[ad_1]

заявление : Malezya menşeli 4007.00 GTP i altında sınıflandırılan Vulkanize edilmis kauçuktan iplik ve ipler ürününe yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

Министерство торговли:

Назначение и область применения

Статья 1 - (1) Цель настоящего Коммюнике, yerli üreticiler ELPA Elastiki İplikler San. ve İhr. Inc.. ile Şahin Lateks San. и торговли. Inc.. по, Malezya menşeli “Vulkanize edilmis kauçuktan iplik ve ipler” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına yönelik yapılan başvuruya istinaden, 4007.00 gümrük tarife pozisyonunda sınıflandırılan “Vulkanize edilmis kauçuktan iplik ve ipler” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

поддержка

Статья 2 - (1) это Коммюнике, 14/6/1989 датированный 3577 Нет. Закон о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте, 20/10/1999 датированный 99/13482 Количество Решения министров о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте и введены в действие Советом 30/10/1999 датированный 23861 опубликовано в Официальном бюллетене № импорте основаны на регулировании по предотвращению недобросовестной конкуренции.

Определения

Статья 3 - (1) Это коммюнике последний;

a) министерство: Министерство торговли,

б) штаб-квартира: Общее Министерство Дирекция по импорту,

с) GTP: Тариф позиции таможенной,

ç) İlgili taraf: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde sayılan tarafları,

d) КЭП: Kayıtlı elektronik posta adresini,

е) яйца: Окончательное исследование обзор,

е) TGTC: Позиция Статистика расколоть турецкому таможенный тариф,

г) правила: 30/10/1999 датированный 23861 No. Импортное Положение о предотвращении недобросовестной конкуренции, опубликованном в официальном бюллетене

экспресс.

Soruşturma konusu ürün

Статья 4 - (1) Soruşturma konusu ürün 4007.00 GTP’si altında yer alan “Vulkanize edilmis kauçuktan iplik ve ipler” (lateks iplikler) dir.

(2) Bahse konu GTP, только для информационных целей и не являются обязательными в природе.

(3) Ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler, Это не исключает применения положений настоящего Коммюнике.

Репрезентативность заявителя

Статья 5 - (1) доказательства, представленные на этапе подачи заявки, başvuruda bulunan firmaların Yönetmeliğin 18 го 20 nci maddeleri çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmış olup, söz konusu firmalar bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

существующие меры

Статья 6 - (1) 29/1/2004 датированный 25361 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2004/1) çerçevesinde Malezya menşeli 4007.00 GTP’si altında sınıflandırılan “Vulkanize edilmis kauçuktan iplik ve ipler” ithalatına yönelik olarak %11,6 с %16,9 arasında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) 17/6/2014 датированный 29033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Коммюнике No.: 2014/17) ile başlatılan son NGGS, 13/6/2015 датированный 29385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Коммюнике No.: 2015/22) ile sonuçlandırılmış, bu çerçevede, Malezya menşeli mevcut önlem, 4007.00 GTP’si altında sınıflandırılan “Vulkanize edilmis kauçuktan iplik ve ipler” ithalatına yönelik olarak uygulanmaya devam edilmiştir.

обоснование

Статья 7 - (1) регулирование 35 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 28/8/2019 датированный 30872 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2019/27) vasıtasıyla mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi neticesinde, 4007.00 GTP’si için dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu ve bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin söz konusu GTP için mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Решения и действия

Статья 8 - (1) В результате экспертизы; NGGS достаточно информации, чтобы быть открыт, Понятно, что есть документы и свидетельства, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ile Malezya menşeli 4007.00 GTP’si altında sınıflandırılan “Vulkanize edilmis kauçuktan iplik ve ipler” ürününe yönelik olarak Yönetmeliğin 35 Статья решили открывать в рамках NGGS.

İlgili taraflara soruşturma açılışının bildirilmesi

Статья 9 - (1) регулирование 23 В-третьих в соответствии со статьей, soruşturma konusu malın ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları, ihracatçı ülke hükümeti, benzer malın Türkiye’deki üreticisi, üye çoğunluğu benzer malın Türkiye’deki üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak kabul edilir. но, 11 inci maddede belirtilen süreler içinde soru formlarını cevaplamak veya görüşlerini sunmak suretiyle kendilerini yetkili mercie bildirenler soruşturmada ilgili taraf olarak dikkate alınır.

(2) После расследования, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına, soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine ve başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(3) уведомление, Уведомление об открытии расследования, неконфиденциальное резюме заявки и анкет, получает доступ к информации по вопросам.

(4) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığımızın “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Soruşturmalar” sekmeleri takip edilerek soruşturmaya dair ilgili başlıktan erişebilir.

компетентные органы, ilgili tarafların görüş ve cevaplarını sunmaları

Статья 10 - (1) исследование, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

T.C. Министерство торговли

Главное управление импортом

Damping ve Sübvansiyon Dairesi

адрес: Sogutozu Mah. 2176. многие. нет: 63 Чанкая / АНКАРА

Электронная почта: damping@ticaret.gov.tr

телефон: +90 312 204 75 00

www.ticaret.gov.tr

(2) Следственные «компании-резиденты в Турции, kurum ve kuruluşlar”, Официальные мнения Министерства с ответами на вопросник от их собственного адреса PEP PEP посылает его по указанному адресу, расположенный ниже.

PEP Адрес: ekonomi@hs01.kep.tr

(3) Soruşturmada “yurtdışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini, fiziki ve elektronik (CD/USB ile) ortamda Bakanlığın posta adresine gönderir.

(4) Турецкий сделал письменные и устные сообщения, относящиеся к расследованию. Soru formuna yanıtlar hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, бельгийский, görüş ve talep dikkate alınmaz.

(5) Ответы на вопросник к заинтересованным сторонам, Другая информация о расследовании, бельгийский, görüş ve destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. наименование и наименование соответствующих сторон в письменной презентации, информация Адрес, Адрес электронной почты, телефон, номер факса указано. «Компании-резиденты в Турции, Учреждения и организации, заинтересованные стороны, которые хотят «иметь свой собственный адрес в письменных материалах, представленных PEP также указывает.

(6) Заинтересованные стороны, другая информация, которая имеет отношение к расследованию для требуемой информации в форме вопросов, за исключением, документы и мнения, вместе с подтверждающими доказательствами в письменном виде в Главное управление 11 Изделие может предложить в течение периода времени, указанного в пункте.

(7) Положение во время следствия 22 Статья записывать любую информацию, представленную в соответствии с абзацем вторым секретности, сертификат и неконфиденциальное резюме мнений представлены. Неконфиденциальное резюме, главным образом в деталях было бы разумно, чтобы информация следует понимать. Заинтересованные стороны, В исключительных случаях они могут быть способны эту информацию не могут быть суммированы. В таких исключительных случаях, Следует отметить, что подробности о причинах, которые не могут быть суммированы.

Крайние сроки

Статья 11 - (1) 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, в том числе в период с даты отправки уведомления о открытии расследования отправленной 37 день.

(2) 9 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayan 37 günlük süre içerisinde sunar.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ve 9 uncu maddenin birinci fıkrası dışında kalan diğer yerli ve yabancı taraflar görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.

Неспособность прийти к сотрудничеству

Статья 12 - (1) регулирование 26 В рамках положений статьи, В период с учетом одной из заинтересованных сторон, и нужного формата считаются прийти к необходимой информации и документам, которые должны предоставлять или понимать, что мешает или расследованию, чтобы запретить доступ к такой информации и документам или неправильно или что сторона сотрудничеству в случае недостоверной информации. Там, где промежуточные или окончательные определения в пределах объема исследования, такие как это, положительным или отрицательным образом, Согласно данным, предоставленным.

(2) Результаты исследования по теме боковой ставке, если речь идет об отсутствии сотрудничества или частично, могут быть менее выгодными, чем сотрудничество заинтересованных прийти к сотрудничеству сторон.

реализация Меры мер

Статья 13 - (1) регулирование 35 inci maddesi uyarınca meri önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Следствие дата начала

Статья 14 - (1) исследование, Считается, что это начало на Сообщении публикации.

сила

Статья 15 - (1) Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

исполнительный

Статья 16 - (1) Это коммюнике должно быть исполнено министром торговли.

[ad_2]