проведенный Главное управление.

(2) Soruşturma ile ilgili bilgi, бельгийский, görüş ve sorular için aşağıda belirtilen yetkili merci ile iletişime geçilir.

T.C. Ticaret Bakanlığı

Главное управление импортом

Демпинг и Субсидия Департамент исследований

адрес: Sogutozu Mah. 2176. многие. нет:63 Чанкая / АНКАРА

телефон: +90 312 204 75 00

www.ticaret.gov.tr

(3) Следственные «компании-резиденты в Турции, Учреждения и организации, заинтересованные стороны, которые хотят быть ", Официальные мнения Министерства с ответами на вопросник от их собственного адреса PEP PEP посылает его по указанному адресу, расположенный ниже.

PEP Адрес: ekonomi@hs01.kep.tr

(4) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, Учреждения и организации, заинтересованные стороны, которые хотят быть ", soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini Bakanlığın posta adresine ve aşağıda yer alan EBYS e-posta adresine gönderir.

ЭСУД Адрес электронной почты: ithebys@ticaret.gov.tr

(5) Турецкий сделал письменные и устные сообщения, относящиеся к расследованию. Заинтересованные стороны, soru formuna ilişkin yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, бельгийский, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunarlar. Представленный в любом другом языке, чем турецкий ответ, информация, бельгийский, взгляды и требования игнорируются.

(6) Заинтересованные стороны, другая информация, которая имеет отношение к расследованию для требуемой информации в форме вопросов, за исключением, документы и мнения, вместе с подтверждающими доказательствами в письменном виде в Главное управление 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) утверждая, что результаты исследования могут быть затронуты, ancak 10 uncu maddenin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamına girmeyen meslek kuruluşları, ассоциации потребителей, работники или работодатели, профсоюзы в отрасли производства, мнения других заинтересованных сторон, таких как предприятия продукции с использованием в качестве входных данных штаб-квартиры в письменной форме 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(8) Ответы на вопросник к заинтересованным сторонам, Другая информация о расследовании, документы и подтверждающие документы должны быть представлены в письменной форме с выраженным мнения. наименование и наименование соответствующих сторон в письменной презентации, информация Адрес, Адрес электронной почты, телефон, номер факса указано. «Компании-резиденты в Турции, Учреждения и организации, заинтересованные стороны, которые хотят «иметь свой собственный адрес в письменных материалах, представленных PEP также указывает.

(9) Положение во время следствия 22 Статья записывать любую информацию, представленную в соответствии с абзацем вторым секретности, сертификат и неконфиденциальное резюме мнений представлены. Неконфиденциальное резюме, главным образом в деталях было бы разумно, чтобы информация следует понимать. Заинтересованные стороны, В исключительных случаях они могут быть способны эту информацию не могут быть суммированы. В таких исключительных случаях, Следует отметить, что подробности о причинах, которые не могут быть суммированы.

Крайние сроки

Статья 12 - (1) 10 время, чтобы ответить на вопросник для всех заинтересованных сторон, как указано в первом абзаце статьи отослал положения уведомления, в том числе в период с даты отправки уведомления о открытии расследования отправленной 37 день.

(2) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını, 11 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen bütün ilgili taraflar soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 Могу предложить дни.

(3) утверждая, что результаты исследования могут быть затронуты 11 inci maddenin yedinci fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, их мнение по поводу расследования с тем, чтобы повлиять на ход следствия со дня опубликования настоящего коммюнике может предложить в процессе расследования.

Неспособность прийти к сотрудничеству

Статья 13 - (1) регулирование 26 В рамках положений статьи, В период с учетом одной из заинтересованных сторон, и нужного формата считаются прийти к необходимой информации и документам, которые должны предоставлять или понимать, что мешает или расследованию, чтобы запретить доступ к такой информации и документам или неправильно или что сторона сотрудничеству в случае недостоверной информации. Там, где промежуточные или окончательные определения в пределах объема исследования, такие как это, положительным или отрицательным образом, Согласно данным, предоставленным.

(2) Результаты исследования по теме боковой ставке, если речь идет об отсутствии сотрудничества или частично, могут быть менее выгодными, чем сотрудничество заинтересованных прийти к сотрудничеству сторон.

реализация Меры мер

Статья 14 - (1) регулирование 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, meri önlemler soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Следствие дата начала

Статья 15 - (1) исследование, Считается, что это начало на Сообщении публикации.

сила

Статья 16 - (1) Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

исполнительный

Статья 17 - (1) Это коммюнике должно быть исполнено министром торговли.