[ad_1]

11/04/2017 датированный 30035 Официальный вестник

Применение и текущая ситуация

Статья 1 - (1) 30/4/2003 датированный 25094 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2003/6) ile Çin Halk Cumhuriyeti (CHC), Hindistan ve Tayland menşeli 4011.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (G.T.İ.P.) tanımlı “Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan Yeni Dış Lastikler (Bisiklet jantına takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç)«и 4013.20.00.00.00 G.T.İ.P.’te tanımlı “Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan İç Lastikler (Bisiklet jantına takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç)” ithalatında dampinge karşı %20 АМП %100 arasında değişen seviyelerde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. 24/7/2015 датированный 29424 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2015/35) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında anılan önlemlerin 4011.50.00.00.00 G.T.İ.P’te tanımlı “Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan Yeni Dış Lastikler”, 4013.20.00.00.00 G.T.İ.P’te tanımlı “Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan İç Lastikler” ve 8714.99.90.00.00 G.T.İ.P’te tanımlı “Diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 и / или 4013.20.00.00.00 G.T.İ.P.’te yer alan iç ve/veya dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)” ithalatında 0,22 АМП 2,02 ABD Doları/Kg arasında değişen seviyelerde uygulanmasına karar verilmiştir.

(2) 27/9/2004 датированный 25596 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2004/22) ile Vietnam, Sri Lanka ve Çin Tayvanı menşeli 4011.50.00.00.00 G.T.İ.P’te tanımlı “Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan Yeni Dış Lastikler (Bisiklet jantına takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç)«и 4013.20.00.00.00 G.T.İ.P.’te tanımlı “Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan İç Lastikler (Bisiklet jantına takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç)” ithalatında dampinge karşı CIF bedelin %30’u ila %50’si arasında değişen seviyelerde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. также, 1/8/2009 датированный 27306 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2009/27) ile Endonezya ve Malezya menşeli 4011.50.00.00.00 G.T.İ.P’te tanımlı “Bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler (8714.92.10.0000 G.T.İ.P’te yer alan jantlara takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç)«и 4013.20.00.00.00 G.T.İ.P.’te tanımlı “Bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler (8714.92.10.0000 G.T.İ.P.’te yer alan jantlara takılı olsun olmasın, ancak jantı hariç)” ithalatında CIF bedelin %5,6’sı ila % 33’ü arasında değişen seviyelerde kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. В связи с этим,, 11/8/2016 датированный 29798 Импорт, опубликованный в официальном бюллетене номер Коммюнике по предупреждению недобросовестной конкуренции (Коммюнике No.: 2016/33) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında Vietnam, Шри Ланка, Çin Tayvanı, Endonezya ve Malezya menşeli eşyaya yönelik anılan önlemlerin 4011.50.00.00.00 G.T.İ.P’te tanımlı “Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan Yeni Dış Lastikler”, 4013.20.00.00.00 G.T.İ.P’te tanımlı “Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan İç Lastikler” ve 8714.99.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “Diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 и / или 4013.20.00.00.00 G.T.İ.P.’te yer alan iç ve/veya dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)” ithalatında 0,73 АМП 2,02 ABD Doları/Kg arasında değişen seviyelerde uygulanmasına karar verilmiştir.

(3) Bakanlığımıza iletilen önlem konusu ülkeler menşeli bisiklet iç ve dış lastikleri ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Laos’tan menşe saptırması yapılarak etkisiz kılındığına yönelik iddialar üzerine Bakanlığımızca re’sen bir inceleme başlatılmıştır.

(4) Mezkur önlemin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulgular 14/6/1989 датированный 3577 Нет. Закон о предотвращении недобросовестной конкуренции в импорте, 20/10/1999 датированный 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (решение) и 30/10/1999 датированный 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (правила) hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Продукты, подлежащие исследованию

Статья 2 - (1) Продукты, подлежащие исследованию 4011.50.00.00.00 G.T.İ.P’te tanımlı “Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan Yeni Dış Lastikler”, 4013.20.00.00.00 G.T.İ.P’te tanımlı “Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan İç Lastikler” ve 8714.99.90.00.00 G.T.İ.P’te tanımlı “Diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 и / или 4013.20.00.00.00 G.T.İ.P.’te yer alan iç ve/veya dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)”dir.

(2) Bu aşamada belirtilen G.T.İ.P.’ler bilgi amaçlı verilmiş olup, Это не является обязательным.

Önlemin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular

Статья 3 - (1) Soruşturma konusu eşyalarda toplam ithalatımız 2014 в год 10.692 ton iken, 2015 yılında bir önceki yıla göre %8,6 oranında artarak 11.615 тон, 2016 yılında ise bir önceki yıla göre %1,3 oranında artarak 11.762 ton olarak gerçekleşmiştir.

(2) İthalat istatistikleri incelendiğinde, önleme tabi pozisyonlarda tanımlı eşyadan Laos menşeli olanlarının ülkemize ithalatının ilk olarak 2014 yılında başladığı tespit edilmiştir. В связи с этим,, Laos’tan 2014 yılında ithalat; 494 bin ABD Doları tutarında iken, 2015 в год %34 oranında artarak 664 bin ABD Doları, 2016 yılında ise bir önceki yıla göre %42 oranında artarak 945 bin ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

(3) также, anılan dönemde Laos’tan yapılan önlem konusu eşya ithalatı miktar bazında 2014 В течение года 131,4 тон, 2015 В течение года 189,1 тонн и 2016 В течение года 288,7 ton olarak gerçekleşmiş olup, bu kapsamda miktar bazında ithalat artışı 2015 yılında bir önceki yıla göre %43,8 и 2016 yılında bir önceki yıla göre %52,6 olarak gerçekleşmiştir.

(4) Кроме того,, 2014 с 2016 yılları arasında Laos menşeli olarak gerçekleştirilen önlem konusu eşya ithalatının miktar bazında %99,3’ünü 4013.20.00.00.00 G.T.İ.P’te tanımlı “Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan İç Lastikler” ithalatının oluşturduğu görülmekte olup, söz konusu eşya ithalatında Laos’un miktar itibariyle genel ithalat içerisindeki payının yıllar itibariyle arttığı görülmektedir. Соответственно, 2014 yılında Laos’tan gerçekleştirilen ithalatın genel ithalat içerisindeki payı %11,8’den 2015 yılında %14,5’e, 2016 yılında ise %23,3’e yükselmiştir.

(5) Uluslararası veri tabanlarından edinilen istatistikler çerçevesinde, Laos’un inceleme konusu eşyaya yönelik olarak dünyada yalnızca ülkemize ihracatının bulunduğu görülmektedir.

(6) Yapılan incelemeler ve önleme tabi ülkelerdeki Ticaret Müşavirliklerimiz aracılığıyla elde edilen bilgiler doğrultusunda, yürürlükteki dampinge karşı önlemin Laos üzerinden etkisiz kılındığına dair ciddi şüphe hasıl olmuştur.

Решения и действия

Статья 4 - (1) Yapılan incelemeler sonucunda Laos menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, регулирование 38 Статья меры по решению следствия приведены против сведены к нулю.

(2) исследование, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (штаб-квартира) tarafından yürütülecektir.

Анкетирование и сбор информации

Статья 5 - (1) Для того, чтобы предоставить информацию, необходимую для расследования, söz konusu eşyanın bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Министерство экономики партии, получающего вопросник уведомления можно загрузить с соответствующего раздела на веб-странице.

(2) С другой стороны,, доведено до сведения соответствующих производителей и экспортеров, чтобы облегчить и ускорить, soruşturmaya ilişkin olarak Laos Dışişleri Bakanlığına bildirim ve soru formu gönderilecektir.

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılacaktır. Вопросник и ответы на другие, кроме информации о связанных сторонах, что ответы на все, бельгийский, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekmektedir.

Крайние сроки

Статья 6 - (1) время, чтобы ответить на вопросник, в том числе в период с даты отправки уведомления о расследовании отправленного 37 день. Это Коммюнике 5 inci maddesinde belirtilen bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, Уведомление об этом будет начисляться с даты публикации 37 Они связаны по дням.

(2) Опросный кроме требуемой информации, Другая информация считается отношение к расследованию, Для того, чтобы рассмотреть документы и мнения, Указанная информация, документы и мнения, последний со дня опубликования данного уведомления 37 Штаб-квартира в течение дня должны быть доставлены в письменной форме.

(3) Это может повлиять на результаты исследования, утверждающих, другие заинтересованные стороны, (отечественные производители, импортеров, соответствующие профессиональные организации, ассоциации потребителей, работники или работодатели, профсоюзы в отрасли производства, Vb.) все виды информации и документов с их мнением по данному вопросу со дня опубликования настоящего коммюнике 37 должен информировать Генеральный директорат в письменной форме в течение нескольких дней.

Неспособность прийти к сотрудничеству

Статья 7 - (1) регулирование 26 Как указано в статье нк, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, положительный или отрицательный, Это будет по сравнению с текущими данными.

Временные меры должны быть приняты, ретроспективное применение налогов

Статья 8 - (1) в соответствии с положениями решения, Он может принять решение о применении временных мер в ходе расследования и точно измеряет обратную силу.

(2) Концепция не является исключением, и начала свою деятельность в осуществлении мер.

И адрес компетентного органа

Статья 9 - (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

T.C. Министерство экономики

Главное управление импортом

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi

Sogutozu Mah. 2176.Sk. нет: 63, 06530 Чанкая / АНКАРА

телефон: +90 (312) 204 99 54

факс: +90 (312) 204 86 33

электронная почта: oek806@ekonomi.gov.tr

Следствие дата начала

Статья 10 - (1) исследование, Считается, что это начало на Сообщении публикации.

сила

Статья 11 - (1) Этот циркуляр вступает в силу со дня опубликования.

исполнительный

Статья 12 - (1) Положения настоящего Коммюнике выполняется министром экономики.

[ad_2]